نقش غنی‌سازی رژیم غذایی مختص هر نوزاد در برابر غنی‌سازی استاندارد رژیم غذایی در رشد و تکامل نوزادان بسیار کم-‌وزن هنگام تولد و تغذیه شونده با شیر مادر

سوال مرور: آیا افزودن مواد مغذی و کالری به شیر مادر، بر اساس رژیم غذایی مختص هر نوزاد به جای در پیش گرفتن رژیم غذایی استاندارد و ‌غیر-فردی، باعث بهبود رشد و سایر پیامدها در نوزادان پره‌ترم به‌طور ایمنی می‌شود؟

پیشینه: نوزادان پره‌ترم پس از تولد در معرض خطر رشد ضعیف هستند. شیر مادر، خطر بیماری را در آنها کاهش می‌دهد، اما نیازهای تغذیه‌ای آنها را برآورده نمی‌کند. بنابراین، شیر مادر برای این دسته از نوزادان باید با مواد مغذی بیشتر غنی‌سازی شود. روش‌های معمول غنی‌سازی شیر مادر برای همه شیرخواران و همه نوزادان پره‌ترم مشابه هستند. با این حال، دو روش برای غنی‌سازی رژیم غذایی مختص هر نوزاد پره‌ترم وجود دارد. غنی‌سازی هدفمند، بر اساس نتایج تجزیه‌و‌تحلیل شیر مادر، مواد مغذی را به شیر مادر اضافه می‌کند. غنی‌سازی قابل تنظیم، بر اساس نتایج حاصل از تست‌های آزمایشگاهی نوزادان پره‌ترم، مواد مغذی را می‌افزاید. غنی‌سازی شخصی شده رژیم غذایی، ممکن است رشد نوزاد پره‌ترم یا سایر پیامدها را بهبود بخشد. با این حال، مشخص نیست که غنی‌سازی هدفمند یا غنی‌سازی قابل تنظیم، بی‌خطر هستند یا خیر، و اینکه در مقایسه با روش‌ استاندارد، پیامدها را در نوزادان پره‌ترم بهبود می‌بخشد یا خیر.

ویژگی‌های مطالعه: از طریق جست‌وجو در منابع علمی که در سپتامبر 2019 به‌روز شد، هفت مطالعه را یافتیم که تاثیرات غنی‌سازی هدفمند یا قابل تنظیم تغذیه با شیر مادر را با غنی‌سازی استاندارد در نوزادان پره‌ترم مقایسه کردند، هشت مقاله از آنها منتشر شده است (521 شرکت‌کننده در این مطالعات وارد شدند). یک مطالعه، که پس از تکمیل جست‌وجوی ما در منابع علمی منتشر شد، در انتظار طبقه‌بندی است.

نتایج کلیدی: غنی‌سازی هدفمند یا غنی‌سازی قابل تنظیم شیر مادر در مقایسه با غنی‌سازی استاندارد، موجب بهبود رشد نوزادان پره‌ترم در کوتاه‌مدت می‌شود. تعیین بهترین روش برای شخصی کردن مواد مغذی افزوده شده به شیر مادر، همچنین مشخص کردن ایمنی و تأثیرات آن بر سایر پیامدهای بالینی، ضروری است.

