Dawkowanie klozapiny w schizofrenii

Wprowadzenie: Schizofrenia jest ciężką chorobą psychiczną, która ma wpływ na procesy myślowe i postrzeganie. Osoby ze schizofrenią często doświadczają głębokich zaburzeń mowy, procesów emocjonalnych, zachowań i poczucia własnego ja. Leki przeciwpsychotyczne mogą być pomocne w leczeniu schizofrenii, jednak ich przyjmowanie może mieć nieprzyjemne skutki. Klozapina jest lekiem przeciwpsychotycznym, który może być przydatny w leczeniu schizofrenii, szczególnie w sytuacjach, gdy inne leki nie działają. Jednak nie jest jasne, jaka dawka klozapiny jest najbardziej skuteczna przy najmniej nasilonych skutkach ubocznych. Przegląd ten ocenia skuteczność klozapiny przyjmowanej w czterech różnych dawek (duża, standardowa, mała i bardzo mała dawka).

Wyszukiwanie: W sierpniu 2011 r. i ponowione 8 grudnia 2016 r. przeprowadzono elektroniczne wyszukiwanie badań, w których losowo przydzielano osoby ze schizofrenią do grup otrzymujących różne dawki klozapiny.

Wyniki: Znaleziono pięć badań z udziałem 452 uczestników spełniających nasze kryteria włączenia. W każdym badaniu porównywano klozapinę w bardzo małej dawce (do 149 mg/dobę), małej dawce (150 do 300 mg/dobę) i standardowej dawce (301 do 600 mg/dobę). W żadnym badaniu nie analizowano skutków podawania klozapiny w dawce większej niż standardowa. Nie było możliwości oceny różnic pomiędzy dawkami standardową, małą i bardzo małą w odniesieniu do wskaźnika masy ciała (BMI) w krótkim okresie czasu. Jednak przyrost masy ciała była większy u osób otrzymujących dawkę standardową w porównaniu z pacjentami przyjmującymi małą dawkę klozapiny. Częstość występowania nieprzyjemnych skutków ubocznych (obejmujących uczucie bezładności, zwiększoną produkcję śliny i zawroty głowy) była mniejsza przy małej dawce w porównaniu z dawką standardową.

Jakość danych naukowych: Jakość danych naukowych dla głównych wyników oceniono jako niską lub bardzo niską.

Wnioski: Nie znaleźliśmy żadnych danych naukowych, które mogłyby wskazać, jaka jest najlepsza dawka klozapiny u pacjentów ze schizofrenią. Niezbędne jest staranne rozważenie korzyści i wad związanych z podawaniem różnych dawek klozapiny w kontekście przyrostu masy ciała i innych działań niepożądanych. Generalnie, ocena wskaźnika BMI była podobna pomiędzy grupami, jednak pewne skutki uboczne wydają się być mniejsze podczas stosowania mniejszych dawek. W ogólnej ocenie niniejszy przegląd podkreśla brak informacji opartych na danych naukowych o tym, jaka dawka klozapiny jest najbardziej skuteczna przy najmniej nasilonych skutkach ubocznych (u osób ze schizofrenią; przyp.tłum.). Konieczne jest przeprowadzenie dalszych dużych i dobrze zaprojektowanych badań klinicznych z randomizacją, aby odpowiedzieć na postawione pytanie. Istnieje szczególne zapotrzebowanie na takie badania, które będą analizować wyniki i skuteczność podawania klozapiny w dłuższym okresie czasu oraz dawkach większych niż standardowa.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny, Małgorzata Kołcz

Tools
Information