การช่วยหายใจแบบไม่รุกล้ำสำหรับผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับส่วนกลาง

สิ่งที่ศึกษาในการทบทวนนี้

การทบทวนนี้ดูที่ผลของการช่วยหายใจโดยไม่รุกล้ำ (NIV) เปรียบเทียบกับการรักษาอื่นหรือ NIV ประเภทต่างๆ ในผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับส่วนกลาง (CSA) ซึ่งเป็นโรคที่บุคคลหยุดหายใจเป็นประจำระหว่างการนอนหลับเนื่องจากสมองไม่สามารถสั่งให้กล้ามเนื้อของพวกเขาหายใจ CSA มักส่งผลกระทบต่อผู้ชายและผู้ที่เป็นโรคหัวใจเรื้อรัง ผู้ที่เป็นโรค CSA อาจตื่นบ่อยในตอนกลางคืน รู้สึกง่วงมากในตอนกลางวัน และไม่สามารถออกกำลังกายได้มากเท่าปกติ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอื่นๆ เช่น หัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมอง และเสียชีวิตได้

ใน NIV มีการใช้เครื่องช่วยทำให้หายใจได้ ในระหว่างการบำบัดด้วย NIV บุคคลนั้นจะใช้หน้ากากหรือหน้ากากครอบจมูกซึ่งอากาศจะถูกดันเข้าไปในปอดเพื่อลดความจำเป็นในการออกแรงเพื่อหายใจ มีการบำบัดด้วย NIV หลายประเภท โดยใช้วิธีการต่างๆ ในการช่วยหายใจ ตัวอย่างบางส่วนอยู่ด้านล่าง

• ความดันทางเดินหายใจเป็นบวกต่อเนื่อง (CPAP): อากาศถูกดันเข้าไปในปอดอย่างต่อเนื่อง (ระหว่างหายใจเข้าและหายใจออก)
• Bilevel positive airway pressure (BiPAP): อากาศจะถูกดันเข้าไปในปอดมากขึ้นระหว่างหายใจเข้ามากกว่าขณะหายใจออก
• Adaptive servo Ventilation (ASV): อากาศจะถูกดันเข้าไปในปอดเป็นส่วนใหญ่เมื่อบุคคลนั้นหยุดหายใจ

การช่วยหายใจที่ไม่รุกล้ำอาจช่วยให้อากาศเข้าสู่ปอดได้ อย่างไรก็ตาม เราไม่ทราบว่า NIV ช่วยให้บุคคลนั้นมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นและดีขึ้นหรือไม่ หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายใดๆ ได้หรือไม่

จุดมุ่งหมายของการทบทวนนี้คืออะไร

จุดมุ่งหมายของการทบทวนนี้คือเพื่อค้นหาว่า NIV ประเภทใดมีประโยชน์มากกว่าเป็นอันตรายต่อผู้ที่มี CSA มากกว่าการรักษาแบบอื่นหรือ NIV ประเภทอื่น เราทำการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อตอบข้อสงสัย

ผลลัพธ์หลักของการทบทวนนี้คืออะไร

เรารวมการศึกษา 15 ฉบับตั้งแต่ปี 1995 ถึง 2019 โดยมีผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งหมด 1936 คน การศึกษาส่วนใหญ่ทำในผู้ชายที่เป็นโรคหัวใจเรื้อรังและ CSA ในเวลาเดียวกัน การศึกษาที่รวบรวมไว้จะดูการเปรียบเทียบที่แตกต่างกัน เช่น CPAP กับการดูแลแบบประคับประคองที่ดีที่สุด ASV กับการดูแลแบบประคับประคองที่ดีที่สุด ASV กับ CPAP และ ASV กับ BiPAP ในการศึกษาเหล่านี้ ผู้เข้าร่วมได้ใช้ NIV ประเภทต่างๆกัน หรือการรักษาอื่นๆโดยบังเอิญ (การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม)

