تاثیر بتا-بلاکرهای دارای فعالیت آگونیستی نسبی (پارشیال) در کاهش فشار خون در طول روز ثابت است یا متغیر؟

سوال مطالعه مروری

این مرور به بررسی این موضوع می‌پردازد که تاثیر بتا-بلاکرها با فعالیت آگونیستی نسبی برای کاهش فشار خون در بزرگسالان مبتلا به فشار خون بالا (فشار خون بالایی حداقل 140 میلی‌متر جیوه، یا فشار خون پائینی حداقل 90 میلی‌متر جیوه، یا هر دو) در طول روز ثابت است یا متغیر.

پیشینه

فشار خون بالا که به آن هیپرتانسیون نیز گفته می‌شود، در جمعیت عمومی بسیار شایع است، و در صورت عدم درمان، می‌تواند خطر سکته مغزی و بیماری‌های قلبی را افزایش دهد. در یک فرد، فشار خون به‌طور طبیعی در طول روز متفاوت است. فشار خون در شب در کمترین حد خود قرار دارد، پیش از بیدار شدن بالا می‌رود، و سپس در طول روز به تدریج کاهش می‌یابد. مشخص شده که تغییرات ایجاد شده در این الگوی فشار خون، جدا از میزان افزایش فشار خون، یک عامل خطر برای بیماری‌های قلبی به شمار می‌رود.

بتا-بلاکرها معمولا برای درمان فشار خون بالا استفاده می‌شوند. در حال حاضر، نمی‌دانیم که بتا-بلاکرها فشار خون را در مقاطع مختلفی از روز به درجات مختلف کاهش می‌دهند یا خیر، و اینکه بتا-بلاکرها در مقایسه با سایر گروه‌های دارویی که برای درمان فشار خون بالا استفاده می‌شوند، چقدر متفاوت هستند. این مرور روی یک گروه خاص از بتا-بلاکرها - گروهی با فعالیت آگونیستی نسبی (مولکول‌هایی که گیرنده آن را هم فعال و هم مهار می‌کنند) - متمرکز شده است.

تاریخ جست‌وجو

منابع علمی موجود را جست‌وجو کرده، و مطالعات مرتبط را تا جون 2020 وارد کردیم.

ویژگی‌های مطالعه

ما به دنبال مطالعاتی بودیم که تاثیرات درمانی شش بتا-بلاکر دارای فعالیت آگونیستی نسبی را بر کاهش فشار خون در زمان‌های مختلف در طول یک دوره 24 ساعته، توسط دستگاهی که فشار خون را به‌ صورت اتوماتیک در فواصل منظم اندازه‌گیری می‌کند (پایش سرپایی)، بررسی کردند.

‌نتایج کلیدی

ما هفت مطالعه را شناسایی کردیم، که شامل 121 شرکت‌کننده بودند، و سه مورد از شش بتا-بلاکر دارای فعالیت آگونیستی نسبی (اسبوتالول (acebutalol)، پیندولول (pindolol) و بوپیندولول (bopindolol)) را مطالعه و بررسی کردند. ما دریافتیم که این بتا-بلاکرها فشار خون و ضربان قلب را بیشتر در طول روز و عصر بیشتر از شب کاهش می‌دهند. در حال حاضر، از مزایا و آسیب‌های این الگوی کاهش فشار خون، مانند تاثیر این داروها بر کاهش سکته مغزی و بیماری‌های قلبی اطلاعی نداریم.

قطعیت شواهد

فقط تعداد اندکی از مطالعات واجد شرایط شناسایی شدند، که شرکت‌کنندگان نسبتا کمی در آن‌ها حضور داشتند. اکثر مطالعات را در معرض خطر بالا یا نامشخص سوگیری (bias) قضاوت کردیم. قطعیت کلی شواهد را برای همه پیامدها بسیار پائین ارزیابی کردیم. انجام پژوهش‌های بیشتر ممکن است تاثیر مهمی بر اطمینان ما به تخمین تاثیرگذاری داشته باشد و احتمالا این نتیجه‌گیری را تغییر می‌دهند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

برای نتیجه‌گیری کلی در مورد اثربخشی BBPAA بر درجه تغییر در کاهش ساعتی BP طی یک دوره 24 ساعته در بزرگسالان مبتلا هیپرتانسیون اولیه شواهد کافی وجود ندارد. شواهدی با قطعیت بسیار پائین نشان دادند که انواعی از BBPAA مانند اسبوتالول، پیندولول و بوپیندولول BP را در طول روز و عصر بیشتر از شب کاهش می‌دهند. با این حال، تعداد مطالعات و شرکت‌کنندگان وارد شده در این مرور بسیار اندک بود، که قطعیت شواهد را محدودتر می‌کرد. ما به انجام کارآزمایی‌های بیشتر و در مقیاس بزرگ‌تر، با ثبت دقیق زمان مصرف دارو، و گزارش انحراف معیار BP و HR در هر ساعت نیاز داریم.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

بتا-بلاکرها معمولا برای درمان هیپرتانسیون (hypertension) تجویز می‌شوند. ما نمی‌دانیم که اثربخشی بتا-بلاکرها برای کاهش فشار خون (blood pressure; BP) در طول روز متفاوت است یا خیر. این مرور روی زیر-کلاسی از بتا-بلاکرها با فعالیت آگونیستی پارشیال (beta-blockers with partial agonist activity; BBPAA) متمرکز است.

