Edukacja osób z chorobą niedokrwienną serca

Pytanie badawcze

Jakie są efekty edukacji dostarczanej jako część rehabilitacji kardiologicznej, w porównaniu ze standardową opieką w odniesieniu do śmiertelności, zachorowalności, jakości życia związanej ze zdrowiem (HRQoL) i kosztów opieki zdrowotnej u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca (ChNS)?

Wprowadzenie

Choroba niedokrwienna serca (ChNS) jest najczęstszą pojedynczą przyczyną zgonów na świecie. Jednak obecnie na świecie żyje więcej osób z chorobą serca i mogą oni potrzebować wsparcia, aby mieć wpływ na objawy i zmniejszenie ryzyka przyszłych problemów, takich jak zawał serca. Edukacja jest częstym elementem rehabilitacji kardiologicznej, której celem jest poprawa zdrowia i wyników osiąganych przez pacjentów z chorobą serca. To jest aktualizacja przeglądu opublikowanego w 2011 roku.

Data wyszukiwania

Przeprowadziliśmy wyszukiwanie za okres do czerwca 2016 roku.

Charakterystyka badań

Przeszukaliśmy piśmiennictwo naukowe pod kątem badań z randomizacją (uczestnicy są losowo przydzieleni do jednej z dwóch lub więcej grup terapeutycznych), w których oceniano skuteczność postępowania opartego na edukacji w porównaniu z jej brakiem u osób z ChNS niezależnie od wieku.

Włączyliśmy 9 nowych badań, w których wzięło udział 8215 osób z chorobą niedokrwienną serca. W badaniach porównywano edukację pacjentów z jej brakiem. Włączyliśmy łącznie 22 badania, w których badano 76 864 osoby z chorobą serca, większość z nich przebyła zawał serca i została poddana operacji pomostowania serca (operacja wszczepienia naczyń krwionośnych do serca omijających zatkaną tętnicę wieńcową; przyp.tłum.) lub angioplastyki (procedura, dzięki której dochodzi do otwarcia zablokowanych naczyń w sercu, co powoduje poprawę dopływu krwi do mięśnia sercowego).

Źródła finansowania badań

W 16 badaniach podano źródła finansowania, w pozostałych 6 nie przedstawiono takiej informacji. Jedno badanie zostało sfinansowane przez sponsora z przemysłu, 4 przez towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych, a 11 przez rząd lub ze źródeł publicznych.

Kluczowe wyniki

Wyniki tej aktualizacji są podobne do ostatniej wersji przeglądu (z 2011 roku). Edukacja pacjenta, jako część programu rehabilitacji kardiologicznej, nie przyczynia się do zmniejszenia liczby zgonów, późniejszych zawałów serca, operacji pomostowania serca lub angioplastyki oraz przyjęcia do szpitala związanego z chorobami serca. Istnieją pewne dane naukowe na mniejszą liczbę innych zdarzeń związanych z sercem i poprawę jakości życia związanej ze zdrowiem dzięki interwencjom edukacyjnym. Poszczególne przyczyny śmierci nie zostały opisane, więc nie byliśmy w stanie określić, ile osób w badaniach zmarło z przyczyn związanych z sercem lub innych przyczyn.

Mimo że obecnie nie ma wystarczających informacji, aby w pełni zrozumieć korzyści lub szkody związane z edukacją osób z chorobami serca, nasze wyniki w szerokim zakresie potwierdzają obecne wytyczne, że osoby z chorobami serca powinny otrzymywać kompleksową rehabilitację obejmującą edukację. Potrzebne są dalsze badania, aby ocenić najbardziej skuteczne klinicznie i kosztowo sposoby zapewnienia edukacji osobom z chorobami serca.

Jakość danych naukowych
Ogólnie jakość danych została oceniona jako bardzo niska do umiarkowanej.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Katarzyna Błaszczyk Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information