Eplerenon w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi

Pytanie badawcze

Celem niniejszego przeglądu była ocena skuteczności eplerenonu w zmniejszaniu ciśnienia tętniczego krwi, obecności działań niepożądanych oraz wpływu na klinicznie istotne parametry, takie jak: śmiertelność i chorobowość.

Wprowadzenie

Lekarze stosują eplerenon w leczeniu nadciśnienia tętniczego od 2002 roku. Istotne jest ustalenie wpływu klinicznego wszystkich przyjmowanych przez pacjentów leków przeciwnadciśnieniowych, aby uzasadnić dalsze ich stosowanie w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego (nie wywołanego inną przyczyną; przyp.tłum.). Po przeszukaniu licznych baz danych znaleźliśmy pięć spełniających kryteria badań obejmujących 1437 osób, którym losowo podawano eplerenon lub nie podawano żadnego leku.

Charakterystyka badań

Dawki eplerenonu stosowane w tych badaniach wynosiły od 25 mg do 400 mg na dobę. W badaniach tych czas obserwacji pacjentów wynosił od 8 do 16 tygodni. W żadnym z badań nie stwierdzono wpływu stosowania eplerenonu w porównaniu z placebo na kliniczne istotne wyniki, takie jak: zmniejszenie ryzyka zawału serca, udaru mózgu lub zgonu. Tylko w trzech z pięciu badań opisano działania niepożądane.

Główne wyniki

Obecnie żadne z dostępnych danych naukowych nie potwierdzają korzystnego działanie eplerenonu na długość życia pacjenta lub powikłania związane z nadciśnieniem tętniczym (np. zawał serca, udar mózgu). Dostępne są ograniczone i niskiej jakości dane dotyczące działań niepożądanych związanych ze stosowaniem eplerenonu. Trudno jest określić możliwe szkodliwe działania tego leku w porównaniu z placebo. Niniejsza metaanaliza wykazała, że stosowanie eplerenonu w dawce od 50 do 200 mg na dobę zmniejsza skurczowe ciśnienie tętnicze krwi o około 9 mmHg, a rozkurczowe ciśnienie o 4 mmHg w porównaniu z brakiem stosowania jakiegokolwiek leczenia.

Jakość danych

Jakość pięciu badań uwzględnionych w analizie oceniliśmy jako średnią, gdyż autorzy zbyt skrótowo opisali niektóre części metodologii.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Mateusz Rosłoń Redakcja: Piotr Szymczak, Piotr Sawiec, Małgorzata Kołcz

Tools
Information