Pravastatin สำหรับลดไขมัน

ใจความสำคัญ

• Pravastatin จะช่วยลด low-density lipoprotein cholesterol และผลที่ได้จะขึ้นอยู่กับขนาดยาในช่วง 5 มก. ถึง 160 มก.

• Pravastatin ที่ 80 มก./วัน เป็นขนาดยาสูงสุดที่ได้รับใบอนุญาต

• จากการทบทวนอย่างเป็นระบบอื่นๆ ที่เราทำ pravastatin มีผลเช่นเดียวกันกับ cholesterol ต่อ fluvastatin และมีผลกระทบต่อ cholesterol น้อยกว่าสแตตินอื่นๆ

คอเลสเตอรอลและไขมันในเลือดคืออะไร

คอเลสเตอรอลจำเป็นต่อการสร้างและบำรุงรักษาเยื่อหุ้มเซลล์ของสัตว์ทั้งหมด และมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ ส่วนประกอบหลักของคอเลสเตอรอล ได้แก่ low-density lipoprotein, high-density lipoprotein และ triglycerides Low-density lipoprotein ขนส่งโมเลกุลไขมันไปทั่วร่างกายในเลือดและส่งโมเลกุลไขมันไปยังเซลล์ High-density lipoprotein จะขจัดโมเลกุลไขมันออกจากเซลล์และขนส่งไปยังตับ Cholesterol และส่วนประกอบ ของlow-density lipoprotein cholesterol และ high-density lipoprotein cholesterol สามารถวัดได้ในเลือด Triglycerides พบได้ใน lipoproteins ทุกชนิดและสามารถวัดได้ในเลือด คิดว่าไขมันในเลือดเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลต่อหัวใจและหลอดเลือด

Pravastatin คืออะไร

Pravastatin เป็นหนึ่งในยากลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า statins ซึ่งช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือด สแตตินอื่น ๆ คืออะไร มีผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่

เราต้องการค้นหาอะไร

Pravastatin ในขนาดต่างกันส่งผลต่อไขมันในเลือดของเราอย่างไร

เราทำอะไร

เราค้นหาการศึกษาที่เปรียบเทียบ pravastatin กับรูปแบบการรักษาที่ไม่ออกฤทธิ์ (ยาหลอก) ในระยะเวลา 3 ถึง 12 สัปดาห์ และวัดคอเลสเตอรอลและไขมันอื่นๆ ในเลือด เราประเมินผลที่ไม่พึงประสงค์โดยการดูจำนวนผู้ที่ออกจากการศึกษาเนื่องจากผลที่ไม่พึงประสงค์ เราพิจารณาคนทุกวัย ที่มีและไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจ

เราพบอะไร

เราพบการทดลอง 64 ฉบับ ที่ศึกษาผลของยา pravastatin ในขนาดต่างๆ ในผู้เข้าร่วม 9771 คน

ผลลัพธ์หลัก

คนที่รับประทานยา pravastatin ขนาด 5 มก. ถึง 160 มก. ต่อวันจะช่วยลด low-density lipoprotein cholestero ลงได้ 18.3% ถึง 35.3%

ความแตกต่างของผลที่ไม่พึงประสงค์ระหว่าง pravastatin และยาหลอกไม่เชื่อมั่นในการศึกษาระยะสั้นเหล่านี้

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

การศึกษาจำนวนมากไม่ได้รายงานผลที่ไม่พึงประสงค์หรือจำนวนผู้ที่ออกจากการศึกษาเนื่องจากผลที่ไม่พึงประสงค์

หลักฐานเป็นปัจจุบันแค่ไหน

หลักฐานเป็นข้อมูลล่าสุดจนถึงเดือนกันยายน 2021

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

Pitavastatin ช่วยลดคอเลสเตอรอลรวมในเลือดคอเลสเตอรอล LDL และไตรกลีเซอไรด์ในรูปแบบเชิงเส้นตรงขึ้นอยู่กับปริมาณ การทบทวนวรรณกรรมนี้ไม่ได้ให้การประมาณการที่ดีของอุบัติการณ์ของอันตรายที่เกี่ยวข้องกับ pravastatin เนื่องจากขาดการรายงานผลข้างเคียงใน 48.4% ของการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมด้วยยาหลอก

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ไม่มีการสรุปโดยละเอียดและ meta-analysis ของผลที่เกี่ยวข้องกับขนาดยาของ pravastatin ต่อไขมัน

วัตถุประสงค์: 

วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อประเมินเภสัชวิทยาของ pravastatin โดยบอกลักษณะผลที่เกี่ยวข้องกับขนาดยาและความแปรปรวนของผลของ pravastatin ต่อตัววัดที่ใช้แทน: low-density lipoprotein (LDL cholesterol) ผลของ pravastatin ต่อการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบนี้