قطعیت شواهد: بسیار پائین تا متوسط. قطعیت متوسط، به این معنی است که تأثیر واقعی غنی‌سازی شخصی شده بر رشد نوزادان پره‌ترم احتمالا نزدیک به نتیجه این مرور است، اما می‌تواند تفاوت قابل توجهی هم داشته باشد. قطعیت پائین به این معنی است که تاثیر واقعی ممکن است به میزان قابل ملاحظه‌ای متفاوت از نتایج این مرور باشد. قطعیت بسیار پائین، به این معنی است که تأثیر واقعی غنی‌سازی شخصی شده رژیم غذایی بر رشد نوزادان پره‌ترم احتمالا به میزان قابل ملاحظه‌ای متفاوت از نتایج این مرور هستند. به دلیل تعداد اندک شرکت‏‌کنندگان در مطالعات وارد شده و تفاوت‌های چشمگیر در طراحی مطالعه و معیارهای پیامد میان مطالعات وارد شده، قطعیت شواهد در این مرور اغلب کاهش سطح داده شدند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهدی را با قطعیت متوسط تا پائین به دست آوردیم که نشان می‌دهد غنی‌سازی شخصی شده (هدفمند یا قابل تنظیم) تغذیه روده‌ای در نوزادان بسیار کم-‌وزن هنگام تولد، سرعت رشد وزن ، طول قد، و اندازه دور سر را در طول مداخله در مقایسه با غنی‌سازی استاندارد غیر-شخصی شده، افزایش می‌دهد. شواهدی که پیامدهای مهم بالینی را در زمان بستری در بیمارستان و پس از ترخیص نشان می‌دهد، پراکنده و با قطعیت بسیار پائین بودند، و مانع از نتیجه‌گیری ما در مورد ایمنی یا مزایای بالینی این استراتژی - فراتر از میزان رشد در کوتاه‌مدت - شدند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

شیر مادر در مقایسه با شیر خشک، باعث کاهش موربیدیتی در نوزادان پره‌ترم می‌شود، اما برای تأمین نیازهای تغذیه‌ای و کاهش خطر نارسایی رشد خارج رحمی، به غنی‌سازی نیاز دارد. روش‌های استاندارد غنی‌سازی مختص هر نوزاد نیستند و چنین فرض می‌شود که شیر مادر از نظر محتوای تغذیه‌ای یکسان است. استراتژی‌هایی برای غنی‌سازی مختص هر نوزاد در دسترس هستند؛ با این حال، مشخص نیست که بی‌خطر هستند یا خیر، و اینکه پیامدها را در نوزادان پره‌ترم بهبود می‌بخشند یا خیر.

اهداف: 

تعیین این که غنی‌سازی شخصی شده شیر مادر در پاسخ به نیتروژن اوره خون نوزاد (غنی‌سازی قابل تنظیم) یا در پاسخ به محتوای تغذیه‌ای شیر مادر که با آنالیز شیر اندازه‌گیری می‌شود (غنی‌سازی هدفمند)، در مقایسه با شکل استاندارد غنی‌سازی و شخصی نشده آن، باعث کاهش میزان مورتالیتی و موربیدیتی و بهبود رشد و تکامل در نوزادان پره‌ترم می‌شود که در سن کمتر از 37 هفته بارداری یا با وزن هنگام تولد کمتر از 2500 گرم، شیر مادر را دریافت می‌کنند یا خیر.

روش‌های جست‌وجو: 

در تاریخ 20 سپتامبر 2019، از استراتژی جست‌وجوی استاندارد گروه نوزادان در کاکرین برای جست‌وجو در پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL؛ شماره 9؛ 2019)، در کتابخانه کاکرین؛ OVID MEDLINE(R) و Epub Ahead of Print, In-Process & Other Non-Indexed Citations, Daily and Versions(R)؛ و Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) استفاده کردیم. ما هم‌چنین بانک‌های اطلاعاتی کارآزمایی‌های بالینی و فهرست منابع مقالات بازیابی شده را برای یافتن کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) و کارآزمایی‏‌های شبه-تصادفی‏‌سازی‏ شده بررسی کردیم.

معیارهای انتخاب: 

ما کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده، شبه-تصادفی‌سازی شده، و کارآزمایی‌های خوشه‌ای-تصادفی‌سازی شده و کنترل شده را با مشارکت نوزادان پره‌ترم وارد کردیم که به طور انحصاری با شیر مادر تغذیه شده و به مقایسه یک استراتژی غنی‌سازی غیر-شخصی شده استاندارد، با غنی‌سازی شخصی شده با استفاده از یک استراتژی هدفمند یا قابل تنظیم پرداختند. مطالعاتی را در نظر گرفتیم که هر نوع استفاده را از غنی‌سازی در نوزادان واجد شرایط برای مدت زمان حداقل دو هفته بررسی کردند، شروع آن در هر زمانی طی تغذیه رود‌ه‌ای، و با هر نوع رژیم تغذیه‌ای شیر مادر.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

داده‌ها با استفاده از روش‌های استاندارد گروه نوزادان در کاکرین گردآوری شدند. دو نویسنده مرور، کیفیت مطالعات را ارزیابی و داده‌ها را استخراج کردند. آنالیز داده‌‏های پیوسته را با استفاده از تفاوت‌های میانگین (MDs) و داده‌‏های دو حالتی را با استفاده از خطرات نسبی (RRs) گزارش کردیم. از رویکرد درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) برای ارزیابی قطعیت شواهد استفاده کردیم.

