การออกกำลังกายสำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาเพียงอย่างเดียว

รังสีรักษาคืออะไร

รังสีรักษา (เรียกอีกอย่างว่ารังสีรักษา) เป็นการรักษาที่ให้รังสีปริมาณสูงไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง 1 ใน 2 คนที่เป็นมะเร็งจะได้รับการรักษาด้วยรังสี บางคนได้รับการฉายรังสีเพียงอย่างเดียว ในขณะที่บางคนได้รับการฉายรังสีร่วมกับการรักษามะเร็งอื่นๆ ที่ส่งผลต่อร่างกายทั้งหมด (เคมีบำบัด ภูมิคุ้มกันบำบัด หรือฮอร์โมนบำบัด) ผลที่ไม่พึงประสงค์ของรังสีรักษามักส่งผลต่อส่วนของร่างกายที่ฉายรังสี แต่อาจมีอาการที่ส่งผลต่อร่างกายทั้งหมดด้วย ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้อาจทำให้กิจกรรมทางกาย สมรรถภาพทางกาย และคุณภาพชีวิตลดลง มีหลักฐานว่าผู้ที่เป็นมะเร็งที่ออกกำลังกายอาจมีโอกาสน้อยที่จะเสียชีวิตจากมะเร็งหรือจากสาเหตุอื่นๆ อาจมีโอกาสน้อยที่มะเร็งจะกลับมา และอาจมีอาการไม่พึงประสงค์น้อยจากการรักษามะเร็งลง

เราต้องการค้นหาอะไร

เราต้องการทราบว่าการออกกำลังกายสามารถช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ต่อไปนี้ในผู้ที่เป็นมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาเพียงอย่างเดียวได้หรือไม่

• ความเหนื่อยล้า
• คุณภาพชีวิต
• สมรรถภาพทางกาย
• ผลกระทบทางจิตสังคม (เช่น ภาวะซึมเศร้า)
• การอยู่รอดโดยรวม
• กลับไปทำงาน
• การวัดสัดส่วนร่างกาย (เช่น น้ำหนัก)
• ผลกระทบที่ไม่ต้องการ

เราทำอะไร

เราค้นหาฐานข้อมูลวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์สำหรับการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) ที่ลงทะเบียนผู้ที่เป็นมะเร็งทุกประเภทและทุกระยะที่ได้รับ RT เพียงอย่างเดียว RCT ที่ได้รับการรวมในการทบทวนสุ่มให้ผู้เข้าร่วมบางคนได้รับการแทรกแซงการออกกำลังกายประเภทใดก็ได้รวมถึงการดูแลมาตรฐานและอีกกลุ่มห้ได้รับการดูแลมาตรฐานเพียงอย่างเดียว เราไม่รวมวิธีการออกกำลังกายที่ทำร่วมกับการทำกายภาพบำบัดเพียงอย่างเดียว โปรแกรมการผ่อนคลาย หรือโปรแกรมที่ผสมผสานกับการออกกำลังกาย และตัวอย่างเช่น การจำกัดอาหาร

เราเปรียบเทียบผลการศึกษาและให้คะแนนความเชื่อมั่นในหลักฐาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีการศึกษาและขนาด

เราพบอะไร

เรารวบรวมการศึกษา 3 ฉบับที่มีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งต่อมลูกหมาก 130 คน กลุ่มออกกำลังกายเข้าร่วมในโปรแกรมการออกกำลังกายภายใต้การดูแล 3 ถึง 5 ครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลา 5 ถึง 8 สัปดาห์ การออกกำลังกายประกอบด้วยการอบอุ่นร่างกาย การออกกำลังกายแบบแอโรบิค และการคูลดาวน์

เราวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มออกกำลังกายและกลุ่มควบคุมในค่าผลลัพธ์หลังการรักษาด้วยรังสี เราไม่สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มในการเปลี่ยนแปลงค่าผลลัพธ์ก่อนและหลังการรักษาด้วยรังสีได้ เนื่องจากการศึกษาไม่ได้ให้ข้อมูลเพียงพอสำหรับการเปรียบเทียบนี้ ในบางผลลัพธ์ (ความเหนื่อยล้า สมรรถภาพทางกาย คุณภาพชีวิต) มีความแตกต่างอยู่แล้วระหว่างกลุ่มออกกำลังกายและกลุ่มควบคุมในช่วงเริ่มต้นของการศึกษา

