مقایسه تهویه با فشار مثبت متناوب از راه بینی (NIPPV) زودهنگام در برابر تهویه با فشار مثبت مداوم راه هوایی از راه بینی (NCPAP) زودهنگام برای نوزادان پره‌ترم

سوال مطالعه مروری: آیا NIPPV در مقایسه با NCPAP مزایای کوتاه-مدت و بلندمدت بهتری برای نوزادان پره‌ترم مبتلا یا در معرض دیسترس تنفسی به همراه دارد، بدون اینکه آسیبی به آنها برساند؟

پیشینه: برخی شواهد پیشنهاد می‌کنند که تهویه با فشار مثبت متناوب از راه بینی (NIPPV) اثربخشی تهویه با فشار مثبت مداوم راه هوایی از راه بینی (NCPAP) را در نوزادان نارس مبتلا به اختلالات تنفسی یا در معرض چنین اختلالاتی افزایش می‌دهد. نوزادان نارس مبتلا به مشکلات تنفسی اغلب نیازمند کمک از یک دستگاه (ونتیلاتور) هستند که به صورت منظم و از طریق یک لوله کار گذاشته شده در نای تنفس فراهم می‌کند. متخصصین اطفال که از این نوزادان پره‌ترم مراقبت می‌کنند، تلاش می‌کنند از استفاده از ونتیلاتورها اجتناب کنند، زیرا آنها می‌توانند به ریه در حال رشد آسیب برسانند. NCPAP و NIPPV روش‌های حمایت از تنفس نوزادان به شیوه‌ای غیر-تهاجمی هستند؛ لوله‌ها کوتاه‌تر بوده و فقط تا پشت بینی امتداد می‌یابند، بنابراین آسیب‌ کمتری به ریه‌ها می‌رسانند. این دو روش ممکن است در بدو تولد به منظور کاهش تعداد نوزادان نیازمند به ونتیلاتور مورد استفاده قرار گیرند. NCPAP، فشار مستمر و پایداری را در پشت بینی فراهم می‌کند که به ریه‌ها انتقال یافته و به کودک کمک می‌کند با راحتی بیشتری تنفس کند. NIPPV حمایت مشابهی را فراهم می‌کند اما میزانی از تنفس را نیز از طریق ونتیلاتور اضافه می‌کند.

ویژگی‌های مطالعه: ما برای جست‌وجوی مطالعاتی که به مقایسه NCPAP با NIPPV در نوزادان پره‌ترم (متولد شده پیش از 37 هفته کامل از بارداری) نیازمند به حمایت تنفسی در فاصله زمانی کوتاهی بعد از تولد پرداخته بودند، در بانک‌های اطلاعاتی علمی به جست‌وجو پرداختیم. مشکلات تنفسی، نیاز به لوله تنفسی و ونتیلاتور و عوارض جانبی را مورد توجه قرار دادیم. شواهد تا سپتامبر 2015 به‌روز است.

نتایج کلیدی: نه کارآزمایی را به دست آوردیم که به مقایسه NCPAP با NIPPV پرداخته بودند. با تجزیه‌وتحلیل تمامی کارآزمایی‌ها دریافتیم که NIPPV خطر نارسایی تنفسی و نیاز به یک ونتیلاتور را کاهش می‌دهد. برای تعیین چگونگی ارائه NIPPV به بهترین شکل ممکن به نوزادان، مطالعات بیشتری نیاز است.

کیفیت شواهد: کیفیت کلی مطالعات وارد شده به این مرور، خوب بود.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

به نظر نمی‌رسد که NIPPV زودهنگام در کاهش نارسایی تنفسی و نیاز به انتوباسیون و ونتیلاسیون داخل نای با لوله (endotracheal tube ventilation) میان نوزادان پره‌ترم مبتلا به سندرم زجر تنفسی، نسبت به NCPAP به تنهایی، برتری داشته باشد. برای تایید این نتایج و به منظور ارزیابی بی‌خطری NIPPV در مقایسه با NCPAP به تنهایی در یک جمعیت بزرگ‌تر از بیماران به مطالعات بیشتری نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

تهویه با فشار مثبت مداوم راه هوایی از راه بینی (nasal continuous positive airway pressure; NCPAP) یک روش برای نگهداشت فشار مثبت راه هوایی در تمام طول سیکل تنفسی از طریق استفاده از جریان معکوس گاز تنفسی (bias flow of respiratory gas) به داخل دستگاهی است که به بینی متصل است. درمان از طریق NCPAP با کاهش خطر ونتیلاسیون مکانیکی رابطه داشته و ممکن است در کاهش بیماری مزمن ریوی موثر باشد. تهویه با فشار مثبت متناوب از راه بینی (NIPPV) یک نوع ونتیلاسیون غیر-تهاجمی است که در طول آن بیماران همزمان با ونتیلاسیون با NCPAP، به طور متناوب در معرض سطوح بالاتری از فشار راه هوایی از طریق همان دستگاه متصل به بینی قرار می‌گیرند.

