Hipnoza w łagodzeniu bólu podczas porodu i połogu

Na czym polega problem?

Doświadczanie przez kobiety bólu porodowego jest różnorodne i złożone. Zaproponowano stosowanie technik hipnozy jako sposobu radzenia sobie z bólem podczas porodu. Hipnoza reprezentuje stan świadomości podobny do marzeń i obejmuje skupienie uwagi na swoim wnętrzu oraz zwiększoną wrażliwość na sugestie. Sugestie te są komunikatami werbalnymi i niewerbalnymi, które mogą wpływać na postrzeganie (np. sposób doświadczania skurczów), nastrój lub zachowanie. Kobiety podczas porodu mogą wykorzystywać hipnozę na różne sposoby; w celu zwiększenia odprężenia, jako sposób na odcięcie się od bólu lub zmianę percepcji, przykładowo: postrzeganie skurczów jako drogi przybliżania narodzin dziecka, zamiast jako doświadczenia bólu i cierpienia, które częściej kojarzą się z urazem i niesprawnością. Kobiety mogą być wprowadzane w stan hipnozy przez lekarza w czasie porodu lub samodzielnie mogą nauczyć się autohipnozy w okresie ciąży, w celu późniejszego jej wykorzystania podczas porodu. Szkolenie, którego celem jest nauczenie w jaki sposób korzystać z hipnozy podczas ciąży, jest czasem uzupełniane o nagrania dźwiękowe hipnotycznych sugestii.

Dlaczego to zagadnienie jest ważne?

Urodzenie dziecka jest znaczącym wydarzeniem fizycznym, emocjonalnym i społecznym w życiu kobiety. Doświadczenie bólu i radzenie sobie z nim podczas porodu stanowi dla wielu z nich ważne kwestie.

Jakie dane znaleziono?

Do przeglądu włączono dziewięć badań z randomizacją. Łącznie objęły one 2954 kobiety, losowo przypisane do grupy hipnozy lub grupy kontrolnej, otrzymującej: standardową opiekę, trening relaksacyjny lub wspomagające poradnictwo. W ośmiu badaniach kobiety przeszkolono w zakresie autohipnozy w czasie ciąży, w celu późniejszego wykorzystania tej techniki podczas porodu. W dziewiątym badaniu, podczas porodu był obecny hipnoterapeuta.

Nie było wyraźnych różnic między kobietami w grupie hipnozy i kobietami w grupach kontrolnych pod względem: liczby naturalnych porodów, zadowolenia kobiet z metody uśmierzania bólu czy poczucia radzenia sobie podczas porodu, jednak w grupie hipnozy mniej kobiet stosowało leki na uśmierzenie bólu. Nie było między grupami różnicy w użyciu znieczulenia zewnątrzoponowego. Jakość danych dla wszystkich branych pod uwagę punktów końcowych oceniono jako niską. W analizowanych badaniach mierzono także szereg innych efektów, jednak nie stwierdzono żadnych spójnych różnic.

Co to oznacza?

Hipnoza może zmniejszyć ogólne użycie leków przeciwbólowych podczas porodu, ale nie wydaje się, aby mogła zmniejszyć stosowanie znieczulenia zewnątrzoponowego. Stosowanie hipnozy nie zwiększa prawdopodobieństwa porodu siłami natury. Obecnie nie ma wystarczających dowodów, aby stwierdzić, czy hipnoza pomaga kobietom złagodzić ból porodowy w stopniu zadowalającym, ani czy zwiększa ich poczucie radzenia sobie w czasie porodu. Potrzebne są dalsze badania wysokiej jakości, które powinny obejmować ocenę satysfakcji kobiet z przeciwbólowego działania interwencji oraz poczucia radzenia sobie podczas porodu. Przedstawione wnioski dotyczące wpływu hipnozy na odczuwanie bólu w czasie porodu i połogu mogą ulec zmianie w wyniku pojawienia się w przyszłości badań wysokiej jakości.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja Katarzyna Mistarz

Tools
Information