การแทรกแซงตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด 2 ปีสำหรับผู้ปกครองที่ประสบกับโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจที่ซับซ้อน และ/หรือมีประสบการณ์การทารุณกรรมในวัยเด็ก

การสนับสนุนในระหว่างตั้งครรภ์หรือภายในสองปีหลังคลอดช่วยเพิ่มความสามารถในการเลี้ยงดูบุตรหรือความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ปกครองที่มีอาการเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรือผู้ที่เคยถูกปฏิบัติไม่ดีในวัยเด็กหรือไม่

ใจความสำคัญ

หลักฐานส่วนใหญ่ชี้ให้เห็นว่าการเลี้ยงดูและการแทรกแซงทางจิตวิทยาสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในสุขภาพจิตของผู้ปกครองและความสามารถในการเลี้ยงดูบุตร หรือมีคุณภาพต่ำจนทำให้ความเชื่อมั่นในผลลัพธ์มีความไม่แน่นอนอย่างมาก

การแทรกแซงการเลี้ยงดูอาจปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกได้เล็กน้อยเมื่อเทียบกับการดูแลตามปกติ

การแทรกแซงทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งอาจช่วยให้มารดาจำนวนมากขึ้นเล็กน้อยเลิกสูบบุหรี่เมื่อตั้งครรภ์เมื่อเทียบกับการรักษาตามปกติที่ได้รับการปรับปรุง การแทรกแซงทางจิตวิทยาอีกวิธีหนึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ของพ่อแม่เล็กน้อย และอีกวิธีหนึ่งอาจช่วยพัฒนาทักษะการเป็นพ่อแม่ได้เล็กน้อย

การแทรกแซงสำหรับผู้ปกครองที่มี PTSD ซับซ้อน (โรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ) หรือผู้ที่เคยถูกกระทำทารุณในวัยเด็ก

การกระทำที่ไม่เหมาะสมในวัยเด็กอาจนำไปสู่โรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่ซับซ้อน (CPTSD) ในวัยผู้ใหญ่และเกิดปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ผู้ที่เคยถูกกระทำทารุณในวัยเด็กมักจะประสบกับความทุกข์ยากในชีวิตและความไม่เสมอภาคทางสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลต่อการเลี้ยงดูและนำไปสู่ ​​'วงจรระหว่างรุ่น' ของการบาดเจ็บ

ประเภทของการสนับสนุนสำหรับผู้ปกครองที่ประสบกับการถูกทำร้ายในวัยเด็ก ได้แก่ การบำบัดทางจิตวิทยา การแทรกแซงการเลี้ยงดู แนวทางร่างกายและจิตใจและชีวการแพทย์ การบำบัดทางเภสัชวิทยา และแนวทางระบบบริการ

เราต้องการค้นหาอะไร

เราต้องการทราบว่าการสนับสนุนใดเหล่านี้ช่วยปรับปรุงความสามารถในการเลี้ยงดูบุตรและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ปกครองที่เคยประสบกับการกระทำทารุณกรรมในวัยเด็กหรือ CPTSD

เราทำอะไร

เราค้นหาการศึกษาที่พิจารณาว่าการแทรกแซงเหล่านี้ทำงานได้ดีเพียงใดเมื่อเทียบกับการช่วยปริกำเนิดตามปกติ เพื่อพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูพ่อแม่และความเป็นอยู่ที่ดีของพ่อแม่ เราเปรียบเทียบและสรุปผลการศึกษาและให้คะแนนความเชื่อมั่นในหลักฐาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีการศึกษาและขนาดตัวอย่าง

เราพบอะไร

เราพบการศึกษา 15 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครอง 1925 คนที่เคยประสบกับการถูกกระทำทารุณในวัยเด็ก และ/หรือผู้ที่มีอาการ CPTSD หรือ PTSD ประมาณครึ่งหนึ่งของการศึกษารวมผู้ที่เคยถูกกระทำทารุณในวัยเด็กในระดับปานกลางถึงรุนแรง ในขณะที่คนอื่น ๆ ได้รับการทารุณกรรมในวัยเด็กในระดับที่ต่ำกว่า