เนื่องจากเราพบการศึกษาที่เปรียบเทียบรูปแบบต่างๆ ของ NIV โดยที่ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มีจำนวนน้อยในการเปรียบเทียบแต่ละครั้ง ผลของการศึกษาเหล่านี้แม้จะรวมผลการศึกษาแล้ว ก็ยังไม่แม่นยำ นอกจากนี้ วิธีการที่ใช้ในการกำหนดผู้เข้าร่วมกาให้รับการรักษาหนึ่งในสองวิธีหรือมากกว่านั้นอธิบายไว้อย่างไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงไม่ชัดเจนว่าวิธีการเหล่านี้เหมาะสมเพียงพอหรือไม่ นอกจากนี้ ในการศึกษาหลายฉบับ ผู้เข้าร่วมได้รับการประเมินโดยนักวิจัยที่รู้ว่าผู้เข้าร่วมได้รับการรักษาแบบใด ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อการประเมินของพวกเขาและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีความเอนเอียง ดังนั้นเราจึงไม่มั่นใจในผลการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และไม่สามารถหาข้อสรุปที่ชัดเจนจากผลการศึกษาได้

ในผู้ที่มี CSA ที่เกี่ยวข้องกับภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง การใช้ NIV (CPAP หรือ ASV) ดูเหมือนจะส่งผลให้ความถี่ของภาวะหยุดหายใจ (เมื่อบุคคลหยุดหายใจ) ต่ำกว่าการดูแลแบบประคับประคองที่ดีที่สุดเพียงอย่างเดียวในระยะสั้น (ไม่เกินสามเดือน) อย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนว่ามีประโยชน์ในระยะยาว (มากกว่า 1 ปี) หรือไม่ ในทางตรงกันข้าม ในระยะยาว ASV อาจส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจในผู้ที่เป็นโรค CSA และภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังเพิ่มขึ้น มีข้อมูลน้อยมากเกี่ยวกับผู้ที่มี CSA ที่ไม่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง

ข้อความสำคัญ

เมื่อนำมารวมกัน ผลการศึกษาที่ประเมินในการทบทวนนี้ไม่อนุญาตให้เราแน่ใจว่า NIV ชนิดหนึ่งทำให้เกิดผลข้างเคียงมากกว่าชนิดอื่นหรือไม่ หรือว่า NIV ชนิดหนึ่งก่อให้เกิดอันตรายมากกว่าประโยชน์เมื่อเทียบกับการดูแลแบบประคับประคองที่ดีที่สุดใน ผู้ที่มี CSA

การทบทวนวรรณกรรมนี้ทันสมัยแค่ไหน

การทบทวนวรรณกรรมนี้เป็นปัจจุบันถึงวันที่ 6 กันยายน 2021

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

CPAP ร่วมกับการดูแลแบบประคับประคองที่ดีที่สุดอาจลด AHI ส่วนกลางในผู้ที่มี CSA ที่เกี่ยวข้องกับภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง เมื่อเทียบกับการดูแลแบบประคับประคองที่ดีที่สุดเพียงอย่างเดียว แม้ว่า ASV และการดูแลแบบประคับประคองที่ดีที่สุดอาจลด AHI ในผู้ที่มี CSA ที่เกี่ยวข้องกับภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง แต่ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในบุคคลเหล่านี้ ในผู้ที่มี CSA ที่เกิดจาก CPAP ASV อาจลด AHI ส่วนกลางเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการช่วยหายใจแบบสองระดับและเมื่อเทียบกับ CPAP

ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลที่แสดงถึงผลกระทบที่ดีต่อผลลัพธ์ที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการกำหนดความแตกต่างที่สำคัญทางคลินิกในผลลัพธ์ในผู้ป่วย CSA การค้นพบนี้จำเป็นต้องตีความด้วยความระมัดระวัง เมื่อพิจารณาถึงระดับความเชื่อมั่นของหลักฐานที่มีอยู่และความแตกต่างของผู้เข้าร่วมที่เป็น CSA เราไม่สามารถหาข้อสรุปที่แน่ชัดได้ และการทดลองคุณภาพสูงเพิ่มเติมโดยเน้นที่ผลลัพธ์ที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เช่น คุณภาพชีวิต คุณภาพการนอนหลับ และระยะเวลารอดชีพที่ยาวนานขึ้น มีความจำเป็นเพื่อพิจารณาว่าวิธีใดวิธีหนึ่งของ NIPV ดีกว่าวิธีอื่น หรือดีกว่าการดูแลแบบประคับประคองที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มผู้ป่วย CSA เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับที่เกิดจากศูนย์ควบคุมส่วนกลาง (CSA) เป็นลักษณะของรูปแบบการหายใจที่ผิดปกติในระหว่างการนอนหลับเนื่องจากการควบคุมที่ผิดปกติ ดังนั้น ผู้ที่เป็นโรค CSA อาจมีคุณภาพการนอนที่ไม่ดี การนอนหลับไม่ต่อเนื่อง ขาดความตั้งใจ อ่อนล้า ง่วงนอนตอนกลางวัน และคุณภาพชีวิตลดลง