การออกกำลังกายอาจทำให้ความเหนื่อยล้าดีขึ้นและอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย การออกกำลังกายอาจปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย แต่เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลลัพธ์ การออกกำลังกายอาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อผลทางจิตสังคม แต่เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลที่ได้ การศึกษา 2 ฉบับรายงานว่าไม่มีผลที่ไม่พึงประสงค์จากการออกกำลังกาย ไม่มีการศึกษาใดวัดผลลัพธ์อื่นที่เราสนใจ

โปรแกรมการออกกำลังกายในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับ RT เพียงอย่างเดียวอาจให้ประโยชน์บางอย่าง แต่หลักฐานที่สนับสนุนยังไม่ดีพอ เนื่องจากขาดหลักฐาน เราจึงไม่สามารถตรวจพบและไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างที่ชัดเจนในผลลัพธ์ได้

ข้อจำกัด ของหลักฐานคืออะไร

เรามีความเชื่อมั่นน้อยหรือน้อยมากในหลักฐาน เนื่องจากผลการวิจัยอิงจากการศึกษาจำนวนน้อยที่ลงทะเบียนคนจำนวนน้อยมาก เนื่องจากคนในการศึกษา 2 ฉบับรู้ว่าพวกเขาอยู่ในกลุ่มใด และเนื่องจากหลักฐานมุ่งเน้นไปที่ประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ ในขณะที่คำถามที่เราต้องการตอบนั้นกว้างกว่า การวิจัยเพิ่มเติมมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของเรา

หลักฐานเป็นปัจจุบันแค่ไหน

หลักฐานมีถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2022

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

มีหลักฐานเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับผลกระทบของการออกกำลังกายในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับ RT เพียงอย่างเดียว แม้ว่าการศึกษาที่รวบรวมทั้งหมดจะรายงานผลประโยชน์ของกลุ่มแทรกแซงการออกกำลังกายในผลลัพธ์ที่ประเมินทั้งหมด แต่การวิเคราะห์ของเราไม่ได้สนับสนุนหลักฐานนี้อย่างสม่ำเสมอ มีหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำว่าการออกกำลังกายช่วยเพิ่มความเหนื่อยล้าในการศึกษาทั้ง 3 ฉบับ เกี่ยวกับประสิทธิภาพทางกายภาพ การวิเคราะห์ของเราแสดงให้เห็นหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมากของความแตกต่างที่เอื้อต่อการออกกำลังกายในการศึกษา 2 ฉบับ และหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมากซึ่งไม่มีความแตกต่างในการศึกษา 1 ฉบับ เราพบหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมากของความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยระหว่างผลของการออกกำลังกายและการไม่ออกกำลังกายต่อคุณภาพชีวิตหรือผลกระทบทางจิตสังคม เราปรับลดระดับความเชื่อมั่นของหลักฐานสำหรับการรายงานผลลัพธ์ที่มีอคติ ความไม่แม่นยำเนื่องจากขนาดตัวอย่างเล็กในการศึกษาจำนวนน้อย และผลลัพธ์ที่วัดทางอ้อม

โดยสรุป การออกกำลังกายอาจมีผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ในผู้ที่เป็นมะเร็งที่ได้รับ RT เพียงอย่างเดียว แต่หลักฐานที่สนับสนุนข้อความนี้มีความน่าเชื่อถือต่ำ จำเป็นต้องมีการวิจัยคุณภาพสูงในหัวข้อนี้

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การรักษาด้วยการฉายรังสี (RT) ทำในผู้ป่วยมะเร็งประมาณครึ่งหนึ่ง RT เพียงอย่างเดียวใช้รักษามะเร็งในระยะที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะเป็นการรักษาเฉพาะที่ แต่อาจจะมีอาการกระทบทั้งร่างกายเกิดขึ้นได้ ผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งหรือการรักษาสามารถนำไปสู่การลดกิจกรรมทางกาย สมรรถภาพทางกาย และคุณภาพชีวิต (QoL) วรรณกรรมเสนอแนะว่าการออกกำลังกายสามารถลดความเสี่ยงของผลข้างเคียงต่างๆ ของมะเร็งและการรักษามะเร็ง การเสียชีวิตเฉพาะจากมะเร็ง การเกิดซ้ำของมะเร็ง และการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประโยชน์และโทษของการออกกำลังกายร่วมกับการดูแลมาตรฐานเปรียบเทียบกับการดูแลมาตรฐานเพียงอย่างเดียวในผู้ใหญ่ที่เป็นมะเร็งที่ได้รับ RT เพียงอย่างเดียว