การศึกษาส่วนใหญ่พิจารณาว่าการแทรกแซงการเลี้ยงดูหรือการแทรกแซงทางจิตวิทยาทำงานได้ดีเพียงใด และส่วนใหญ่เปรียบเทียบกับการดูแลก่อนคลอดหรือหลังคลอดตามปกติ เราไม่พบการศึกษาที่พิจารณาถึงวิธีการทางร่างกายและจิตใจ ทางชีวการแพทย์หรือทางเภสัชวิทยาเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเลี้ยงดูบุตรหรือความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ปกครอง การศึกษาส่วนใหญ่รายงานการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพชีวิตที่ดีหรือการเลี้ยงดูบุตรทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการแทรกแซง การแทรกแซงมีตั้งแต่เซสชันเดียวไปจนถึง 12 เดือนของเซสชันรายสัปดาห์ การศึกษาทั้งหมดยกเว้นการศึกษาเดียวเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา และผู้ที่เข้าร่วมเกือบทั้งหมดเป็นแม่ การศึกษาได้รับทุนสนับสนุนจากสภาวิจัยที่สำคัญ หน่วยงานรัฐบาล และองค์กรการกุศล/การกุศล

ผลลัพธ์หลัก

เราพบว่าการศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้วิธีการที่เข้มงวด (เพื่อพิจารณาถึงการออกกลางคัน) ดังนั้นผลลัพธ์จึงไม่แน่นอน

การแทรกแซงการเลี้ยงดู

หลักฐานมีความไม่แน่นอนอย่างมากจากการศึกษาวิธีการเลี้ยงดูบุตรเมื่อเปรียบเทียบกับการควบคุมอาการที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บและอาการทางจิตใจ (ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด) ในมารดาที่เคยถูกกระทำทารุณในวัยเด็กและกำลังประสบกับปัจจัยเสี่ยงในการเลี้ยงดูบุตรในปัจจุบัน การศึกษา 2 ฉบับพบว่าการแทรกแซงด้วยการเลี้ยงดูของพ่อแม่อาจปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกได้เล็กน้อยเมื่อเทียบกับการดูแลตามปกติ การศึกษา 4 ฉบับพบความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยระหว่างการแทรกแซงการเลี้ยงดูและการดูแลตามปกติในทักษะการเลี้ยงดู ไม่มีการศึกษาใดที่ประเมินผลของการแทรกแซงการเลี้ยงดูต่อการใช้สารเสพติดของพ่อแม่ คุณภาพความสัมพันธ์ หรือการทำร้ายตัวเอง

การแทรกแซงทางจิตวิทยา

การศึกษา 4 ฉบับ พบว่าอาการที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยจากการแทรกแซงทางจิตวิทยาเมื่อเทียบกับการดูแลตามปกติ การศึกษา 8 ฉบับพบความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยระหว่างการแทรกแซงทางจิตวิทยากับการดูแลตามปกติในสุขภาพจิตที่ดีของผู้ปกครอง (ภาวะซึมเศร้า) การศึกษาอื่นแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มการแทรกแซงทางจิตวิทยาอาจช่วยให้ผู้หญิงเลิกสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ได้มากกว่าการดูแลก่อนคลอดและการให้คำปรึกษาในการเลิกบุหรี่ตามปกติเล็กน้อย การศึกษาอีกเรื่องพบว่าการแทรกแซงทางจิตวิทยาอาจช่วยให้ความสัมพันธ์ของพ่อแม่มีคุณภาพดีขึ้นเล็กน้อย หลักฐานจากการศึกษาหนึ่งมีความไม่แน่นอนอย่างมากว่าการแทรกแซงทางจิตวิทยาสร้างความแตกต่างใดๆ ต่อความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกเมื่อเทียบกับการดูแลตามปกติหรือไม่ การศึกษาอื่นพบว่าอาจมีการปรับปรุงเล็กน้อยในทักษะการเลี้ยงดูเมื่อผู้ปกครองได้รับการแทรกแซงทางจิตวิทยาเมื่อเทียบกับการดูแลตามปกติ ไม่มีการศึกษาใดที่ประเมินผลของการแทรกแซงทางจิตวิทยาต่อการทำร้ายตนเองของผู้ปกครอง

