สิ่งแทรกแซงเพื่อเพิ่มการเข้ารับการตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

อะไรคือวัตถุประสงค์ของการทบทวนนี้
วัตถุประสงค์ของการทบทวนนี้คือเพื่อตรวจสอบสิ่งแทรกแซงที่ใช้ในการปรับปรุงการเข้ารับการตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่

ใจความสำคัญ
ผลลัพธ์ของการทบทวนนี้พบหลักฐานว่าสิ่งแทรกแซงที่ให้แก่ผู้ป่วยเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์ หรือระบบการดูแลสุขภาพมีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงการเข้ารับการตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาเมื่อเปรียบเทียบกับการดูแลตามปกติ เราพบประโยชน์ของสิ่งแทรกแซงที่มุ่งเน้นเฉพาะการตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา รวมถึงสิ่งที่เป็นส่วนของกลยุทธ์ทั่วไปในการปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน นี่เป็นสิ่งที่สำคัญเนื่องจากกลยุทธ์ทั่วไปที่เพิ่มข้ึนมีความสัมพันธ์กับประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นเช่น ปรับปรุงการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและเพิ่มการตรวจหาภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน

การศึกษาอะไรที่อยู่ในการทบทวนนี้คนที่เป็นโรคเบาหวานอาจสูญเสียการมองเห็นอันเป็นผลมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโรคในหลอดเลือดขนาดเล็กที่อยู่บริเวณด้านหลังของดวงตา (ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา) การตรวจคัดกรองสำหรับภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาเพื่อตรวจหาและรักษาอาการเริ่มต้นสามารถป้องกันการสูญเสียการมองเห็นได้ อย่างไรก็ตามการเข้ารับการตรวจคัดกรองสามารถเปลี่ยนแปลงได้และการเปลี่ยนแปลงการคุกคามการมองเห็น (sight-threatening changes) อาจไม่สามารถตรวจพบได้ในเวลาที่เหมาะสม

การทบทวนนี้มีความหลากหลายของสิ่งแทรกแซงเพื่อปรับปรุงการคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

ผลลัพธ์หลักจากการทบทวนวรรณกรรมคืออะไร
ผู้ประพันธ์ Cochrane review พบการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 66 เรื่อง การศึกษา 41 เรื่อง เป็นการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา การศึกษา 14 เรื่องจากยุโรป การศึกษา 3 เรื่องจากประเทศออสเตรเลีย และการศึกษา 5 เรื่องมาจากที่อื่น การศึกษา 56 เรื่องเปรียบเทียบสิ่งแทรกแซงเพื่อปรับปรุงการเข้ารับการตรวจคัดกรองกับการดูแลตามปกกติและการศึกษา 10 เรื่องเปรียบเทียบสิ่งแทรกแซงที่มีความละเอียดมากกว่ากับสิ่งแทรกแซงที่มีความละเอียดน้อยกว่า

เราพบว่าสิ่งแทรกแซงที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ป่วยหรือบุคลากรทางการแพทย์ หรือทั้งสองอย่าง หรือที่ระบบการดูแลสุขภาพมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงการเข้ารับการตรวจคัดกรอง สิ่งแทรกแซงที่มุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงคุณภาพโดยทั่วไปของการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นการดำเนินการที่เฉพาะเจาะจงเป้าหมายที่การปรับปรุงการคัดกรองสำหรับโรคจอตา (retinopathy) โดยเฉลี่ย การเข้ารับการตรวจคัดกรองเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ได้รับสิ่งแทรกแซง

การทบทวนนี้ทันสมัยอย่างไร
ผู้ประพันธ์ Cochrane review สืบค้นการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2017

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ผลลัพธ์ของการทบทวนนี้ให้หลักฐานว่า กลยุทธ์แบบ QI ที่ให้แก่ผู้ป่วยเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์ หรือระบบการดูแลสุขภาพมีความหมายต่อการปรับปรุงการเข้ารับการตรวจคัดกรอง DRS เมื่อเปรียบเทียบกับการดูแลตามปกติ มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถติระหว่างสิ่งแทรกแซงที่มุ่งเน้นเฉพาะการตรวจคัดกรอง DRS และสิ่งที่เป็นส่วนของกลยุทธ์ QI แบบทั่วไปสำหรับการปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน นี่คือผลการค้นพบที่สำคัญเนื่องจากประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นของกลยุทธ์ QI แบบทั่วไปในแง่ของการปรับปรุงการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด การบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับเส้นเลือด และการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนอื่นๆของเส้นเลือดขนาดเล็ก (microvascular) มีแนวโน้มว่าการปรับปรุงการเข้ารับการตรวจคัดกรอง DRS เพิ่มเติม (แต่น้อยลง) สามารถประสบผลสำเร็จได้โดยการเพิ่มความเข้มข้นขององค์ประกอบเฉพาะของ QI หรือเพิ่มองค์ประกอบอื่น ๆ

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

แม้จะมีหลักฐานสนับสนุนประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา (DRS) ในการลดความเสี่ยงของการสูญเสียการมองเห็น การเข้าร่วมการตรวจคัดกรองยังคงต่ำกว่าระดับที่แนะนำ

