استفاده از خدمات تخصصی پرستاری مستقر در منزل برای کودکان مبتلا به بیماری‌های حاد و مزمن

این مرور با این هدف انجام شد که بررسی شود ارائه خدمات پرستاری تخصصی کودکان در منزل برای کودکان مبتلا به بیماری‌های حاد و مزمن، باعث کاهش تعداد پذیرش در بیمارستان و مدت بستری، افزایش مراقبت‌های سلامت در جامعه و کاهش استرس برای خانواده‌ها در زمان بیماری فرزندشان می‌شوند یا خیر. این یک نسخه به‌روز شده از مرور اصیل منتشر شده در سال 2006 است. هفت کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) مرتبط را شامل 840 کودک از بدو تولد تا 18 سالگی و مبتلا به بیماری‌های حاد و/یا مزمن دریافت کننده خدمات پرستاری تخصصی در منزل یا مراقبت سلامت معمول پیدا کردیم. پیامدها شامل استفاده از خدمات مراقبت سلامت، سلامت جسم و روان، رضایت از خدمات، پیامدهای نامطلوب سلامت و هزینه‌ها بودند. ما تصمیم گرفتیم به دلیل تنوع در انواع خدمات ارائه شده، انواع شرکت‌کنندگان و معیارهای پیامد مورد استفاده، نتایج این RCTها را ترکیب نکنیم. نتایج RCTهای مجزا، رضایت بهتری را از مراقبت در منزل، بدون تاثیر نامطلوب بر پیامدهای سلامت جسمانی کودکان، نشان می‌دهد. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد خدمات پرستاری تخصصی در منزل طول مدت بستری در بیمارستان را کاهش می‌دهد؛ با این حال، شواهدی مبنی بر کاهش استفاده از خدمات بیمارستانی وجود ندارد. انجام کارآزمایی‌های بیشتری مورد نیاز است که سلامت، رضایت از خدمات، استفاده از خدمات و هزینه‌های طولانی‌مدت را اندازه‌گیری کنند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

پژوهش‌های فعلی، شواهد حمایت کننده را برای کاهش دسترسی به خدمات بیمارستانی یا کاهش نرخ بستری مجدد در بیمارستان برای کودکان مبتلا به بیماری‌های حاد و مزمن با استفاده از خدمات پرستاری تخصصی در منزل ارائه نمی‌کنند؛ با این حال، تنها یافته خلاصه در چند مطالعه این بود که کاهش قابل‌توجهی در طول مدت بستری در بیمارستان وجود دارد. نتایج اولیه هیچ تاثیر نامطلوبی را از مداخله بر پیامدهای سلامت جسمانی نشان نمی‌دهند و تعدادی از مقالات رضایت بهتری را از مراقبت‌های خانگی گزارش کردند. انجام کارآزمایی‌های بیشتری مورد نیاز است تا سلامت، رضایت، استفاده از خدمات و هزینه‌های طولانی‌مدت را اندازه‌گیری کنند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

ارائه خدمات تخصصی پرستاری مستقر در منزل برای کودکان به عنوان یک روش هزینه-اثربخش در جهت کاهش دیسترس ناشی از بستری شدن در بیمارستان و در عین حال تقویت مراقبت‌های اولیه و کاهش مدت بستری در بیمارستان پیشنهاد شده‌اند. این مرور، یک نسخه به‌روز شده از مرور اصیل منتشرشده در سال 2006 است.

اهداف: 

ارزیابی خدمات تخصصی پرستاری مستقر در منزل برای کودکان مبتلا به بیماری‌های حاد و مزمن.

روش‌های جست‌وجو: 

بانک‌های اطلاعاتی زیر را در فوریه 2012 جست‌وجو کردیم: پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL) در کتابخانه کاکرین (The Cochrane Library) سال 2012، شماره 2؛ Ovid MEDLINE؛ EMBASE؛ PsycINFO؛ CINAHL و Sociological Abstracts. هم‌چنین ClinicalTrials.gov و پلت‌فرم بین‌المللی پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی سازمان جهانی بهداشت را جست‌وجو کردیم. هیچ محدودیتی از نظر زبان نگارش مقاله اعمال نشد.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) شامل کودکان از بدو تولد تا سن 18 سال و مبتلا به بیماری‌های حاد یا مزمن که به دریافت خدمات پرستاری تخصصی در منزل در مقایسه با مراقبت سلامت مرسوم اختصاص داده شدند. پیامدها شامل استفاده از مراقبت سلامت، سلامت جسم و روان، رضایت از خدمات، پیامدهای نامطلوب سلامت و هزینه‌ها بودند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم داده‌ها را از مطالعات استخراج کرده و با مراجعه به نویسنده سوم هرگونه اختلاف را حل‌وفصل کردند. انجام متاآنالیز به دلیل تنوع بالینی مطالعات و فقدان معیارهای پیامد شایع، مناسب نبود.

نتایج اصلی: 

تعداد 4226 عنوان را غربال کردیم تا هفت RCT را با مجموع 840 شرکت‌کننده به دست آوردیم. شرکت‏‌کنندگان، مداخلات و پیامدهای به دست آمده متنوع بودند. هیچ تفاوت معنی‌داری در پیامدهای سلامت گزارش نشد؛ دو مطالعه کاهش میزان بستری شدن در بیمارستان را بدون وجود تفاوت در نرخ بستری مجدد در بیمارستان گزارش کردند. سه مطالعه کاهش اضطراب والدین و سه مطالعه بهبود رفتارهای کودک را گزارش کردند. به‌طور کلی افزایش رضایت والدین در سه مطالعه گزارش شد. هم‌چنین، انطباق بهتر والدین و عملکرد خانواده در یک مطالعه گزارش شد. در مقابل، یک مطالعه هیچ تاثیری را از مداخله بر بار (burden) مراقبت والدین یا وضعیت عملکردی کودکان گزارش نکرد. دو مطالعه، مراقبت در منزل را برای ارائه‌دهندگان خدمات، پُرهزینه‌تر و برای خانواده، صرفه‌جویی قابل‌توجه در هزینه گزارش کردند، در حالی که یک مطالعه هیچ مزیت قابل‌توجهی را از نظر هزینه برای خانواده نشان نداد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information