แนวทางระบบบริการ

โครงการให้ความรู้ทางการเงินโครงการหนึ่งสำหรับผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยและมีประวัติการถูกปฏิบัติมิชอบในวัยเด็ก ทำให้อาการซึมเศร้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการดูแลตามปกติ ไม่มีการศึกษาใดที่ประเมินผลของการแทรกแซงระบบบริการต่ออาการที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บของพ่อแม่ การใช้สารเสพติด คุณภาพความสัมพันธ์ การทำร้ายตัวเอง ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูก หรือทักษะการเป็นพ่อแม่

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

เราไม่มั่นใจในผลลัพธ์จากการศึกษาจำนวนมาก เนื่องจากมีคนจำนวนมากออกจากการศึกษา ดังนั้นจึงมีข้อมูลที่ขาดหายไปจำนวนมาก และไม่มีการศึกษาขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาอย่างดีพอที่จะแน่ใจเกี่ยวกับผลลัพธ์ มีหลักฐานจำกัดเกี่ยวกับประโยชน์ที่สำคัญที่มีอยู่ในสาขาที่เกิดขึ้นใหม่นี้

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

หลักฐานเป็นปัจจุบันถึงเดือนตุลาคม 2021

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ปัจจุบันยังขาดหลักฐานคุณภาพสูงเกี่ยวกับประสิทธิผลของการแทรกแซงเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเลี้ยงดูบุตรหรือความผาสุกทางจิตใจหรือสังคมและอารมณ์ของผู้ปกครองในผู้ปกครองที่มีอาการ CPTSD หรือผู้ที่เคยถูกกระทำทารุณในวัยเด็ก (หรือทั้งสองอย่าง) การขาดความเข้มงวดของระเบียบวิธีและความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอคติ ทำให้ยากต่อการตีความผลการวิจัยนี้ โดยรวมแล้ว ผลลัพธ์ชี้ให้เห็นว่าการแทรกแซงการเลี้ยงดูอาจช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกได้เล็กน้อย แต่มีผลเพียงเล็กน้อยและไม่สำคัญต่อทักษะการเลี้ยงดู การแทรกแซงทางจิตวิทยาอาจช่วยให้ผู้หญิงบางคนหยุดสูบบุหรี่ในระหว่างตั้งครรภ์ และอาจมีประโยชน์เล็กน้อยต่อความสัมพันธ์ของพ่อแม่และทักษะการเลี้ยงดู โปรแกรมเสริมอำนาจทางการเงินอาจทำให้อาการซึมเศร้าแย่ลงเล็กน้อย แม้ว่าผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจะมีเพียงเล็กน้อย แต่สิ่งสำคัญของผลเชิงบวกในผู้ปกครองจำนวนน้อยต้องได้รับการพิจารณาเมื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาและการดูแล จำเป็นต้องมีการวิจัยที่มีคุณภาพสูงเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับประชากรกลุ่มนี้

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

กลยุทธ์การสนับสนุน (การแทรกแซง) ที่ยอมรับได้ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปได้สำหรับผู้ปกครองที่ประสบกับอาการของโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ (Complex post-traumatic stress disorder: CPTSD) หรือมีประวัติการถูกกระทำทารุณในวัยเด็กอาจเสนอโอกาสในการสนับสนุนการฟื้นตัวของผู้ปกครอง ลดความเสี่ยงของการถ่ายทอดการบาดเจ็บจากรุ่นสู่รุ่น และปรับปรุงชีวิต -หลักสูตรวิถีเพื่อลูกหลานและคนรุ่นหลัง อย่างไรก็ตาม หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผลของการแทรกแซงยังไม่ได้รับการสังเคราะห์เพื่อให้มีการทบทวนกลยุทธ์การสนับสนุนที่มีอยู่อย่างครอบคลุม การสังเคราะห์หลักฐานนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการชี้แนวทางการวิจัย แนวปฏิบัติ และนโยบายเพิ่มเติมในเรื่องที่กำลังเพิ่มขึ้นใหม่นี้