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา CENTRAL, MEDLINE (Ovid), Embase (Ovid), CINAHL, กระบวนการจัดการประชุมและการลงทะเบียนการทดลองจนถึง 26 ตุลาคม 2022

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) ที่ลงทะเบียนผู้ที่ได้รับ RT โดยไม่มีการรักษาแบบเสริมสำหรับมะเร็งชนิดหรือระยะใดๆ เราพิจารณาการออกกำลังกายทุกประเภท โดยกำหนดเป็นโปรแกรมกิจกรรมทางกายที่มีการวางแผน มีโครงสร้าง ทำซ้ำ และการออกกำลังกายที่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์นอกเหนือจากการดูแลมาตรฐาน เราไม่รวมวิธีการออกกำลังกายที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดทางกายภาพเพียงอย่างเดียว โปรแกรมการผ่อนคลาย และวิธีการหลายรูปแบบที่รวมการออกกำลังกายเข้ากับวิธีการที่ไม่ได้มาตรฐานอื่นๆ เช่น การจำกัดโภชนาการ

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้วิธีการมาตรฐานของ Cochrane และแนวทาง GRADE ในการประเมินความแน่นอนของหลักฐาน ผลลัพธ์หลักของเราคือความเหนื่อยล้า และผลลัพธ์รองคือ QoL สมรรถภาพทางกาย ผลกระทบทางจิตสังคม การรอดชีวิตโดยรวม การกลับไปทำงาน การวัดสัดส่วนร่างกาย และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

ผลการวิจัย: 

การค้นหาฐานข้อมูลพบ 5875 รายการ โดย 430 รายการซ้ำกัน เราไม่รวมบันทึก 5324 รายการ และการอ้างอิงที่เหลืออีก 121 รายการได้รับการประเมินว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เรารวบรวม RCT แบบ 2 กลุ่ม จำนวน 3 ฉบับซึ่งมีผู้เข้าร่วม 130 คน ประเภทมะเร็ง ได้แก่ มะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อมลูกหมาก ทั้งสองกลุ่มได้รับการดูแลมาตรฐานเดียวกัน แต่กลุ่มที่ออกกำลังกายก็เข้าร่วมโปรแกรมการออกกำลังกายภายใต้การดูแลหลายครั้งต่อสัปดาห์ในขณะที่ทำ RT สิ่งวิธีการในการออกกำลังกายรวมถึงการวอร์มอัพ การเดินบนลู่วิ่ง (นอกเหนือจากการปั่นจักรยานและการยืดกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการศึกษา 1 ฉบับ) และการคูลดาวน์

ในบางจุดสิ้นสุดที่วิเคราะห์ (ความเหนื่อยล้า สมรรถภาพทางกาย QoL) มีความแตกต่างพื้นฐานระหว่างกลุ่มออกกำลังกายและกลุ่มควบคุม

เราไม่สามารถรวมผลลัพธ์ของการศึกษาที่แตกต่างกันได้เนื่องจากความแตกต่างทางคลินิกอย่างมาก

การศึกษาทั้ง 3 ฉบับวัดความเหนื่อยล้า การวิเคราะห์ของเราที่นำเสนอด้านล่าง แสดงให้เห็นว่าการออกกำลังกายอาจลดความเหนื่อยล้า (ค่า SMD ที่เป็นบวกหมายถึงความเหนื่อยล้าน้อยลง ความเชื่อมั่นต่ำ)

• ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมาตรฐาน (SMD) 0.96 ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 0.27 ถึง 1.64; ผู้เข้าร่วม 37 คน (วัดความเหนื่อยล้าด้วย Brief Fatigue Inventory (BFI))
• SMD 2.42, 95% CI 1.71 ถึง 3.13; ผู้เข้าร่วม 54 คน (วัดความเหนื่อยล้าด้วย BFI)
• SMD 1.44, 95% CI 0.46 ถึง 2.42; ผู้เข้าร่วม 21 คน (วัดความเหนื่อยล้าด้วย Piper Fatigue Scale ฉบับแก้ไข)

การศึกษาทั้งสามเรื่องวัด QoL แม้ว่าการศึกษาหนึ่งจะให้ข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ของเราที่แสดงด้านล่าง แสดงให้เห็นว่าการออกกำลังกายอาจมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อ QoL (ค่า SMD ที่เป็นบวกหมายถึง QoL ที่ดีกว่า ความเชื่อมั่นต่ำ)

• SMD 0.40, 95% CI −0.26 ถึง 1.05; ผู้เข้าร่วม 37 คน (วัด QoL ด้วย Functional Assessment of Cancer Therapy-Prostate)
• SMD 0.47, 95% CI −0.40 ถึง 1.34; ผู้เข้าร่วม 21 คน (วัด QoL ด้วยแบบสอบถาม QoL ขององค์การอนามัยโลก (WHOQOL-BREF))

การศึกษาทั้ง 3 ฉบับ วัดสมรรถภาพทางกาย การวิเคราะห์การศึกษา 2 ฉบับของเราที่นำเสนอด้านล่าง แสดงให้เห็นว่าการออกกำลังกายอาจปรับปรุงประสิทธิภาพทางกายภาพ แต่เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลลัพธ์ (ค่า SMD ที่เป็นบวกหมายถึงประสิทธิภาพทางกายภาพที่ดีขึ้น ความมั่นใจต่ำมาก)

• SMD 1.25, 95% CI 0.54 ถึง 1.97; ผู้เข้าร่วม 37 คน (การเคลื่อนไหวของไหล่และความเจ็บปวดวัดจากมาตราส่วนภาพแบบอะนาล็อก)
• SMD⁠⁠⁠⁠⁠ 3.13 (95% CI 2.32 ถึง 3.95; ผู้เข้าร่วม 54 คน (ประสิทธิภาพทางร่างกายวัดจากการทดสอบการเดิน 6 นาที)

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาที่สามของเราแสดงให้เห็นว่าการออกกำลังกายอาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อสมรรถภาพทางกายที่วัดด้วยการทดสอบยืนและนั่ง แต่เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลลัพธ์ (SMD 0.00, 95% CI −0.86 ถึง 0.86, ค่า SMD ที่เป็นบวกหมายถึงประสิทธิภาพทางกายภาพที่ดีขึ้น ผู้เข้าร่วม 21 คน ความเชื่อมั่นต่ำมาก)

การศึกษา 2 ฉบับวัดผลทางจิตสังคม การวิเคราะห์ของเรา (นำเสนอด้านล่าง) แสดงให้เห็นว่าการออกกำลังกายอาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อผลทางจิตสังคม แต่เราไม่แน่ใจอย่างมากเกี่ยวกับผลที่ได้ (ค่า SMD ที่เป็นบวกหมายถึงความผาสุกทางจิตสังคมที่ดีขึ้น ความเชื่อมั่นต่ำมาก)

• SMD 0.48, 95% CI −0.18 ถึง 1.13; ผู้เข้าร่วม 37 คน (ผลกระทบทางจิตสังคมวัดจากมาตราส่วนย่อยทางสังคมของ WHOQOL-BREF)
• SMD 0.29, 95% CI −0.57 ถึง 1.15; ผู้เข้าร่วม 21 คน (ผลกระทบทางจิตสังคมวัดด้วย Beck Depression Inventory)

การศึกษา 2 ฉบับบันทึกเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการออกกำลังกายและรายงานว่าไม่มีเหตุการณ์ใดๆ เราประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานไว้ต่ำมาก ไม่มีการศึกษาใดรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย

ไม่มีการศึกษาใดรายงานผลลัพธ์อื่น ๆ ที่เราตั้งใจจะวิเคราะห์ (การรอดชีวิตโดยรวม, การวัดสัดส่วนร่างกาย, การกลับไปทำงาน)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี Edit โดย ผกากรอง 7 มิถุนายน 2023

Tools
Information