Korzystanie z poczty e-mail we wzajemnym kontaktowaniu się pracowników ochrony zdrowia

E-mail jest obecnie popularnym środkiem komunikacji, jednak nie jest on powszechnie stosowany w ochronie zdrowia. Naszym celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie: jak korzystanie przez pracowników ochrony zdrowia z poczty elektronicznej, w celu wzajemnej komunikacji, wpływa na pacjentów, pracowników ochrony zdrowia i usługi zdrowotne. Byliśmy również zainteresowani tym, jak takie działanie może się sprawdzić w systemach opieki zdrowotnej.

Odnaleźliśmy tylko jedno badanie, spełniające kryteria włączenia do niniejszego przeglądu, które koncentrowało się na skutkach wzajemnej komunikacji drogą elektroniczną wśród pracowników ochrony zdrowia. Do badania włączono 327 uczestników i 159 świadczeniodawców, i porównywano otrzymywanie przez lekarzy przypomnień drogą e-mailową w porównaniu do zwykłych działań. Okazało się, że pracownicy ochrony zdrowia, którzy otrzymali e-maile z przypomnieniami z większym prawdopodobieństwem stosowali się do zalecanych wytycznych odnośnie leczenia w osteoporozie w porównaniu do tych, którzy takich maili nie otrzymywali, a to może choć nie musi skutkować poprawą opieki nad pacjentem. Nie byliśmy w stanie właściwie ocenić wpływu analizowanej interwencji na zachowania pacjentów lub ich działania, gdyż wyniki były zróżnicowane. W badaniu nie analizowano, jak wiadomości e-mail wpływały na ochronę zdrowia lub czy takie wiadomości mogły spowodować niekorzystne skutki. Dane naukowe są aktualne do sierpnia 2013 roku.

Ponieważ brak jest danych naukowych dotyczących skutków wzajemnej komunikacji pracowników ochrony zdrowia przez pocztę elektroniczną, niezbędne są wysokiej jakości badania by dokonać oceny korzystania z poczty e-mail w tym celu. Przyszłe badania powinny przeanalizować koszty korzystania z poczty e-mail i uwzględniać zmiany zachodzące w technologii.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny

Tools
Information