Leki przeciwdepresyjne a placebo w leczeniu depresji w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Depresja jest bardzo częstym problemem w podstawowej opiece zdrowotnej. Jednakże większość przeglądów systematycznych na temat leczenia przeciwdepresyjnego obejmuje badania prowadzone w ośrodkach specjalistycznych. Impulsem do przeprowadzenia tego przeglądu były wątpliwości co do skuteczności stosowania leków przeciwdepresyjnych w podstawowej opiece zdrowotnej. Po długich przeszukiwaniach literatury, autorzy przeglądu znaleźli 14 badań przeprowadzonych u dorosłych (ale nie osób w podeszłym wieku) leczonych z powodu depresji w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. W badaniach tych porównywano trójcykliczne leki przeciwdepresyjne (TLPD) lub selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) z kontrolną grupą przyjmującą placebo. Wyniki pokazały, że zarówno TLPD, jak i SSRI są skuteczne w leczeniu depresji. Większość badań wspierana była finansowo przez firmy farmaceutyczne i trwała krótko. TLPD wydawały się mieć więcej działań niepożądanych niż SSRI, ale częstość przerywania leczenia z powodu działań niepożądanych była bardzo podobne w obu grupach leków przeciwdepresyjnych. Wydaje się, że działania niepożądane nieprowadzące do zaprzestania leczenia są częstsze przy zażywaniu TLPD niż SSRI.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Dawid Storman. Redakcja: Katarzyna Mistarz

Tools
Information