วิธีการหลังการผ่าตัดเพื่อป้องกันความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะหลังการผ่าตัดมดลูกแบบ radical ในสตรีที่เป็นมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มต้น

ประเด็นสำคัญ
การผ่าตัดมดลูกแบบ radical และการตัดต่อมน้ำเหลืองในอุ้งเชิงกราน (การเอามดลูกออก (womb) พร้อมด้วยเนื้อเยื่อรอบ ๆ และต่อมน้ำเหลืองในเชิงกราน) เป็นการรักษามะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มต้น (เมื่อมะเร็งยังคงอยู่ในปากมดลูกและช่องคลอดส่วนบนโดยไม่แพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อใกล้เคียง) ความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะ (ปัญหาเกี่ยวกับวิธีที่กระเพาะปัสสาวะเก็บและปล่อยปัสสาวะ) เป็นปัญหาที่พบบ่อยหลังการผ่าตัดมดลูกแบบ radical ซึ่งเกิดจากความเสียหายของเส้นประสาทที่ควบคุมการปัสสาวะ

วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรม
เพื่อประเมินประโยชน์และความปลอดภัยของการรักษาเพื่อป้องกันความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะหลังการผ่าตัดมดลูกแบบ radical ในสตรีที่เป็นมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มต้น เราสืบค้นฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สำหรับการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (การศึกษาที่มีการจัดคนหรือกลุ่มคนแบบสุ่ม ให้เข้ากลุ่มสองกลุ่มขึ้นไปโดยได้รับการรักษาแตกต่างกัน) ซึ่งเผยแพร่ถึงเดือนเมษายน 2020

ผลการศึกษาหลัก
เราพบการศึกษา 4 รายการที่ตรงตามเกณฑ์การคัดเข้า การศึกษา 1 รายการเปรียบเทียบยาที่เรียกว่า bethanechol กับยาหลอก (สารที่ไม่มีผลในการรักษาใช้เป็นตัวควบคุมในการทดสอบยา) การศึกษา 3 รายการเปรียบเทียบการใส่สายสวนเหนือหัวหน่าว (การสอดท่อยืดหยุ่น (สายสวน) เข้าไปในกระเพาะปัสสาวะโดยการตัดที่ท้องส่วนล่างเพื่อระบายปัสสาวะ) กับการ่สวนปัสสาวะด้วยตัวเองเป็นระยะ ๆ (การใส่สายสวนทางท่อปัสสาวะเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะเป็นระยะ ๆ ตลอดทั้งวัน )

Bethanechol กับยาหลอก

Bethanecol อาจลดโอกาสของความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะ โดยการลดปริมาณของปัสสาวะที่ตกค้างหลังปัสสาวะ โดยประเมินที่ 1 เดือนหลังการผ่าตัด อย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นของหลักฐานนี้ต่ำมาก และการศึกษาเพิ่มเติมมีโอกาสที่จะบอกได้ดีขึ้นถึงผลลัพธ์นี้

การใส่สายสวนเหนือหัวหน่าวเปรียบเทียบกับการสวนปัสสวะด้วยตนเองเป็นระยะ ๆ
มีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะบอกประสิทธิผลของการใส่สายสวนเหนือหัวหน่าวและการสวนปัสสาวะด้วยตนเองเป็นระยะ ๆ เพื่อป้องกันความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะ หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก ระบุว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างการรักษาทั้งสองนี้ในความเสี่ยงของผลที่ไม่พึงประสงค์และการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในช่วงเดือนแรกหลังการผ่าตัด

