Transkranijalni kolor Doppler (TCD) i transkranijalni kolor-dupleks (TCCD) ultrazvuk u otkrivanju stenoze ili okluzije intrakranijalnih krvnih žila u pacijenata s akutnim ishemijskim moždanim udarom

Cilj sustavnog pregleda

Cilj ovog Cochraneovog sustavnog pregleda bio je utvrditi koliko su dvije slikovne metode, transkranijalni kolor Doppler (engl. transcranial colour Doppler, TCD) i transkranijalni kolor-dupleks (engl. transcranial colour-coded duplex, TCCD) ultrazvuk, precizne u otkrivanju opstrukcije arterija mozga u prvim satima nakon moždanog udara, i mogu li se koristiti za probir pacijenata koji bi mogli trebati invazivnije i skuplje slikovne metode poput intra-arterijske angiografije (IA), CT angiografije (CTA), i MR angiografije (MRA). Trenutno ne postoji konsenzus o uporabi TCD i TCCD u zbrinjavanju pacijenata s akutnim moždanim udarom, a uporaba TCD i TCCD varira između i unutar pojedinih zemalja.

Ključne poruke

TCD i TCCD mogu pružiti klinički korisne informacije za otkrivanje opstrukcije arterija mozga u usporedbi sa IA, CTA, i MRA.

Što je proučavano u ovom sustavnom pregledu?

Ishemijski moždani udar treći je uzrok smrti i najčešći uzrok dugotrajnog invaliditeta. Obično je uzrokovan prekidom opskrbe krvlju jednog dijela mozga. Kada je moždani udar uzrokovan opstrukcijom velike arterije krvnim ugruškom, prognoza bez liječenja je često loša i može dovesti do značajnog invaliditeta. Trenutno postoje dvije učinkovite terapijske metode koje se mogu koristiti za uklanjanje ugruška: primjena trombolitičkog lijeka ili fizičko uklanjanje ugruška iz arterije (mehanička trombektomija). Obje metode najučinkovitije su u prvih nekoliko sati nakon nastupa moždanog udara. Ultrazvučni pregledi (TCD i TCCD) predstavljaju brzu i jednostavnu metodu za otkrivanje opstrukcije krvnih žila mozga. Pregledali smo dostupnu literaturu u potrazi za kliničkim istraživanjima koja uspoređuju ove dijagnostičke modalitete sa IA, CTA, i MRA po pitanju preciznosti otkrivanja opstrukcije krvnih žila mozga u osoba sa simptomima ishemijskog moždanog udara.

Koji su glavni rezultati ovog sustavnog pregleda?

Sveobuhvatna pretraga glavnih elektroničkih baza podataka od 1982. do 13. ožujka 2018. rezultirala je s 13,354 članka, ali samo je devet istraživanja zadovoljilo unaprijed definirane kriterije za uključivanje u sustavni pregled. Tih devet istraživanja uključivalo je ukupno 493 pacijenta s moždanim udarom, sa sličnim udjelom muškaraca i žena. Prosječna dob ispitanika bila je 64,2 godine (raspon od 55,8 do 69,9 godina). Šest istraživanja uključivalo je sudionike u Europi, jedno u Južnoj Americi, jedno u Kini, i jedno u Egiptu. Rezultati ovog sustavnog pregleda ukazuju na to da, kad bi se TCD ili TCCD koristio na skupini od 1000 osoba sa simptomima akutnog moždanog udara, koji je u 420 (42%) uzrokovan opstrukcijom velikih arterija mozga, njih 428 imalo bi pozitivan nalaz, ali od toga bi 29 (29/428, 7%) bilo pogrešno identificirano kao pozitivno, iako ne bi imali opstrukciju velikih arterija. Također, procjenjuje se da bi njih 572 imalo negativan nalaz, što bi ukazivalo na to da njihovi simptomi nisu uzrokovani opstrukcijom velikih arterija mozga, ali 21 (21/572, 4%) od njih bi zapravo imalo opstrukciju velikih arterija koja bi promakla TCD ili TCCD. Ukratko, u osoba s akutnim ishemijskim moždanim udarom, TCD ili TCCD mogu pružiti klinički korisne informacije za otkrivanje opstrukcije velikih arterija mozga, u usporedbi sa IA, CTA, i MRA. Obje dijagnostičke metode (TCD i TCCD) pokazale su sličnu preciznost.

Koliko su pouzdani rezultati istraživanja uključenih u sustavni pregled?

Glavno ograničenje ovog sustavnog pregleda je mali broj osoba pregledanih TCD-om i TCCD-om u pojedinačnim istraživanjima. U istraživanja nije bilo uključeno dovoljno ispitanika da bi rezultati bili pouzdani. Daljnja velika istraživanja su potrebna kako bi se ovi rezultati potvrdili ili opovrgnuli.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Igor Vlašiček. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information