اهداف: 

ارزیابی درجه تغییر در اثربخشی BBPAA بر کاهش BP به صورت ساعتی طی یک دوره 24 ساعته در بزرگسالان مبتلا هیپرتانسیون اولیه.

روش‌های جست‌وجو: 

متخصص اطلاعات گروه هیپرتانسیون در کاکرین برای یافتن مطالعات مرتبط تا جون 2020 به جست‌وجو در بانک‌های اطلاعاتی زیر پرداخت: پایگاه ثبت تخصصی گروه هیپرتانسیون در کاکرین، CENTRAL؛ 2020؛ شماره 5؛ MEDLINE Ovid؛ Embase Ovid؛ پلت‌فرم بین‌المللی پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی سازمان جهانی بهداشت؛ و ClinicalTrials.gov. هم‌چنین با نویسندگان مقالات مرتبط برای یافتن کارهای منتشر شده و منتشر نشده بیشتر تماس گرفتیم. در این جست‌وجوها هیچ‌گونه محدودیتی از نظر زبان مطالعه اعمال نشد.

معیارهای انتخاب: 

ما تلاش کردیم همه کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده و غیر-تصادفی‌سازی شده‌ای را وارد کنیم که به ارزیابی تاثیر ساعتی BBPAA با استفاده از پایش سرپایی، با حداقل سه هفته دوره پیگیری پرداختند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم کارآزمایی‌های وارد شده را انتخاب و داده‌ها را استخراج کردند. قطعیت شواهد را با استفاده از رویکرد درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) ارزیابی کردیم. پیامدهای وارد شده در مرور عبارت بودند از فشار خون سیستولیک و دیاستولیک (SBP و DBP) و ضربان قلب (HR) در نقطه پایانی در هر ساعت، که با استفاده از دستگاه پایش سرپایی BP؛ (ambulatory BP monitoring; ABPM) در 24 ساعت اندازه‌گیری شد.

نتایج اصلی: 

چهارده کارآزمایی غیر-تصادفی‌سازی شده و کنترل شده در خط پایه با محوریت BBPAA، معیارهای ورود ما را داشتند اما فقط هفت مطالعه، شامل 121 شرکت‌کننده، داده‌های مربوط به BP سرپایی را به صورت ساعتی گزارش کردند که توانستند در متاآنالیز وارد شوند. بتا-بلاکرهای مورد مطالعه عبارت بودند از اسبوتالول (acebutalol)، پیندولول (pindolol) و بوپیندولول (bopindolol). اکثر مطالعات را در معرض خطر بالا یا نامشخص سوگیری (bias) انتخاب، سوگیری ریزش نمونه (attrition)، و سوگیری گزارش‌دهی قضاوت کردیم. قطعیت کلی شواهد را برای همه پیامدها بسیار پائین ارزیابی کردیم.

داده‌ها را به ازای هر ساعت پس از دریافت دوز مورد نظر، تجزیه‌وتحلیل و ارائه کردیم. شواهدی با قطعیت بسیار پائین نشان داد که میانگین ساعتی کاهش در BP و HR با گذشت زمان کمتر شد. در طول دوره 24 ساعته، بزرگی کاهش SBP در هر ساعت از 3.68- میلی‌متر جیوه تا 17.74- میلی‌متر جیوه (7 مطالعه، 121 شرکت‌کننده)، کاهش DBP در هر ساعت از 2.27- میلی‌متر جیوه تا 9.34- میلی‌متر جیوه (7 مطالعه، 121 شرکت‌کننده)، و کاهش HR در هر ساعت از 0.29- ضربان در دقیقه تا 10.29- ضربان در دقیقه (4 مطالعه، 71 شرکت‌کننده) متغیر بود. هنگام مقایسه بین سه دوره زمانی 8 ساعته، مربوط به روز، عصر و شب، تاثیر BBPAA در کاهش BP و HR در شب، کمتر از تاثیر آن در روز و عصر بود. با این حال، از آنجا که این پیامدها توسط شواهدی با قطعیت بسیار پائین حمایت شدند، پژوهش‌های بیشتر احتمالا تاثیر مهمی بر تخمین تاثیرگذاری دارند و ممکن است این نتیجه‌گیری را تغییر دهند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information