บทสรุป

ไม่มีการศึกษาใดที่รวบรวมนำเข้า รายงานถึงอัตราการฟื้นตัวในการถ่ายปัสสาวะเองที่ 1 สัปดาห์หลังการผ่าตัด เวลาที่จะมีปริมาณปัสสาวะเหลือ 50 มล. หรือน้อยกว่า หรือปริมาตรของปัสสาวะที่เหลือหลังการปัสสาวะที่ 6 และ 12 เดือนหลังผ่าตัด ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นผลลัพธ์ที่สำคัญในการประเมินความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะหลังผ่าตัด หลักฐานที่จำกัด ชี้ให้เห็นว่า bethanechol อาจป้องกันความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะหลังการผ่าตัดมดลูกอย่าง radical โดยการลดปริมาณปัสสาวะที่เหลือหลังการปัสสาวะ ความเชื่อมั่นของหลักฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำมาก ประสิทธิผลของการใส่สายสวนปัสสาวะหลังผ่าตัดประเภทต่างๆ (การใส่สายสวนเหนือหัวหน่าว และการสวนปัสสาวะด้วยตัวเองเป็นระยะ) ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ไม่มีการศึกษาใดที่รวบรวมนำเข้า รายงานถึงอัตราการฟื้นตัวในการถ่ายปัสสาวะเองที่ 1 สัปดาห์หลังการผ่าตัด เวลาที่จะมีปริมาณปัสสาวะเหลือ 50 มล. หรือน้อยกว่า หรือปริมาตรของปัสสาวะที่เหลือหลังการปัสสาวะที่ 6 และ 12 เดือนหลังผ่าตัด ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นผลลัพธ์ที่สำคัญในการประเมินความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะหลังผ่าตัด

หลักฐานที่จำกัด ชี้ให้เห็นว่า bethanechol อาจลดความเสี่ยงของความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะหลังจากการผ่าตัดมดลูกแบบ radical โดยการลดปริมาณปัสสาวะที่เหลือหลังการถ่ายปัสสาวะ ความเชื่อมั่นของหลักฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำมาก ประสิทธิผลของการใช้สายสวนปัสสาวะหลังผ่าตัดประเภทต่างๆ (ทางเหนือหัวหน่าว การใส่สายสวนด้วยตัวเองแบบไม่ต่อเนื่อง) ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยหลังจากการผ่าตัดมดลูกแบบ radical ซึ่งเกิดจากความเสียหายของเส้นประสาทอัตโนมัติในอุ้งเชิงกรานที่ทำให้กล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะ หูรูดท่อปัสสาวะ และเนื้อเยื่อในอุ้งเชิงกรานเสียหาย ความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะเพิ่มอัตราการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ การไปตรวจที่โรงพยาบาล หรือการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และความไม่พอใจของผู้ป่วย นอกจากนี้ความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะยังส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิต (QoL) ของผู้ป่วยอีกด้วย มีการเสนอมาตรการหลังการผ่าตัดหลายอย่างเพื่อป้องกันความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะหลังการผ่าตัดมดลูกแบบ radical เท่าที่เราทราบ ยังไม่มีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของมาตรการเหล่านี้ในการป้องกันความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะหลังการผ่าตัดมดลูกแบบ radical ในสตรีที่เป็นมะเร็งปากมดลูก

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของมาตรการหลังการผ่าตัด เพื่อป้องกันความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะหลังการผ่าตัดมดลูกแบบ radical ในสตรีที่เป็นมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มต้น (ระยะ IA2 ถึง IIA2)

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้น Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL; 2020, Issue 4) ใน Cochrane Library, MEDLINE ผ่าน Ovid (1946 ถึง เดือนเมษายน สัปดาห์ที่ 2, 2020) และ Embase ผ่าน Ovid (1980 ถึง 2020, สัปดาห์ที่ 16) นอกจากนี้เรายังตรวจสอบทะเบียนการทดลองทางคลินิก grey literature รายงานการประชุม และเอกสารการอ้างอิงของการศึกษาที่รวบรวมนำเข้า

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของมาตรการหลังการผ่าตัดทุกประเภทเพื่อป้องกันความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะหลังจากการผ่าตัดมดลูกแบบ radical ในสตรีที่เป็นมะเร็งปากมดลูกระยะ IA2 ถึง IIA2

