ภาวะผู้นำแบบ collective leadership ช่วยปรับปรุงการดำเนินการของบุคลากรทางการแพทย์ การดูแลสุขภาพผู้ป่วย และความเป็นอยู่ที่ดีของเจ้าหน้าที่หรือไม่

ข้อความสำคัญ

ภาวะผู้นำแบบ collective leadership ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหลายด้านแบ่งปันมุมมองและความรู้ จากหลักฐานที่มีอยู่ เราไม่สามารถแน่ใจได้เลยว่ามันสร้างความแตกต่างอย่างมากสำหรับการดำเนินการอย่างมืออาชีพ การดูแลสุขภาพของผู้ป่วย หรือความเป็นอยู่ที่ดีของเจ้าหน้าที่ ความเชื่อมั่นของเราในผลลัพธ์เหล่านี้แตกต่างกันไปตั้งแต่ปานกลางถึงต่ำมาก ถูกจำกัดด้วยคุณภาพของการศึกษาที่ต่ำและจำนวนการศึกษาที่มีน้อย

เราต้องการทราบอะไร

เรามุ่งเป้าที่จะดูว่าประสบการณ์กับภาวะผู้นำแบบ collective leadership (ตรงข้ามกับรูปแบบความเป็นผู้นำแบบรวมศูนย์และแบบมีลำดับชั้น) ช่วยปรับปรุงการดำเนินการทางวิชาชีพ การดูแลสุขภาพของผู้ป่วย และความเป็นอยู่ที่ดีของเจ้าหน้าที่หรือไม่ เรามองหาการศึกษาที่นักวิจัยเปรียบเทียบความเป็นผู้นำร่วมกับความเป็นผู้นำแบบรวมศูนย์

เราทำอะไร

เรารวบรวมและวิเคราะห์การศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีการใช้ภาวะผู้นำแบบ collective leadership ซึ่งมีลักษณะเฉพาะด้วยการแบ่งปันการตัดสินใจและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ

เราพบอะไร

เราพบการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 3 ฉบับ (ผู้เข้าร่วม 955 คน) การศึกษาได้ดำเนินการในโรงพยาบาลในแคนาดา อิหร่าน และสหรัฐอเมริกา ภาวะผู้นำแบบ collective leadership อาจช่วยปรับปรุงความเป็นผู้นำ (การศึกษา 3 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 955 คน) อาจปรับปรุงการทำงานเป็นทีม (การศึกษา 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 164 คน) และอาจลดความเครียดจากการทำงานลงเล็กน้อย (การศึกษา 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 164 คน) เราไม่ทราบว่าภาวะผู้นำแบบ collective leadership มีผลกระทบต่อผลลัพธ์เหล่านี้หรือไม่: ประสิทธิภาพทางคลินิก (การศึกษา 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 60 คน) การเสียชีวิตของผู้ป่วยใน (การศึกษา 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 60 คน) และการขาดงานของเจ้าหน้าที่ (การศึกษา 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 60 คน)

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

เรามั่นใจพอสมควรว่าภาวะผู้นำแบบ collective leadership จะช่วยปรับปรุงความเป็นผู้นำในสถานพยาบาล หลักฐานแสดงให้เห็นว่าภาวะผู้นำแบบ collective leadership มีผลกระทบอย่างมากต่อกลยุทธ์ความเป็นผู้นำ เราไม่ค่อยมั่นใจในผลลัพธ์เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมและความเครียดจากการทำงาน เราไม่มั่นใจในหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทางคลินิก การเสียชีวิตของผู้ป่วยใน และการขาดงานของเจ้าหน้าที่ เป็นไปได้ว่าผู้เข้าร่วมในการศึกษาทราบว่าพวกเขาได้รับวิธีการแบบใด นอกจากนี้ ไม่ใช่ทุกการศึกษาที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เราสนใจ หลักฐานอิงจากการศึกษาที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนน้อย

การทบทวนวรรณกรรมนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

เราค้นหาการศึกษาที่เผยแพร่จนถึงมกราคม 2021

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ภาวะผู้นำแบบ collective leadership ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหลายคนแบ่งปันมุมมองและความรู้ที่มีศักยภาพที่จะโน้มน้าวคุณภาพการดูแลและความเป็นอยู่ที่ดีของเจ้าหน้าที่ ความเชื่อมั่นของเราในผลกระทบของการเป็น collective leadership การปฏิบัติงานวิชาชีพ ผลลัพธ์การรักษาพยาบาล และสวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับปานกลางในผลลัพธ์ของภาวะผู้นำ ประสิทธิภาพของทีมต่ำและความเครียดจากการทำงาน และต่ำมากสำหรับผลการปฏิบัติงานทางคลินิกเจ้าหน้าที่ การเสียชีวิตของผู้ป่วยใน และผลการขาดงานของเจ้าหน้าที่ หลักฐานมีความเชื่อมั่นปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะมีอคติและความไม่แม่นยำ ซึ่งหมายความว่าหลักฐานในอนาคตอาจเปลี่ยนการตีความผลลัพธ์ของเรา จำเป็นต้องมีการศึกษาที่มีคุณภาพสูงในด้านนี้มากขึ้น ด้วยการรายงานความเป็นผู้นำ ผลงานของทีม ประสิทธิภาพทางคลินิก สถานะสุขภาพ และผลลัพธ์ความเป็นอยู่ที่ดีของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ความเป็นผู้นำร่วมได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากนานาประเทศว่าเป็นแนวทางสำคัญในการให้บริการด้านสุขภาพ เป็นการตอบสนองต่อรูปแบบองค์กรที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งกำหนดโดยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ความเป็นมืออาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เพิ่มขึ้น ภาวะผู้นำที่ไม่เพียงพอจะทำให้ระบบสุขภาพอ่อนแอลงและสามารถนำไปสู่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ได้ รวมถึงการปฏิเสธที่จะจัดลำดับความสำคัญและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ และการต่อต้านการจัดการกับภาวะหมดไฟในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ทั่วโลก อายุขัยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นและจำนวนคนที่มีปัญหาต่างๆ ด้านสุขภาพระยะยาวที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ระบบการรักษาพยาบาลมีความซับซ้อนมากขึ้น สภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนเช่นนี้ต้องการการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำของผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาที่แบ่งปันมุมมองและความรู้

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลกระทบของภาวะผู้นำร่วมสำหรับผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ผลลัพธ์ด้านการดูแลสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เมื่อเทียบกับแนวทางความเป็นผู้นำแบบรวมศูนย์กลางตามปกติ

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา CENTRAL, MEDLINE, Embase, ฐานข้อมูลอื่นๆ อีก 5 แห่ง และทะเบียนทดลอง 2 แห่งในวันที่ 5 มกราคม 2021 นอกจากนี้เรายังค้นหาวรรณกรรมสีเทา ตรวจสอบการอ้างอิงสำหรับการอ้างอิงเพิ่มเติม และติดต่อผู้เขียนศึกษาเพื่อค้นหาการศึกษาเพิ่มเติม ไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา

เกณฑ์การคัดเลือก: 

ผู้เขียน 2 คนจาก 2 กลุ่มทำการทบทวน คัดกรอง และคัดเลือกการศึกษาเพื่อนำเข้าในการทบทวนวรรณนี้ ผู้เขียนหลักเป็นส่วนหนึ่งของทั้งสองกลุ่มเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกัน เรารวมการศึกษาวิจัยแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (RCT) ที่เปรียบเทียบการ ภาวะผู้นำแบบ collective leadership กับ ภาวะผู้นำแบบ centralised leadership หรือไม่มีการแทรกแซง

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้เขียน 2 คน จำนวน 3 คู่ ข้อมูลจากการศึกษาที่รวบรวมและประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างอิสระต่อกัน ผู้เขียนหลักเข้าร่วมในทุกกลุ่ม เราปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบวิธีมาตรฐานที่ Cochrane และ the Effective Practice and Organisation of Care (EPOC) Group กำหนด เราใช้แนวทาง GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐาน

ผลการวิจัย: 

เราพบการทดลองแบบสุ่ม 3 ฉบับ เพื่อนำเข้าในการสังเคราะห์ของเรา การศึกษาทั้งหมดดำเนินการในสถานพยาบาลผู้ป่วยในแบบเฉียบพลัน ของประเทศแคนาดา อิหร่าน และสหรัฐอเมริกา มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 955 คนจากการศึกษาทั้งหมด ลักษณะผู้เข้าร่วม วิธีการที่ใช้ (interventions) และ การวัดผลลัพธ์เชิงปริมาณ มีความแตกต่างกันอย่างมาก เราทำการวิเคราะห์เมตต้าได้เพียงผลลัพธ์เดียวเท่านั้น (ความเป็นผู้นำร่วม) และทำการสังเคราะห์แบบพรรณาสำหรับผลลัพธ์อื่นๆ เราตัดสินว่าการศึกษาทั้งหมดมีความเสี่ยงที่จะมีอคติโดยรวมไม่ชัดเจน

ภาวะผู้นำแบบ collective leadership อาจช่วยปรับปรุงความเป็นผู้นำ (RCTs 3 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 955 คน) ภาวะผู้นำแบบ collective leadership อาจปรับปรุงการทำงานของทีม (RCT 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 164 คน) เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลกระทบของภาวะผู้นำแบบ collective leadership ต่อประสิทธิภาพทางคลินิก (RCT 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 60 คน) เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลกระทบของวิธีการที่ใช้ (intervention) ต่อผลลัพธ์ด้านการรักษาพยาบาล รวมถึงสถานะสุขภาพ (การเสียชีวิตของผู้ป่วยใน) (RCT 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 60 คน) ภาวะผู้นำแบบ collective leadership อาจปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเล็กน้อยโดยการลดความเครียดจากการทำงาน (RCT 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 164 คน) เราไม่พบหลักฐานโดยตรงเกี่ยวกับอาการหมดไฟในการทำงานและอาการทางจิต เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลกระทบของวิธีการที่ใช้ต่อผลที่ไม่คาดคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เจ้าหน้าที่ขาดงาน (RCT 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 60 คน)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว Edit โดย ผกากรอง 28 ธันวาคม 2022

Tools
Information