Leczenie doustnymi lekami niesteroidowymi w celu złagodzenia stanu zapalnego płuc i zahamowania ich uszkodzenia u chorych na mukowiscyozę

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Pytanie badawcze

Przeprowadziliśmy ocenę czy leki, które nie są steroidami, mogą łagodzić stan zapalny w płucach i zatrzymać pogarszanie się ich czynności u chorych na mukowiscydozę.

Wprowadzenie

Stan zapalny płuc nasila ich uszkodzenie i jest najczęstszym powodem wczesnego zgonu chorych na mukowiscydozę. W dużych dawkach niesteroidowe leki przeciwzapalne, a w szczególności ibupforen, mogą hamować proces zapalenia, istnieją jednak dane, że w małych dawkach mogą go powodować. Stosowanie dużych dawek wzbudza obawy, że wystąpią działania niepożądane, co powoduje ograniczenie wykorzystania tych leków w mukowiscydozie.

Okres wyszukiwania badań

Analizowano dane dostępne do dnia 4 lutego 2016.

Charakterystyka badania

Analizowaliśmy badania porównujące doustne niesteroidowe leki przeciwzapalne z placebo (tabletkami nie zawierającej aktywnego leku). Uwzględniliśmy różne dawki leków badane przez co najmniej 2 miesiące u chorych na mukowiscydozę. Do analizy zakwalifikowaliśmy 4 spośród 10 odnalezionych badań. Objęły one 287 osób, w wieku od 5 do 39 lat; wyniki jednego z badań nie zostały jeszcze w całości opublikowane, dlatego ocenimy je, kiedy dostępne będzie więcej informacji. Trzy z zakwalifikowanych badań porównywały ibuprofen z placebo; dwa z nich były przeprowadzone w tym samym ośrodku, częściowo przy udziale tych samych pacjentów. Jedno z badań porównywało lek o nazwie piroksykam z placebo. Najdłuższe badanie trwało cztery lata.

Naszym celem było przedstawienie danych dotyczących czynności płuc, stanu odżywienia, zdjęć rentgenowskich płuc, konieczności leczenia dożylnego antybiotykami, a także przyjęć do szpitali, okresu przeżycia i działań niepożądanych leków.

Najważniejsze wyniki

Mogliśmy połączyć dane z dwóch największych badań dotyczących ibuprofenu. Wskazują one na znamiennie mniejsze pogorszenie czynności płuc w ciągu roku u ochotników przyjmujących ibuprofen. Wyniki takie były zgodne przy trzech różnych sposobach ich pomiaru. Kiedy przeprowadziliśmy analizę tych wyników po podziale pacjentów według kryterium wieku (choć nie planowaliśmy tego początkowo) okazało się, że dwa wskaźniki czynności płuc wskazywały znamiennie wolniejszy spadek w ciągu roku u młodszych dzieci. W jednym z badań długotrwałe stosowanie dużych dawek ibuprofenu wykazywało związek z mniejszym zużyciem antybiotyków podawanych dożylnie, lepszym stanem odżywienia i lepszym wynikiem oceny radiologicznej płuc. Nie zaobserwowano poważnych działań niepożądanych, niemniej jednak badań nie zaprojektowano w celu wykazania różnic częstości ich występowania.

Podsumowując, istnieją dane wskazujące, że stosowanie dużych dawek niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w szczególności ibuprofenu, może spowolnić postęp uszkodzenia płuc u chorych na mukowiscydozę, zwłaszcza w młodszym wieku. Dane dotyczące bezpieczeństwa długotrwałego leczenia są ograniczone; wydaje się jednak, że dostępne dane wystarczają, aby zalecić wstrzymanie stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych w czasie, gdy chorzy na mukowiscydozę otrzymują dożylne aminoglykozydy lub inne leki, które mogą powodować uszkodzenie nerek.

Badanie dotyczące piroksykamu nie dostarczyło wielu wyników w postaci, w której moglibyśmy je przeanalizować w naszym przeglądzie. Nie przedstawiono w nim danych dotyczących naszego głównego celu, jakim była ocena czynności płuc. Jedynym wykorzystanym jego wynikiem było niestwierdzenie różnicy w odniesieniu do liczby hospitalizacji u chorych otrzymujących piroksykam i placebo.

Jakość danych

Uważamy, że trzy badania dotyczące ibuprofenu cechowały się dużą lub wystarczającą wartością metodologiczną i małym ryzykiem błędu systematycznego (wypaczenia wyników), jednakże stosowano w nich różne sposoby pomiaru i oceny wyników. Nie mieliśmy jakichkolwiek zastrzeżeń w odniesieniu do ryzyka wypaczenia wyników badania porównującego piroksykam z placebo.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Piotr Majdzik, Redakcja: Ewa Płaczkiewicz-Jankowska

Share/Save