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของการแทรกแซงโดยให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองที่มีอาการ CPTSD หรือเคยถูกกระทำทารุณในวัยเด็ก (หรือทั้งสองอย่าง) ต่อความสามารถในการเลี้ยงดูบุตรและสุขภาวะทางจิตใจหรือสังคมและอารมณ์ของผู้ปกครอง

วิธีการสืบค้น: 

ในเดือนตุลาคม 2021 เราค้นหา CENTRAL, MEDLINE, Embase, ฐานข้อมูลอื่นๆ อีก 6 ฐานข้อมูล และการลงทะเบียนการทดลอง 2 รายการ ร่วมกับการตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงและติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อระบุการศึกษาเพิ่มเติม

เกณฑ์การคัดเลือก: 

ตัวแปรทั้งหมดของการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) เปรียบเทียบสิ่งแทรกแซงใด ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะปริกำเนิดที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนผู้ปกครองที่มีอาการ CPTSD หรือมีประวัติการทารุณกรรมในวัยเด็ก (หรือทั้งสองอย่าง) กับกลุ่มควบคุมที่มีผลหรือควบคุมแบบไม่มีผล ผลลัพธ์หลักคือความผาสุกทางจิตใจหรือสังคมและอารมณ์ของผู้ปกครองและความสามารถในการเลี้ยงดูบุตรระหว่างตั้งครรภ์จนถึงสองปีหลังคลอด

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์การทบทวนสองคนประเมินคุณสมบัติของการทดลองอย่างอิสระสำหรับการรวม ดึงข้อมูลโดยใช้แบบฟอร์มการดึงข้อมูลที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า และประเมินความเสี่ยงของการมีอคติและความเชื่อมั่นของหลักฐาน เราติดต่อผู้ทำการศึกษาวิจัย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เราวิเคราะห์ข้อมูลต่อเนื่องโดยใช้ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (MD) สำหรับผลลัพธ์ที่ใช้การวัดเดียว และความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมาตรฐาน (SMD) สำหรับผลลัพธ์ที่ใช้การวัดหลายครั้ง และอัตราส่วนความเสี่ยง (RR) สำหรับข้อมูลแบบสองทางเลือก ข้อมูลทั้งหมดแสดงด้วยช่วงความเชื่อมั่น 95% (CIs) เราทำการวิเคราะห์เมตต้าโดยใช้แบบจำลองเอฟเฟกต์แบบสุ่ม

ผลการวิจัย: 

เรารวมหลักฐานจากผู้เข้าร่วม 1925 คนใน 15 RCTs ที่ตรวจสอบผลของการแทรกแซง 17 รายการ การศึกษาที่รวบรวมทั้งหมดได้รับการตีพิมพ์หลังปี 2005 การแทรกแซงประกอบด้วยการแทรกแซงการเลี้ยงดู 7 ฉบับ การแทรกแซงทางจิตวิทยา 8 ฉบับ และแนวทางระบบบริการ 2 ฉบับ การศึกษาได้รับทุนสนับสนุนจากสภาวิจัยที่สำคัญ หน่วยงานรัฐบาล และองค์กรการกุศล/การกุศล หลักฐานทั้งหมดมีความเชื่อมั่นต่ำหรือต่ำมาก