اهداف: 

بررسی خطرات و مزایای NIPPV زودهنگام در برابر NCPAP زودهنگام به تنهایی برای نوزادان پره‌ترم در معرض خطر ابتلا یا مبتلا به دیسترس تنفسی (respiratory distress) درون ساعت‌های اولیه بعد از تولد.

نقاط پایانی اولیه عبارتند از نارسایی تنفسی (respiratory failure) و نیاز به حمایت لوله‌گذاری تهویه‌ای (intubated ventilatory support) در طول هفته اول زندگی. نقاط پایانی ثانویه عبارتند از بیماری مزمن ریوی (chronic lung disease; CLD) (اکسیژن‌درمانی در سن جنینی 36 هفتگی)، نشت هوا (air leaks)، طول دوره حمایت تنفسی، طول دوره اکسیژن‌درمانی، خونریزی داخل بطنی (intraventricular hemorrhage) و بروز مورتالیتی.

روش‌های جست‌وجو: 

ما از راهبرد جست‌وجوی استاندارد گروه مرور نوزادان در کاکرین (Cochrane Neonatal Review Group) برای جست‌وجو در پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL؛ شماره 9؛ 2015)؛ MEDLINE via PubMed (از 1966 تا 28 سپتامبر 2015)؛ Embase (از 1980 تا 28 سپتامبر 2015)، و Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL؛ از 1982 تا 28 سپتامبر 2015) استفاده کردیم. هم‌چنین برای یافتن کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده و کارآزمایی‌های شبه-تصادفی‌سازی شده در بانک‌های اطلاعاتی کارآزمایی‌های بالینی، خلاصه مقالات کنفرانس‌ها، و فهرست منابع مقالات بازیابی شده به جست‌وجو پرداختیم. یکی از اعضای گروه مرور نوزادان در کاکرین چکیده‌های مربوط به انجمن اروپایی تحقیقات کودکان (European Society of Pediatric Research; ESPR) را به صورت دستی جست‌وجو کرد. برای به دست آوردن اطلاعات، با نویسندگان کارآزمایی‌های بالینی در حال انجام تماس برقرار کردیم.

معیارهای انتخاب: 

تمامی کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و شبه-تصادفی‌سازی و کنترل شده را مورد بررسی قرار دادیم. مطالعاتی انتخاب شدند که به مقایسه درمان با NIPPV در برابر NCPAP در بدو تولد یا در فاصله کوتاهی بعد از تولد در نوزادان پره‌ترم (پیش از هفته 37 سن بارداری) پرداخته بودند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

با استفاده از توصیه‌های گروه مرور نوزادان در کاکرین به جمع‌آوری و تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها پرداختیم.

نتایج اصلی: 

ده کارآزمایی، که در مجموع از 1061 نوزاد برای شرکت در مطالعه ثبت‌نام به عمل آورده بودند، با معیارهای ورود به این مرور انطباق داشتند. متاآنالیز (meta-analysis) این مطالعات نشان داد که خطر تحقق معیار نارسایی تنفسی (خطر نسبی (RR) معمول: 0.65؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.51 تا 0.82؛ تفاوت خطر (RD) معمول: 0.09-؛ 95% CI؛ 0.13- تا 0.04-) و نیاز به انتوباسیون (RR معمول: 0.78؛ 95% CI؛ 0.64 تا 0.94؛ RD معمول: 0.07-؛ 95% CI؛ 0.12- تا 0.02-) میان نوزادان تحت درمان با NIPPV زودهنگام در مقایسه با NCPAP زودهنگام، به طور قابل توجهی با کاهش همراه بوده است. این متاآنالیز در خطر ابتلا به CLD در نوزادان تصادفی‌سازی برای دریافت NIPPV کاهشی نشان نداد (RR معمول: 0.78؛ 95% CI؛ 0.58 تا 1.06). مشاهده کنندگان هیچ شواهدی مبنی بر وجود آسیب مشاهده نکردند. نویسندگان مرور کیفیت شواهد را متوسط ارزیابی کردند (مطالعات کور نشده بودند).

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information
اشتراک گذاری