การนำสายสวนท่อปัสสาวะออกตั้งแต่เนิ่นๆ และช้าหลังการปลูกถ่ายไต

ประเด็นคืออะไร
ท่อไตเป็นท่อที่ระบายปัสสาวะจากไตลงสู่กระเพาะปัสสาวะ โดยจะถูกเก็บไว้จนกระทั่งผู้ป่วยเข้าห้องน้ำเพื่อถ่ายปัสสาวะ ในระหว่างการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ไตใหม่จะถูกใส่เข้าไปในผู้ป่วย และท่อไตใหม่จะติดอยู่กับกระเพาะปัสสาวะของผู้ป่วย ในระหว่างขั้นตอนนี้ สายสวนจะถูกใส่ผ่านท่อปัสสาวะเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะและปล่อยไว้ตามเดิมหลังการผ่าตัด สายสวนเป็นท่อแคบยืดหยุ่นได้ที่ช่วยให้ปัสสาวะระบายออกจากกระเพาะปัสสาวะได้ สายสวนจะระบายปัสสาวะอย่างต่อเนื่องและป้องกันไม่ให้กระเพาะปัสสาวะยืดออก เชื่อกันว่าการทำให้กระเพาะปัสสาวะว่างจะทำให้การเชื่อมต่อระหว่างท่อไตใหม่กับกระเพาะปัสสาวะสามารถหายได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม สายสวนสามารถนำแบคทีเรียเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะและทำให้เกิดการติดเชื้อในปัสสาวะได้ ยิ่งสายสวนอยู่ในกระเพาะปัสสาวะนานเท่าไรก็ยิ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้นเท่านั้น การติดเชื้อในปัสสาวะอาจสร้างปัญหาให้กับผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายได้ เนื่องจากต้องใช้ยาที่กดระบบภูมิคุ้มกัน ยากดภูมิคุ้มกันเหล่านี้หมายความว่าผู้ป่วยพบว่าการต่อสู้กับการติดเชื้อเป็นเรื่องยากมาก ปัจจุบันยังไม่มีใครทราบได้ว่าเวลาใดที่ดีที่สุดในการถอดสายสวน เราต้องการค้นหาสิ่งนี้เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อในปัสสาวะเนื่องจากการใช้สายสวน ในขณะที่ยังคงให้การเชื่อมต่อระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับท่อไตใหม่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการหายของแผล

เราทำอะไร
การศึกษานี้ออกแบบมาเพื่อทบทวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ก่อนหน้านี้ทั้งหมดในพื้นที่นี้เพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามนี้ มีการศึกษา 2 ฉบับ ซึ่งรวมถึงผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไต 197 คน

เราพบอะไร
ไม่แน่ใจว่าจำนวนผู้ป่วยที่มีแบคทีเรียในปัสสาวะแตกต่างกันหรือไม่ในผู้ป่วยที่ถอดสายสวนออกน้อยกว่า 5 วันหลังการผ่าตัด เทียบกับผู้ป่วยที่ถอดสายสวนออกมากกว่า 5 วันหลังการผ่าตัด การศึกษาที่พบสำหรับการทบทวนนี้โดยทั่วไปมีคุณภาพต่ำ

สรุปผลการศึกษา
จำเป็นต้องมีการศึกษาที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีและมีคุณภาพสูงเพื่อตรวจสอบเวลาที่ดีที่สุดในการนำสายสวนออกในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

จำเป็นต้องมี RCT คุณภาพสูงและออกแบบมาอย่างดีเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของการนำสายสวนออกตั้งแต่เนิ่นๆ กับการนำสายสวนออกช้าในผู้ป่วยหลังการปลูกถ่ายไต ในปัจจุบัน มีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างการถอดสายสวนในระยะแรกและระยะหลังการปลูกถ่าย และการศึกษาที่ตรวจสอบเรื่องนี้โดยทั่วไปมีคุณภาพไม่ดี

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การรักษาโรคไตระยะสุดท้ายที่เหมาะสมที่สุดคือการปลูกถ่ายไต ในระหว่างการผ่าตัด จะมีการนำสายสวนเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะและยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมหลังการผ่าตัดเพื่อให้กระเพาะปัสสาวะระบายออก ซึ่งจะช่วยลดความตึงจากภาวะอะนาสโตโมซิสของซิสโต-ยูเทอริก และส่งเสริมการหายของแผล น่าเสียดายที่สายสวนปัสสาวะอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อในผู้ป่วยเนื่องจากจะทำให้แบคทีเรียเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (UTI) ยิ่งใส่สายสวนไว้นานเท่าไรก็ยิ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะมากขึ้นเท่านั้น ไม่มีแนวทางที่เป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับเวลาที่สายสวนควรคงอยู่ในตำแหน่งหลังการปลูกถ่าย นอกจากนี้ ระยะเวลาในการถอดสายสวนที่แตกต่างกันมีความเกี่ยวข้องกับอุบัติการณ์ของโรค UTI และภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดที่แตกต่างกัน เช่น การที่รอยต่อไม่ติด