การแทรกแซงการเลี้ยงดู

หลักฐานมีความไม่แน่นอนอย่างมากจากการศึกษา (ผู้เข้าร่วม 33 คน) ที่ประเมินผลของการแทรกแซงการเลี้ยงดูเมื่อเทียบกับการควบคุมความสนใจต่ออาการที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บและอาการทางจิตใจ (ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด) ในมารดาที่เคยถูกปฏิบัติไม่ดีในวัยเด็กและกำลังประสบกับปัจจัยเสี่ยงของการเลี้ยงดูในปัจจุบัน หลักฐานบ่งชี้ว่าการแทรกแซงการเลี้ยงดูอาจปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการให้บริการตามปกติ (SMD 0.45, 95% CI -0.06 ถึง 0.96; I 2 = 60%; การศึกษา 2 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 153 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) อาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยระหว่างวิธีการเลี้ยงดูบุตรกับการบริการปริกำเนิดตามปกติในทักษะการเลี้ยงดู รวมถึงการเลี้ยงดู การอยู่ค้ำชู และการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน (SMD 0.25, 95% CI -0.07 ถึง 0.58; I 2 = 0%; การศึกษา 4 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 149 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) ไม่มีการศึกษาใดที่ประเมินผลของการแทรกแซงการเลี้ยงดูต่อการใช้สารเสพติดของพ่อแม่ คุณภาพความสัมพันธ์ หรือการทำร้ายตัวเอง

การแทรกแซงทางจิตวิทยา

มาตรการทางจิตวิทยาอาจส่งผลให้เกิดอาการที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยเมื่อเทียบกับการดูแลตามปกติ (SMD -0.05, 95% CI -0.40 ถึง 0.31; I 2 = 39%; การศึกษา 4 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 247 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) มาตรการทางจิตวิทยาอาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยเมื่อเทียบกับการดูแลตามปกติต่อความรุนแรงของอาการซึมเศร้า (การศึกษา 8 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 507 คน หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ ค่า SMD -0.34, 95% CI -0.66 ถึง -0.03; I 2 = 63%) ระบบการวิเคราะห์พฤติกรรมทางปัญญาที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของจิตบำบัดอาจเพิ่มจำนวนของหญิงตั้งครรภ์ที่เลิกบุหรี่ได้เล็กน้อย เมื่อเทียบกับการรักษาด้วยการเลิกบุหรี่ตามปกติและการดูแลก่อนคลอด (ผู้เข้าร่วม 189 คน หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ) การแทรกแซงทางจิตวิทยาอาจปรับปรุงคุณภาพความสัมพันธ์ของพ่อแม่ได้เล็กน้อยเมื่อเทียบกับการดูแลตามปกติ (การศึกษา 1 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 67 คน หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ) ผลประโยชน์สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกมีความไม่แน่นอนมาก (ผู้เข้าร่วม 26 คน หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก) ในขณะที่อาจมีการปรับปรุงเล็กน้อยในทักษะการเลี้ยงดูเมื่อเทียบกับการดูแลตามปกติ (ผู้เข้าร่วม 66 คน หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ) ไม่มีการศึกษาใดที่ประเมินผลของการแทรกแซงทางจิตวิทยาต่อการทำร้ายตนเองของผู้ปกครอง

แนวทางระบบบริการ

แนวทางระบบบริการเดียวประเมินผลของโครงการการศึกษาเสริมศักยภาพทางการเงินโดยมีและไม่มีการช่วยเหลือจากเพื่อนที่รับรู้เรื่องการบาดเจ็บเมื่อเทียบกับการดูแลตามปกติสำหรับผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย มาตรการนี้เพิ่มความซึมเศร้าเล็กน้อย (ผู้เข้าร่วม 52 คน หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ) ไม่มีการศึกษาใดที่ประเมินผลของการแทรกแซงระบบบริการต่ออาการที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บของพ่อแม่ การใช้สารเสพติด คุณภาพความสัมพันธ์ การทำร้ายตัวเอง ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูก หรือทักษะการเป็นพ่อแม่

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี Edit โดย ผกากรอง 30 พฤศจิกายน 2023

Tools
Information