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้วิจัย 2 คนเลือก RCTs ที่อาจมีความเกี่ยวข้อง คัดลอกข้อมูล ประเมินความเสี่ยงของอคติ เปรียบเทียบผลลัพธ์และทำการตัดสินเกี่ยวกับคุณภาพและความเชื่อมั่นของหลักฐานอย่างเป็นอิสระ เราแก้ไขข้อขัดแย้งใด ๆ ผ่านการสนทนาหรือปรึกษาหารือกับผวิจัยคนที่ 3 ผลลัพธ์ที่น่าสนใจประกอบด้วยการถ่ายปัสสาวะได้เองที่ 1 สัปดาห์หลังการผ่าตัด คุณภาพชีวิต (QoL) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ปริมาณปัสสาวะที่เหลือหลังการถ่ายปัสสาวะ ที่ 1 เดือนหลังการผ่าตัด การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในช่วงหนึ่งเดือนหลังการผ่าตัด และอาการทางปัสสาวะ

ผลการวิจัย: 

เราพบ 1464 รายงาน จากการสืบค้น (ไม่รวมรายการที่ซ้ำกัน) จากรายงาน 20 รายการที่อาจเป็นไปตามเกณฑ์การตรวจสอบเราได้รวมรายงาน 5 รายการ ของการศึกษา 4 รายการ การศึกษาส่วนใหญ่มีความเสี่ยงที่ไม่ชัดเจนของอคติในการ เลือกผู้เข้าร่วมโครงการ และการรายงานผล จากการศึกษาทั้ง 4 รายการ มี 1 รายการที่เปรียบเทียบระหว่าง bethanechol กับยาหลอก และการศึกษา 3 รายการเปรียบเทียบการใช้สายสวนแบบ Suprapubic กับการสวนปัสสาสะด้วยตนเองเป็นระยะ ๆ เราพบการศึกษาที่กำลังดำเนินอยู่ 2 รายการ

Bethanechol กับยาหลอก
การศึกษาไม่ได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการฟื้นตัวในการถ่ายปัสสาวะที่เกิดขึ้นเองใน 1 สัปดาห์หลังการผ่าตัด QoL เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในเดือนแรกหลังการผ่าตัดและอาการทางเดินปัสสาวะสำหรับการเปรียบเทียบนี้ ปริมาณของปัสสาวะที่เหลือหลังการปัสสาวะเอง ที่ประเมินในหนึ่งเดือนหลังการผ่าตัดในสตรีที่ได้รับ bethanechol น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก (ค่าเฉลี่ยความแตกต่าง (MD) -37.4 มล., ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) -60.35 ถึง -14.45; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 39 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

การใส่สายสวนเหนือหัวหน่าวเปรียบเทียบกับการสวนปัสสวะด้วยตนเองเป็นระยะ ๆ
การศึกษาไม่ได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการฟื้นตัวของการปัสสาวะที่เกิดขึ้นเองที่หนึ่งสัปดาห์และปริมาณปัสสาวะตกค้างหลังการปัสสาวะเอง หลังการผ่าตัดที่หนึ่งเดือนหลังจากการผ่าตัดสำหรับการเปรียบเทียบนี้ ความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันไม่มีความแตกต่างกัน (อัตราส่วนความเสี่ยง (RR) 0.77, 95% CI 0.24 ถึง 2.49; การศึกษา 1 รายการ, ผู้เข้าร่วม 71 คน; มีหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) และการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในช่วงเดือนแรกหลังการผ่าตัด (RR 0.77, 95 % CI 0.53 ถึง 1.13; การศึกษา 2 รายการ, ผู้เข้าร่วม 95 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) ระหว่างผู้เข้าร่วมที่ได้รับการใส่สายสวนเหนือหัวหน่าวและผู้ที่ได้รับการใส่สายสวนด้วยตนเองไม่ต่อเนื่อง ข้อมูลที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะคำนวณผลของมาตรการต่อ QoL และอาการทางเดินปัสสาวะ

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 กุมภาพันธ์ 2021

Tools
Information