نقش تعلیم و آموزش در پیشگیری از وقوع آسیب‌ها و صدمات ناشی از اجسام نوک تیز و تماس با ترشحات خونی در کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت

هدف این مطالعه مروری چیست؟

کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت (healthcare workers; HCWs) در حالی که از بیماران خود مراقبت می‌کنند، با خطر آسیب‌ها و صدمات ناشی از اجسام نوک تیز و تماس با ترشحات خونی یا مایعات دیگر بدن روبه‌رو هستند، که آنها را در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های عفونی قرار می‌دهد. این مرور بخشی است از مجموعه‌ای از بررسی‌های مداخلات برای پیشگیری از چنین آسیب‌هایی، خصوصا، اثربخشی مداخلات تعلیمی و آموزشی در کاهش وقوع این آسیب‌ها. چندین بانک اطلاعاتی را به‌طور جامع جست‌وجو کردیم تا مطالعات تصادفی‌سازی و غیر-تصادفی‌سازی شده‌ای را پیدا کنیم که از مداخلات آموزشی برای پیشگیری از مواجهه با اجسام نوک تیز و ترشحات خونی بهره بردند.

پیام‌های کلیدی

شواهدی را با کیفیت پائین تا بسیار پائین یافتیم که تعلیم و آموزش می‌تواند از آسیب‌ها و صدمات ناشی از اجسام نوک تیز در HCWها تا دوازده ماه پیگیری پیشگیری کند. انجام پژوهش‌های بعدی با استفاده از طراحی‌های تصادفی‌سازی شده با کیفیت بالا به منظور بررسی بیشتر تاثیرات تعلیم و آموزش بر بروز آسیب‌ها و صدمات ناشی از اجسام نوک تیز و تماس با ترشحات خونی در HCWها مورد نیاز است.

در این مطالعه مروری چه موضوعی بررسی شد؟

در مجموع هفت مطالعه در این مرور وارد شدند؛ یک RCT-خوشه‌ای، سه کارآزمایی بالینی کنترل شده و سه کارآزمایی سری زمانی منقطع. همه مطالعات وارد شده به جز دو مورد، از ترکیبی از ارائه مطالب آموزشی، تظاهرات تعاملی و ابزارهای موجود در بازار استفاده کردند. سطح خطر سوگیری (bias) در هر هفت مطالعه وارد شده بالا بود. فقط یک مطالعه که اخیرا منتشر شده، از طراحی ترجیحی یک کارآزمایی خوشه‌ای-تصادفی‌سازی شده استفاده کرد.

نتایج اصلی این مطالعه مروری چه هستند؟

مداخلات تعلیمی و آموزشی برای HCWها ممکن است منجر به کاهش اندکی در نرخ آسیب‌ها و صدمات ناشی از اجسام نوک تیز شوند. آموزش ممکن است بهبودهای کوتاه-‌مدتی را در دانش و رفتارهای مربوط به آسیب‌ها و صدمات ناشی از اجسام نوک تیز ایجاد کند.

این مرور تا چه زمانی به‌روز است؟

جست‌وجوها تا اپریل 2020 انجام شد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهدی را با کیفیت پائین تا بسیار پائین یافتیم که مداخلات تعلیمی و آموزشی می‌توانند باعث کاهش اندکی در بروز آسیب‌ها و صدمات ناشی از اجسام نوک تیز در مدت دو تا دوازده ماه پس از مداخله شوند. شواهدی با کیفیت بسیار پائین وجود داشت که مداخلات آموزشی ممکن است دانش و رفتارهای مربوط به آسیب‌ها و صدمات ناشی از اجسام نوک تیز را در کوتاه‌-مدت بهبود ببخشند اما از این تاثیر نامطمئن هستیم. مطالعات آینده باید روی معیارهای معتبری از آسیب‌ها و صدمات ناشی از اجسام نوک تیز برای پایش قابل اعتماد آنها متمرکز باشند. توسعه مداخلات آموزشی در مراکز پُر-خطر اولویت بعدی است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

در مراکز مراقبت سلامت، کارکنان بخش مراقبت‌‌های سلامت (health care workers; HCWs) با خطر ابتلا به بیماری‌های عفونی از طریق آسیب‌ها و صدمات ناشی از اجسام نوک تیز و تماس با ترشحات خونی یا مایعات بدن روبه‌رو هستند. مداخلات تعلیمی و آموزشی به‌طور گسترده‌ای برای محافظت از سلامت و تضمین ایمنی کارکنان و پیشگیری از آسیب‌ها و صدمات ناشی از اجسام نوک تیز استفاده می‌شوند. در کشورهای خاص، این مداخلات بخشی از توسعه حرفه‌ای اجباری HCWها به شمار می‌آیند.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات مداخلات تعلیم و آموزش در مقایسه با عدم مداخله یا مداخلات جایگزین برای پیشگیری از وقوع آسیب‌ها و صدمات ناشی از اجسام نوک تیز و تماس با ترشحات خونی در HCWها.

روش‌های جست‌وجو: 

به جست‌وجو در CENTRAL؛ MEDLINE؛ Embase؛ NHSEED؛ Science Citation Index Expanded؛ CINAHL و OSH-update (از همه زمان‌ها تا فوریه 2016) پرداختیم. علاوه بر این، بانک‌های اطلاعاتی سلامت جهانی، AustHealth و Web of Science (از همه زمان‌ها تا فوریه 2016) را جست‌وجو کردیم. راهبرد اصلی جست‌وجو در نوامبر 2019، و مجددا در فوریه سال 2020 اجرا شد. در اپریل 2020، استراتژی جست‌وجو به‌روز شده و در CINAHL؛ MEDLINE؛ Scopus و Web of Science اجرا شد (از 2016 تا به امروز).