วัตถุประสงค์: 

การทบทวนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผู้ป่วยที่ถอดสายสวนออก < 5 วันหลังการผ่าตัดปลูกถ่าย กับผู้ป่วยที่ถอดสายสวนออก ≥ 5 วันหลังการปลูกถ่ายไต การวัดผลลัพธ์หลักระหว่างทั้งสองกลุ่ม ได้แก่ อุบัติการณ์ของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่มีอาการ อุบัติการณ์ของแบคทีเรียในปัสสาวะที่ไม่แสดงอาการ และอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนทางระบบทางเดินปัสสาวะที่สำคัญซึ่งต้องมีการแทรกแซงและการรักษา

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหาใน Cochrane Kidney and Transplant Register of Studies จนถึงวันที่ 13 เมษายน 2023 ผ่านการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลโดยใช้คำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนนี้ การศึกษาใน Register จะค้นหาผ่าน CENTRAL, MEDLINE และ EMBASE, conference proceedings, International Clinical Trials Register (ICTRP) Search Portal และ ClinicalTrials.gov

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) และ quasi‐RCTs ทั้งหมดเปรียบเทียบระยะเวลาของการนำสายสวนออกหลังการปลูกถ่าย มีสิทธิ์ในการรวมเข้าไว้ รวมผู้บริจาคทุกประเภท และผู้รับทั้งหมดถูกรวมโดยไม่คำนึงถึงอายุ ข้อมูลประชากร หรือประเภทของสายสวนปัสสาวะที่ใช้

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผลลัพธ์จากการค้นหาวรรณกรรมได้รับการคัดกรองโดยผู้เขียน 2 คนเพื่อระบุว่าตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกของเราหรือไม่ เรากำหนดให้การถอดสายสวนปัสสาวะก่อนห้าวัน (120 ชั่วโมง) ถือเป็น 'การถอดออกตั้งแต่เนิ่นๆ' และการดำเนินการใดที่ช้ากว่านี้ถือเป็น 'การถอดสายสวนช้า' การศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพโดยใช้เครื่องมือความเสี่ยงของการมีอคติ ผลลัพธ์หลักที่สนใจคืออุบัติการณ์ของแบคทีเรียในปัสสาวะที่ไม่มีอาการ การวิเคราะห์ทางสถิติดำเนินการโดยใช้แบบจำลองผลกระทบแบบสุ่ม และผลลัพธ์แสดงเป็นความเสี่ยงสัมพัทธ์ (RR) โดยมีช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) ความเชื่อมั่นในหลักฐานได้รับการประเมินโดยใช้วิธี Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE)

ผลการวิจัย: 

การศึกษาสองเรื่อง (ผู้ป่วย 197 ราย) ถูกรวมอยู่ในการวิเคราะห์ของเรา การศึกษา 1 ฉบับ ประกอบด้วยบทความฉบับเต็ม และอีกฉบับเป็นบทคัดย่อการประชุมซึ่งมีข้อมูลที่จำกัดมาก ความเสี่ยงของการเกิดอคติในการศึกษาที่รวบรวมไว้โดยทั่วไปมีสูงหรือไม่ชัดเจน

ไม่ชัดเจนว่าการถอดสายสวนปัสสาวะตั้งแต่เนิ่นๆ หรือล่าช้า ทำให้เกิดความแตกต่างใดๆ กับอุบัติการณ์ของแบคทีเรียในปัสสาวะที่ไม่แสดงอาการหรือไม่ (RR 0.89, 95% Cl 0.17 ถึง 4.57; ผู้เข้าร่วม = 197; I 2 = 88%; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) ยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์อื่นๆ เช่น อุบัติการณ์ของ UTI และอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนทางระบบทางเดินปัสสาวะที่สำคัญ นอกจากนี้ การติดตามผู้ป่วยในการศึกษาวิจัยมีระยะเวลาสั้น โดยไม่มีผู้ป่วยที่ติดตามเกิน 1 เดือนเลย

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี Edit โดย พญ. ผกากรอง ลุมพิกานนท์ 2 กุมภาพันธ์ 2024

Tools
Information