วัตถุประสงค์รอง

• เพื่อประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับขนาดยาและความแปรปรวนของผลของ pravastatin ต่อตัวบ่งชี้ตัวแทนต่อไปนี้: total cholesterol; high-density lipoprotein (HDL cholesterol); และ triglycerides
• เพื่อประเมินผลของ pravastatin ต่อการหยุดยาเนื่องจากผลข้างเคียง

วิธีการสืบค้น: 

ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลความดันโลหิตสูงของ Cochrane ค้นหาฐานข้อมูลต่อไปนี้สำหรับการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCT) จนถึงเดือนกันยายน 2021: CENTRAL (2021 ฉบับที่ 8), Ovid MEDLINE, Ovid Embase, Bireme LILACS, the WHO International Clinical Trials Registry Platform และ ClinicalTrials.gov นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ติดต่อคณะผู้วิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานที่ตีพิมพ์เพิ่มเติมและงานที่ยังไม่ได้เผยแพร่ การค้นหาไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมด้วยยาหลอกประเมินการตอบสนองของขนาดยาของยา pravastatin ในขนาดคงที่ที่แตกต่างกันกับไขมันในเลือดในช่วงระยะเวลา 3 ถึง 12 สัปดาห์ในผู้เข้าร่วมทุกช่วงอายุที่มีและไม่มีหลักฐานของโรคหัวใจและหลอดเลือด

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรม 2 คนประเมินเกณฑ์คุณสมบัติสำหรับการศึกษาที่จะรวมและคัดลอกข้อมูลโดยอิสระต่อกัน เราป้อนข้อมูลไขมันจากการทดลองที่ควบคุมด้วยยาหลอกลงใน Review Manager 5 เป็นข้อมูลต่อเนื่อง และข้อมูลการถอนเนื่องจากผลข้างเคียง (WDAEs) เป็นข้อมูลแบบสองตัวเลือก เราค้นหาข้อมูล WDAE จากการทดลองทั้งหมด เราประเมินการทดลองทั้งหมดโดยใช้เครื่องมือความเสี่ยงต่ออคติของ Cochrane ภายใต้ประเภทของ การสร้างลำดับ การปกปิดการจัดสรร การปกปิด ข้อมูลผลลัพธ์ที่ไม่สมบูรณ์ การรายงานแบบเลือก และอคติที่อาจเกิดขึ้นอื่น ๆ

ผลการวิจัย: 

RCTs 64 ฉบับ ประเมินประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับขนาดยาของ pravastatin ในผู้เข้าร่วม 9771 คน ผู้เข้าร่วมมีอายุเท่าใดก็ได้ โดยมีและไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด และมีการศึกษาผลของ pravastatin ภายในระยะเวลาการรักษา 3 ถึง 12 สัปดาห์ ข้อมูลการตอบสนองต่อขนาดยาที่บันทึกไว้ในขนาด 5 มก. ถึง 160 มก. เผยให้เห็นผลแบบเส้นที่รุนแรงต่อ total cholesterol และ LDL cholesterol, และผลที่เกี่ยวข้องกับขนาดยาแบบเส้นตรงต่อ triglycerides ใน เลือด ไม่มีผลที่เกี่ยวข้องกับขนาดยาของ pravastatin ต่อ HDL cholestero ในเลือด Pravastatin 10 มก./วัน ถึง 80 มก./วัน ลดLDL cholesterol ลง 21.7% ถึง 31.9% total cholesterol 16.1% ถึง 23.3% และ triglycerides 5.8% ถึง 20.0% ความเชื่อมั่นของหลักฐานสำหรับผลเหล่านี้ถูกตัดสินว่าอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง สำหรับการเพิ่มขนาดยาทุกๆ 2 เท่า จะมีการลดลงของ LDL cholesterol. ในเลือด 3.4% (95% ช่วงความเชื่อมั่น (CI) 2.2 ถึง 4.6) สิ่งนี้แสดงถึงความชันของการตอบสนองต่อขนาดยาที่น้อยกว่ายากลุ่มสแตตินอื่นๆ ที่ศึกษา: atorvastatin, rosuvastatin, fluvastatin, pitavastatin และ cerivastatin จากการทบทวนอย่างเป็นระบบอื่นๆ ที่เราได้ดำเนินการเกี่ยวกับยากลุ่มสแตตินสำหรับผลในการลด LDL cholestero นั้น pravastatin มีความคล้ายคลึงกับ fluvastatin แต่มีผลลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ atorvastatin, rosuvastatin, pitavastatin และ cerivastatin. ผลของ pravastatin เมื่อเทียบกับยาหลอกต่อ WADES มี risk ratio (RR) 0.81 (95% CI 0.63 ถึง 1.03) ความเชื่อมั่นของหลักฐานถูกตัดสินว่าต่ำมาก

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ. นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 29 ตุลาคม 2023

Tools
Information