การใช้ tea tree oil ในการรักษาโรคเปลือกตาอักเสบจากไร Demodex

วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมนี้
เพื่อตรวจสอบผลของการใช้ tea tree oil ซึ่งเป็นน้ำมันหอมระเหยที่ได้จากต้นไม้ในประเทศออสเตรเลียซึ่งสามารถนำมาใช้ได้หลายรูปแบบ (ผ้าเช็ดทำความสะอาดเปลือกตา แชมพูทำความสะอาดเปลือกตา นวดน้ำมัน เป็นต้น) ในโรคเปลือกตาอักเสบจากไร Demodex Demodex blepharitis คือการอักเสบของเปลือกตาที่เกิดจากไร Demodex (มักเรียกว่าไรขนตา)

ใจความสำคัญ
เราไม่มั่นใจว่า tea tree oil ดีกว่าการรักษาแบบอื่นหรือไม่ ปัจจัยอื่น เช่น ขนาดยา สุขอนามัยตาและการให้ความร่วมมือของผู้ป่วยมีผลกระทบต่อผลการรักษา อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมและการออกแบบการศึกษาที่ดีขึ้นเพื่อยืนยันผลการวิจัย

เราศึกษาอะไรในการทบทวนวรรณกรรมนี้
เปลือกตาอักเสบทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น คันตา แสบตา ตาแห้ง ระคายเคืองตา น้ำตาไหลหรือตามัวซึ่งเป็นอาการที่ทำให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำศึกษาความสามารถของ tea tree oil ในการรักษาอาการหรือโรคเปลือกตาอักเสบจากไร Demodex (หรือทั้งสองอย่าง) เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ได้รับการรักษาหรือการรักษารูปในแบบอื่นๆ ที่ไม่มี tea tree oil เป็นส่วนประกอบ

ผลลัพธ์หลักของการทบทวนนี้คืออะไร
การทบทวนวรรณกรรมนี้รวบรวมการศึกษา 6 เรื่อง ที่มีผู้เข้าร่วมการศึกษา 562 คน (ตา 1124 ดวง) โดยเป็นชายและหญิงอายุระหว่าง 39 และ 55 ปี การศึกษาที่รวบรวมนี้ได้ดำเนินการในสหรัฐอเมริกา เกาหลี จีน ออสเตรเลีย ไอร์แลนด์และตุรกี การออกแบบการทดลองในแต่ละการศึกษามีความหลากหลายซึ่งมีผลต่อการวิเคราะห์และความเชื่อมั่นในผลลัพธ์ การศึกษาส่วนใหญ่ที่รวมอยู่ในรายงานนี้มีอคติในระดับสูง ประโยชน์ของ tea tree oil (ความเข้มข้นตั้งแต่ 5% ถึง 50%) ในการลดจำนวนของไร Demodex ในผู้ที่มีเปลือกตาอักเสบจากไร Demodex ระยะสั้นยังไม่สามารถสรุปได้ ประชาชนควรได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ tea tree oil อย่างถูกต้องเพราะหากผู้ป่วยให้ความร่วมมือและใช้งานได้ถูกต้องจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ไม่ได้รับการกล่าวถึงอย่างครบถ้วนในการทบทวนวรรณกรรม ไม่มีการศึกษาในการทบทวนนี้รายงานผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการรักษา อย่างไรก็ตาม มีการศึกษา 1 เรื่อง รายงานถึงการระคายเคืองรอบดวงตาหลังการใช้ tea tree oil และอาการหายไปหลังจากผู้ป่วยได้รับความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการใช้

การทบทวนวรรณกรรมนี้ทันสมัยอย่างไร
ผู้วิจัย Cochrane สืบค้นการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2019

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

จากการทบทวนในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพของ 5% - 50% tea tree oil สำหรับการรักษาระยะสั้นในผู้ป่วยเปลือกตาอักเสบจากไร Demodex นั้นยังไม่เป็นที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม การใช้ความเข้มข้นที่ต่ำลงอาจดีกว่าในแง่ของการดูแลดวงตาทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงอาการระคายเคืองตาที่อาจเกิดขึ้นได้ การศึกษาในอนาคตควรมีการควบคุมที่ดีขึ้น ควรประเมินผลลัพธ์ในระยะยาว (เช่น 10 ถึง 12 สัปดาห์หรือนานกว่า) ควรประเมินความร่วมมือของผู้ป่วยและศึกษาผลของ tea tree oil ในความเข้มข้นต่างๆ

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

โรคเปลือกตาอักเสบจากไร Demodex เป็นภาวะเรื้อรังที่พบได้บ่อยในผู้ที่มีอาการตาแห้งที่รักษาไม่หาย แม้คนจำนวนมากที่มีไร Demodex จะไม่แสดงอาการ สาเหตุหลักของภาวะนี้ในมนุษย์คือไร Demodex 2 ชนิด ได้แก่ Demodex folliculorum และ Demodex brevis มีรายงานความชุกของโรคเปลือกตาอักเสบจากไร Demodex ที่แตกต่างกันในผู้ใหญ่ โดยโรคนี้เกิดในชายและหญิงเท่ากัน ในขณะที่เรามักจะรักษาไร Demodex ด้วย tea tree oil แต่สิทธิภาพของ tea tree oil ในการรักษาโรคเปลือกตาอักเสบจากไร Demodex นั้นยังไม่มีข้อสนับสนุนอย่างชัดเจน

