Suplementacja wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi w padaczce lekoopornej

Wprowadzenie

U około 25% do 30% osób z padaczką nadal występują napady pomimo przyjmowania dwóch lub więcej leków w odpowiednich dawkach. Ta postać padaczki nazywana jest lekooporną. Różne formy leczenia, takie jak przyjmowanie witamin i innych suplementów, ocenia się celem sprawdzenia czy mogą przyczynić się do poprawy kontroli napadów w tej grupie chorych.

Metody

Poszukiwaliśmy badań oceniających skuteczność suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi (PUFA) jako uzupełnienie standardowego leczenia przeciwpadaczkowego w porównaniu do placebo, w leczeniu napadów osób z padaczką lekooporną.

Główne wyniki

Zidentyfikowaliśmy jedynie trzy badania z randomizacją, obejmujące łącznie 155 osób (85 dorosłych i 70 dzieci). Dwa z tych badań dotyczyły wyłącznie dorosłych i przeprowadzono je w krajach bardziej rozwiniętych (USA i Wielka Brytania), natomiast trzecie badanie dotyczyło tylko dzieci i przeprowadzone je w Egipcie. W badaniu dotyczącym wyłącznie dzieci, po 12 tygodniach leczenia, zaobserwowano większą liczbę dzieci, które były wolne od napadów w grupie otrzymującej PUFA niż w grupie przyjmującej placebo (pigułki nie zawierające substancji czynnej). Podobnie, odsetek dzieci, u których zaobserwowano zmniejszenie liczby napadów o 50%, był wyższy w grupie przyjmującej PUFA niż w grupie otrzymującej placebo. W dwóch badaniach obejmujących dorosłych nie oceniano liczby uczestników, u których nie występowały napady po leczeniu. Analiza dwóch badań u dorosłych nie wykazała różnicy w odsetku uczestników, u których wystąpiło zmniejszenie liczby napadów o 50% (dane niskiej jakości), średniej częstości napadów, jakości życia lub działań ubocznych pomiędzy grupą otrzymującą PUFA a placebo.

Wyniki

Obecnie dostępne dane naukowe, obejmujące tylko trzy badania o małej liczbie uczestników, są niewystarczające aby zalecić stosowanie suplementów PUFA jako dodatku do standardowego leczenia przeciwpadaczkowego w celu poprawy kontroli napadów lub jakości życia osób z padaczką lekooporną.

Dane naukowe są aktualne do 5 listopada 2015 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Joanna Zając

Tools
Information