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการช่วยหายใจด้วยแรงดันบวกแบบไม่รุกล้ำ (NIPV) สำหรับการรักษาผู้ใหญ่ที่เป็นโรค CSA

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, Embase และ Scopus เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2021 เราไม่มีข้อ จำกัด เกี่ยวกับภาษาของสิ่งพิมพ์ นอกจากนี้ เรายังค้นหาการลงทะเบียนการทดลองทางคลินิกสำหรับการศึกษาที่กำลังดำเนินอยู่และการศึกษาที่ไม่ได้เผยแพร่ และสแกนรายการอ้างอิงของการศึกษาที่รวมไว้เพื่อหาการศึกษาเพิ่มเติม

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) ที่รายงานเป็นข้อความฉบับสมบูรณ์ การทดลองที่ตีพิมพ์เฉพาะบทคัดย่อเท่านั้น และข้อมูลที่ไม่ได้เผยแพร่

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้วิจัย 2 คนทำงานอย่างเป็นอิสระต่อกันในการคัดเลือกการศึกษา, ดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง, ประเมินความเสี่ยงของอคติโดยใช้ the Cochrane risk of bias tool version 1.0 , ให้คะแนนความน่าเชื่อถือของหลักฐานโดยใช้แนวทาง GRADE, และวิเคราะห์และประเมินข้อมูล โดยปรึกษาผู้เขียนรีวิวคนที่ 3 ในกรณีที่ไม่เห็นด้วย

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวม RCTs 15 ฉบับ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 1936 คน โดยมีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 10 ถึง 1325 คน การศึกษาทั้งหมดมีข้อจำกัดด้านระเบียบวิธีที่สำคัญ เราประเมินการศึกษาส่วนใหญ่ (การศึกษา 11 ฉบับ) ว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอคติอย่างน้อยหนึ่งโดเมน และการศึกษาทั้งหมดมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอคติอย่างน้อย 2 โดเมน การทดลองรวมผู้เข้าร่วมที่มีอายุ > 18 ปี โดย 70% ถึง 100% เป็นผู้ชาย ติดตามตั้งแต่ 1 สัปดาห์ถึง 60 เดือน การศึกษาที่รวบรวมประเมินผลของ NIPV แบบต่างๆ และ CSA ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มี CSA ที่เกี่ยวข้องกับภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง เนื่องจาก CSA ครอบคลุมสาเหตุที่หลากหลายและสภาวะทางคลินิกพื้นฐาน ข้อมูลจึงได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ และไม่ได้รวมผลของสภาวะและประชากรที่แตกต่างกัน ข้อค้นพบสำหรับผลลัพธ์หลักสำหรับการเปรียบเทียบที่ประเมิน 7 รายการแสดงไว้ด้านล่าง

ความดันทางเดินหายใจบวกต่อเนื่อง (CPAP) ร่วมกับการดูแลแบบประคับประคองที่ดีที่สุดเทียบกับการดูแลแบบประคับประคองที่ดีที่สุดสำหรับ CSA ที่เกี่ยวข้องกับภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง

ในระยะสั้น CPAP ร่วมกับการดูแลแบบประคับประคองที่ดีที่สุดอาจลดดัชนีภาวะหยุดหายใจขณะหลับที่เกิดจากศูนย์ควบคุมส่วนกลาง ( central apnoea hypopnoea index, AHI) (ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (MD) −14.60, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) −20.11 ถึง −9.09; การศึกษา 1 ฉบับ; ผู้เข้าร่วม 205 คน) อย่างไรก็ตาม CPAP ร่วมกับการดูแลแบบประคับประคองที่ดีที่สุดอาจส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย เมื่อเทียบกับการดูแลแบบประคับประคองที่ดีที่สุดเพียงอย่างเดียว หลักฐานสำหรับผลกระทบของ CPAP และการดูแลแบบประคับประคองที่ดีที่สุดต่อการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุนั้นไม่แน่นอนอย่างมาก ไม่มีผลข้างเคียงใด ๆ เกิดขึ้นกับ CPAP และไม่มีการรายงานผลลัพธ์สำหรับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มการดูแลแบบประคับประคองที่ดีที่สุด