نتایج اصلی: 

داده‌ها از هفت RCT استخراج شدند، که از آنها هشت مقاله منتشر شد (521 شرکت‌کننده در این مطالعات ثبت‌نام کردند)، مدت زمان مداخلات مطالعه از دو تا هفت هفته به طول انجامیدند. در مقایسه با غنی‌سازی استاندارد غیر-شخصی شده، غنی‌سازی شخصی شده (هدفمند یا قابل تنظیم) تغذیه روده‌ای احتمالا وزن‌گیری را طی مداخله افزایش داد (تفاوت میانگین (MD) مرسوم: 1.88 گرم/کیلوگرم/روز؛ 95% CI؛ 1.26 تا 2.50؛ 6 مطالعه؛ 345 شرکت‌کننده)، ممکن است موجب افزایش قد طی مداخله شده باشد (MD مرسوم: 0.43 میلی‌متر/روز؛ 95% CI؛ 0.32 تا 0.53؛ 5 مطالعه؛ 242 شرکت‌کننده)، و شاید اندازه دور سر را طی مداخله افزایش داده باشد (MD مرسوم: 0.14 میلی‌متر/روز؛ 95% CI؛ 0.06 تا 0.23؛ 5 مطالعه؛ 242 شرکت‌کننده). در مقایسه با غنی‌سازی استاندارد غیر-شخصی شده، غنی‌سازی هدفمند احتمالا وزن‌گیری را در طول مداخله افزایش داده (MD مرسوم: 1.87 گرم/کیلوگرم/روز؛ 95% CI؛ 1.15 تا 2.58؛ 4 مطالعه؛ 269 شرکت‌کننده) و ممکن است موجب افزایش طول قد در طول مداخله شده باشد (MD مرسوم: 0.45 میلی‌متر/روز؛ 95% CI؛ 0.32 تا 0.57؛ 3 مطالعه؛ 166 شرکت‌کننده). غنی‌سازی قابل تنظیم، احتمالا وزن‌گیری را در طول مداخله افزایش داده (MD مرسوم: 2.86 گرم/کیلوگرم/روز؛ 95% CI؛ 1.69 تا 4.03؛ 3 مطالعه؛ 96 شرکت‌کننده)، شاید موجب افزایش قد در طول مداخله شده (MD مرسوم: 0.54 میلی‌متر/روز؛ 95% CI؛ 0.38 تا 0.7؛ 3 مطالعه؛ 96 شرکت‌کننده)، و ممکن است اندازه دور سر را طی مداخله افزایش داده باشد (MD مرسوم: 0.36 میلی‌متر/روز؛ 95% CI؛ 0.21 تا 0.5؛ 3 مطالعه؛ 96 شرکت‌کننده). ما مطمئن نیستیم که بین استراتژی‌های غنی‌سازی شخصی شده در برابر استراتژی‌های غنی‌سازی استاندارد، در بروز مرگ‌ومیر در بیمارستان، دیسپلازی برونکوپولمونری، انتروكوليت نکروزان، سپسیس باکتریایی با شروع دیررس با تایید کشت، رتینوپاتی پره‌ماچوریتی، استئوپنی، مدت بستری در بیمارستان، یا میزان رشد پس از ترخیص از بیمارستان، تفاوت‌هایی وجود دارد یا خیر. هیچ مطالعه‌ای ناتوانی شدید تکامل سیستم عصبی را به عنوان یک پیامد گزارش نکرد. یک مطالعه، که پس از تکمیل جست‌وجوی ما در منابع علمی منتشر شد، در انتظار طبقه‌بندی است.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information