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของ tea tree oil ต่อไร Demodex ที่ตาในผู้ป่วยโรคเปลือกตาอักเสบจากไร Demodex

วิธีการสืบค้น: 

ผู้วิจัยสืบค้นจาก Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (ประกอบด้วย Cochrane Eyes and Vision Trials Register) (ปี 2019 ฉบับที่ 6), Ovid MEDLINE, Embase.com, PubMed, Latin American and Caribbean Health Sciences Literature Database (LILACS), ClinicalTrials.gov และ World Health Organization (WHO) International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) ผู้วิจัยไม่ได้จำกัดวันหรือภาษาในการสืบค้นทางอิเล็กทรอนิกส์ เราสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2019

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวบรวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (RCTs) ที่เปรียบเทียบการรักษาด้วย tea tree oil (หรือส่วนประกอบ) กับการรักษาอื่นหรือการไม่ได้รับการรักษาในผู้ป่วยโรคเปลือกตาอักเสบจากไร Demodex

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

นักวิจัย 2 คนคัดกรองการศึกษาจากชื่อเรื่องและบทคัดย่อ รวมถึงบทความฉบับเต็มตามเกณฑ์การคัดเข้าคัดออกอย่างเป็นอิสระต่อกัน ผู้วิจัยดึงข้อมูลและประเมินความเสี่ยงของการมีอคติโดยใช้ Covidence อย่างเป็นอิสระต่อกัน ผู้วิจัยคนที่ 3 แก้ไขข้อขัดแย้งในทุกขั้นตอน

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวม RCTs 6 เรื่อง (ตา 1124 ดวง จากผู้เข้าร่วม 562 คน; 17 ถึง 281 คนต่อการศึกษา) จากสหรัฐอเมริกา เกาหลี จีน ออสเตรเลีย ไอร์แลนด์และตุรกี การศึกษา RCTs นั้นเปรียบเทียบสูตรของ tea tree oil กับการรักษาอื่นหรือการไม่ได้รับการรักษา ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นทั้งชายและหญิงอายุ 39-55 ปี RCTs ทั้งหมดได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงไม่ชัดเจนหรือมีความเสี่ยงสูงต่ออคติในหนึ่งหัวข้อเป็นอย่างน้อย นอกจากนี้เรายังพบว่ามี RCTs 2 เรื่องที่กำลังดำเนินการอยู่หรือกำลังรอการตีพิมพ์

เราได้ทำการวิเคราะห์เมตต้าจาก RCTs 3 เรื่องที่รายงานการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นของค่าเฉลี่ยของจำนวนไร Demodex ต่อขนตาแปดเส้น เราไม่มั่นใจเกี่ยวกับค่า mean reduction ในกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วย tea tree oil (mean difference [MD] 0.70, ช่วงเชื่อมั่น 95% 0.24 ถึง 1.16) ที่ 4 ถึง 6 สัปดาห์เมื่อเทียบกับการรักษาอื่นๆ มีเพียง RCT 1 เรื่อง ที่รายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระยะยาว โดยพบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับพลังงานแสงความเข้มสูง (Intense pulse light; IPL) ในการรักษานั้นได้รับการกำจัดไร Demodex อย่างสมบูรณ์ในเวลา 3 เดือน เราให้คะแนนความเชื่อมั่นของหลักฐานสำหรับผลลัพธ์นี้ต่ำมาก

มี RCTs เรื่อง รายงานว่าไม่พบหลักฐานของความแตกต่างของอาการผู้ป่วยหลังได้รับการรักษาด้วย tea tree oil เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับการรักษาแบบอื่น โดยวัดอาการจาก Ocular Surface Disease Index (OSDI) ค่า mean differences ในการศึกษาเหล่านี้อยู่ในช่วง -10.54 (95% CI - 24.19, 3.11) ถึง 3.40 (95% CI -0.70, 7.50) เราไม่ได้ทำการวิเคราะห์เมตต้าสำหรับผลลัพธ์นี้เนื่องจากมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและมีคะแนนความเชื่อมั่นของหลักฐานในระดับต่ำ

มี RCT 1 เรื่อง ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับค่าสายตาแต่ข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าผู้เข้าร่วมการศึกษามีค่าสายตาเฉลี่ยดีขึ้นหลังได้รับการรักษา (ค่าสายตาเฉลี่ยแบบ LogMAR 1.16 และ standard deviation 0.26 ที่ 4 สัปดาห์) เราให้คะแนนความเชื่อมั่นของหลักฐานสำหรับผลลัพธ์นี้ในระดับต่ำ ไม่มี RCT ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของจำนวนรังแคทรงกระบอกหรือสัดส่วนของผู้เข้าร่วมที่มีเยื่อบุตาอักเสบหรือมีความผิดปกติของต่อม meibomian

มี RCTs 3 เรื่องให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และ RCT 1 เรื่องรายงานว่าไม่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ มี RCTs 2 เรื่องพบว่ามีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 6 คนที่ได้รับการสุ่มให้รับการรักษาด้วย tea tree oil แล้วมีอาการระคายเคืองตาหรือรู้สึกไม่สบายตาและที่ได้รับการแก้ไขโดยการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับวิธีการใช้และให้ผู้ป่วยใช้ tea tree oil ต่อ เราให้คะแนนความเชื่อมั่นของหลักฐานสำหรับผลลัพธ์นี้ต่ำมาก

บันทึกการแปล: 

แปลโดย อ.พญ.สุขุมาล ธนไพศาล ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ 27 กรกฎาคม 2020

Tools
Information