Chelatacja w leczeniu zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD)

Wprowadzenie

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) charakteryzują się trudnościami w kontaktach międzyludzkich i komunikacji oraz ograniczonymi i powtarzalnymi wzorcami zachowań. Sugeruje się, że zwiększone stężenia toksycznych metali skutkuje występowaniem bardziej nasilonych objawów ASD, a poprawę w tym zakresie można uzyskać, usuwając metale ciężkie z organizmu przy zastosowaniu farmaceutycznych środków chelatujących (związków chemicznych, które wprowadza się do krwi w celu związania i usunięcia toksycznych metali ciężkich z organizmu).

Pytanie badawcze

Celem niniejszego przeglądu jest ocena danych naukowych dotyczących wpływu stosowania farmaceutycznych środków chelatujących na nasilenie objawów ASD.

Charakterystyka badań

Przeszukaliśmy wiele baz danych, aby odnaleźć badania dotyczące skuteczności farmaceutycznych środków chelatujących w leczeniu objawów ASD. Odnaleźliśmy tylko jedno badanie z randomizacją, w którym oceniano doustne podawanie kwasu dimerkaptobursztynowego (DMSA) u chorych z ASD, ale w badaniu tym nie użyto idealnych metod, aby móc odpowiedzieć na pytanie badawcze przeglądu. Dane są aktualne do listopada 2014 r.

Badanie to przeprowadzono w dwóch etapach. Podczas pierwszej fazy, 77 dzieci z ASD przypisano losowo do grupy, w której otrzymywały przez 7 dni płyn glutationowy albo placebo, a następnie przez 3 dni DMSA doustnie. W grupie 49 dzieci, u których stwierdzono dużą ilość wydalanych metali ciężkich podczas pierwszej fazy badania, kontynuowano badanie w drugim etapie - podawano im przez 3 dni DMSA doustnie albo placebo, a następnie 11 dni przerwy, cykl powtarzano sześć razy.

Główne wyniki

Wyniki włączonego badania wskazują, że wielokrotne doustne podawanie DMSA nie wpływało na żaden z ocenianych objawów ASD u dzieci, które wydalały duże ilości metali ciężkich i które otrzymały już trzy dawki farmaceutycznego środka chelatującego. Obecnie nie ma badań klinicznych potwierdzających, że chelatacja farmaceutyczna jest skuteczną interwencją u chorych z ASD. Biorąc pod uwagę wcześniejsze doniesienia o poważnych działaniach niepożądanych (związanych ze stosowaniem środków chelatujących - przyp. tłum.), takich jak: zmiany stężenia wapnia we krwi, zaburzenia pracy nerek czy zgon, ryzyko stosowania farmaceutycznych środków chelatujących u chorych z ASD obecnie przewyższa dowiedzione korzyści.

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych była niska, a jedyne właczone do przeglądu badanie miało niedociągnięcia metodologiczne. Taka sytuacja zmniejsza wiarygodność wyników. Zanim jednak przeprowadzi się dalsze badania, należy uzyskać więcej danych naukowych dotyczących tego, w jaki sposób metale ciężkie powodują autyzm lub wpływają na ciężkość jego przebiegu oraz zbadać bezpieczeństwo stosowania farmaceutycznych środków chelatujących.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Dawid Storman Redakcja: Karolina Moćko, Małgorzata Kołcz

Tools
Information