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs)، کارآزمایی‌های خوشه‌ای-تصادفی‌‌سازی شده (RCTهای خوشه‌ای)، کارآزمایی‌های بالینی کنترل شده (controlled clinical trials; CCTs)، طراحی‌های مطالعه سری‌های زمانی منقطع (interrupted time series; ITS)، و مطالعات کنترل شده قبل-و-بعد (controlled before-and-after ; CBA) را در نظر گرفتیم، که تاثیر مداخلات تعلیم و آموزش را بر بروز آسیب‌ها و صدمات ناشی از اجسام نوک تیز و تماس با ترشحات خونی در مقایسه با عدم مداخله بررسی کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده (SC؛ HL) به‌طور مستقل از هم مطالعات را انتخاب، و داده‌ها را از مطالعات وارد شده استخراج کردند. مطالعات مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند، خطر سوگیری (bias) ارزیابی شد (HL، JL)، و با استفاده از متاآنالیز اثر-تصادفی، در صورت امکان، با توجه به انواع طراحی آنها، تجمیع شدند. به عنوان پیامد اولیه، به بررسی آسیب‌ها و صدمات ناشی از اجسام نوک تیز و تماس با ترشحات خونی پرداختیم و آنها را به صورت بروز آسیب در هر 1000 کارمند بخش مراقبت سلامت در هر سال محاسبه کردیم. برای ارزیابی کیفیت شواهد مربوط به پیامدهای اصلی از درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) استفاده کردیم.

نتایج اصلی: 

هفت مطالعه با معیارهای ورود ما مطابقت داشتند: یک RCT-خوشه‌ای، سه CCT، و سه مطالعه ITS. نرخ آسیب‌ها و صدمات ناشی از اجسام نوک تیز در خط پایه در مطالعات با سیستم‌های ثبت بیمارستان از 43 تا 203 آسیب در هر 1000 HCW در هر سال متغیر بود. در مطالعات مبتنی بر پرسشنامه، نرخ آسیب‌ها و صدمات ناشی از اجسام نوک تیز بالاتر بود، از 1800 تا 7000 آسیب در هر 1000 HCW در هر سال. در اکثر مطالعات از ترکیبی از مداخلات تعلیمی و آموزشی، شامل تظاهرات تعاملی (interactive demonstrations)، ارائه مطالب آموزشی، سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر وب، و ابزارهای موجود در بازار استفاده شد که برای ترکیب شدن به اندازه کافی شبیه بودند.

در تنها RCT-خوشه‌ای (n = 796) از یک کشور با سطح درآمد بالا، کارگاه آموزشی یک-جلسه‌ای منجر به کاهش آسیب‌ها و صدمات ناشی از اجسام نوک تیز در پیگیری 12 ماهه شد، اما این کاهش که به صورت گزارش مبتنی بر رجیستری از آسیب‌ها (RR: 0.46؛ 95% CI؛ 0.16 تا 1.30، شواهد با کیفیت پائین) یا به صورت آسیب‌های خود-گزارشی اندازه‌گیری شد، دارای اهمیت آماری نبود (RR: 0.41؛ 95% CI؛ 0.14 تا 1.21، شواهد با کیفیت بسیار پائین).

در سه CCT مداخلات آموزشی طی دو ماه پیگیری باعث کاهش آسیب‌ها و صدمات ناشی از اجسام نوک تیز شد (RR: 0.68؛ 95% CI؛ 0.48 تا 0.95، 330 شرکت‌کننده، شواهد با کیفیت بسیار پائین).

در متاآنالیز دو مطالعه ITS با نرخ آسیب‌دیدگی مشابه، (2104 = N)، نرخ آسیب بلافاصله پس از مداخله تا 9.3 مورد آسیب در هر 1000 HCW در هر سال کاهش یافت (95% CI؛ 14.9- تا 3.8-). با گذشت زمان پس از مداخله، کاهش غیر-قابل ‌توجهی در روند آسیب‌دیدگی معادل 2.3 مورد آسیب در هر 1000 HCW در هر سال وجود داشت (95% CI؛ 12.4- تا 7.8؛ شواهد با کیفیت پائین).

میزان آسیب‌دیدگی در یک مطالعه ITS؛ (255 = n) نسبت به دو مطالعه ITS دیگر هفت برابر بیشتر بوده و فقط سه نقطه داده‌ای پیش و پس از مداخله داشت. این مطالعه تغییر را در نرخ آسیب‌دیدگی بلافاصله پس از مداخله حدود 77 مورد آسیب در هر 1000 HCW گزارش کرد (95% CI؛ 117.2- تا 37.1-، شواهد با کیفیت بسیار پائین)، و روند آن پس از مداخله حدود 32.5 مورد آسیب در هر 1000 HCW در سال کاهش یافت (95% CI؛ 49.6- تا 15.4-، شواهد با کیفیت بسیار پائین).

هیچ یک از مطالعات اجازه انجام تجزیه‌وتحلیل تماس را با ترشحات خونی جدا از آسیب‌ها و صدمات ناشی از اجسام نوک تیز نداد. در هیچ یک از مطالعات میزان عفونت‌های منتقله از راه خون در بیماران یا کارکنان گزارش نشد. شواهدی با کیفیت بسیار پائین از تغییرات مثبت کوتاه‌-مدت در روند پیامدها مانند آگاهی از آسیب‌ها و صدمات ناشی از اجسام نوک تیز و رفتارهای مرتبط با پیشگیری از آسیب وجود دارد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information