Adaptive servo Ventilation (ASV) เทียบกับ CPAP ใน CSA ที่เกี่ยวข้องกับภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง

หลักฐานไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับผลกระทบของ ASV เทียบกับ CPAP ต่อคุณภาพชีวิตที่ประเมินทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง ไม่มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และไม่ชัดเจนว่ามีการขอข้อมูลแต่ไม่พบหรือไม่

ASV เทียบกับการช่วยหายใจแบบสองระดับ (bilevel ventilation) ใน CSA ที่เกี่ยวข้องกับภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง

ในระยะสั้น ASV อาจส่งผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อ AHI ส่วนกลาง ไม่พบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก ASV และไม่ได้รายงานผลลัพธ์สำหรับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในกลุ่ม bilevel ventilation

ASV ร่วมกับการดูแลแบบประคับประคองที่ดีที่สุดเทียบกับการดูแลแบบประคับประคองที่ดีที่สุดใน CSA ที่เกี่ยวข้องกับภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง

ในระยะปานกลาง ASV ร่วมกับการดูแลแบบประคับประคองที่ดีที่สุดอาจลด AHI เมื่อเทียบกับการดูแลแบบประคับประคองที่ดีที่สุดเพียงอย่างเดียว (MD −20.30, 95% CI −28.75 ถึง −11.85; การศึกษา 1 ฉบับ; ผู้เข้าร่วม 30 คน) ในระยะยาว ASV ร่วมกับการดูแลแบบประคับประคองที่ดีที่สุดมีแนวโน้มที่จะเพิ่มการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเมื่อเทียบกับการดูแลแบบประคับประคองที่ดีที่สุด (อัตราส่วนความเสี่ยง (RR) 1.25, 95% CI 1.04, 1.49; การศึกษา 1 ฉบับ; ผู้เข้าร่วม 1325 คน) หลักฐานบ่งชี้ว่า ASV ร่วมกับการดูแลแบบประคับประคองที่ดีที่สุดอาจส่งผลให้คุณภาพชีวิตในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย และในการตายจากทุกสาเหตุในระยะกลางและระยะยาว ข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ได้รับการประเมินแต่ไม่ได้รายงาน

ASV บวกกับการดูแลแบบประคับประคองที่ดีที่สุด เทียบกับ การดูแลแบบประคับประคองที่ดีที่สุดใน CSA ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันโดยมี ejection fraction ยังดีอยู่

มีการรายงานเฉพาะเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์สำหรับการเปรียบเทียบนี้ และไม่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดถูกบันทึกไว้ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

การให้แบบต่อเนื่องด้วย ASV เทียบกับ CPAP ใน CSA ที่เกิดจาก CPAP

ในระยะสั้น ASV อาจลด AHI ส่วนกลางเล็กน้อย (MD −4.10, 95% CI −6.67 ถึง −1.53; การศึกษา 1 ฉบับ; ผู้เข้าร่วม 60 คน) แต่อาจส่งผลให้คุณภาพชีวิตแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ไม่มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และไม่ชัดเจนว่ามีการขอข้อมูลแต่ไม่พบหรือไม่

ASV เทียบกับการช่วยหายใจแบบสองระดับใน CSA ที่เกิดจาก CPAP

ในระยะสั้น ASV อาจลด AHI ส่วนกลางเล็กน้อย (MD −8.70, 95% CI −11.42 ถึง −5.98; การศึกษา 1 ฉบับ; ผู้เข้าร่วม 30 คน) เมื่อเทียบกับการช่วยหายใจแบบ 2 ระดับ ไม่มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และไม่ชัดเจนว่ามีการขอข้อมูลแต่ไม่พบหรือไม่

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว Edit โดย ผกากรอง 14 มกราคม 2023

Tools
Information