วัตถุประสงค์: 

วัตถุประสงค์หลักของการทบทวนคือ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแทรกแซง (Quality improvment: QI) ที่ต้องการเพิ่มการเข้ารับการคัดกรอง DRS ในคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2

วัตถุประสงค์รองคือ:
เพื่อใช้สิ่งแทรกแซงที่เป็นกลยุทธ์แบบ QI ที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดหมวดหมู่แล้วและเทคนิคการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (ฺBehaviour change techniques: BCTs) เพื่อให้รหัสการอธิบายลักษณะสิ่งแทรกแซงในการศึกษาที่นำเข้าและพิจารณาว่าสิ่งแทรกแซงที่มีกลยุทธ์แบบ QI หรือองค์ประกอบ BCTs มีประสิทธิภาพในการเพิ่มการเข้ารับการตรวจคัดกรองมากขึ้นหรือไม่;
เพื่อค้นหาความแตกต่างของขนาดผลลัพธ์ทั้งภายในการศึกษาและระหว่างการศึกษาเพื่อระบุปัจจัยที่มีศักยภาพในการอธิบายความผันแปรของขนาดผลลัพธ์;
เพื่อค้นหาผลที่แตกต่างกันในกลุ่มย่อยเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเท่าเทียมของการเข้ารับการตรวจคัดกรองที่ควรจะได้รับการปรับปรุง;
เพื่อประเมินและสรุปหลักฐานในปัจจุบันเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร ค่าใช้จ่าย และความคุ้มค่า

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้นใน the Cochrane Library, MEDLINE, Embase, PsycINFO, Web of Science, ProQuest Family Health, OpenGrey, the ISRCTN, ClinicalTrials.gov, และ the WHO ICTRP เพื่อค้นหาการศึกษาแบบ Randomised controlled trials (RCTs) ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการเข้ารับการตรวจคัดกรอง DRS หรือประเมินกลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพแบบทั่วไป (QI) สำหรับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและรายงานผลของสิ่งแทรกแซงต่อการเข้ารับการตรวจคัดกรอง DRS เราสืบค้นแหล่งทรัพยากรในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2017 เราไม่จำกัดวันที่และภาษาในการสืบค้น

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรานำเข้าการศึกษาแบบ RCTs ที่เปรียบเทียบ QI แบบต่างๆ กับการดูแลตามปกติ หรือสิ่งแทรกแซงที่มีความละเอียดมากกว่าเปรียบเทียบกับสิ่งแทรกแซงที่มีความละเอียดน้อยกว่า

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราให้รหัสกลยุทธ์แบบ QI โดยใช้การดัดแปลงการจัดหมวดหมู่ที่พัฒนาโดย Cochrane Effective Practice and Organisation of Care (EPOC) และ BCTs โดยใช้ the BCT Taxonomy version 1 (BCTTv1) เราใช้องค์ประกอบด้าน ที่อยู่อาศัย เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ภาษา อาชีพ เพศ ศาสนา การศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม และทุนทางสังคม (PROGRESS) เพื่ออธิบายลักษณะของผู้เข้าร่วมในการศึกษาที่นำเข้าที่อาจมีผลกระทบต่อความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการสุขภาพ

ผู้ประพันธ์สองคนดึงข้อมูลโดยอิสระต่อกัน ผู้ประพันธ์คนแรกลงข้อมูลใน Review Manager 5 และผู้ประพันธ์คนที่สองตรวจสอบการลงข้อมูล ผู้ประพันธ์สองคนประเมินความเสี่ยงของการมีอคติในการศึกษาที่นำเข้าและดึงข้อมูลโดยอิสระต่อกัน เราจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหลักฐานโดยใช้ GRADE

ผลการวิจัย: 

เรานำเข้าการศึกษาแบบ RCTs 66 เรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินการในประเทศสหรัฐอเมริกา (62%) โดยรวมแล้วเราถือว่าการทดลองมีความเสี่ยงของการมีอคติอยู่ในระดับต่ำหรือไม่ชัดเจน กลยุทธ์แบบ QI ซึ่งมีหลายแง่มุม และกลุ่มผู้ป่วยเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์ หรือระบบการดูแลสุขภาพ การศึกษา 56 เรื่อง (ผู้เข้าร่วม 329,164 คน) เปรียบเทียบสิ่งแทรกแซงกับการดูแลตามปกติ (มัธยฐานระยะเวลาการติดตาม 12 เดือน) โดยรวมแล้วการเข้ารับการตรวจคัดกรอง DRS เพิ่มขึ้น 12% (risk difference (RD) 0.12, ช่วงเชื่อมั่น 95% (CI) 0.10 ถึง 0.14; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ) เมื่อเปรียบเทียบกับการดูแลตามปกติ โดยมีความแตกต่างในขนาดของผลลัพธ์อย่างมาก ทั้ง DRS-targeted (RD 0.17, 95% CI 0.11 ถึง 0.22) และ QI แบบทั่วไป (RD 0.12, 95% CI 0.09 ถึง 0.15) มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะที่ซึ่งมี baseline การเข้ารับการตรวจคัดกรอง DRS ต่ำ การรวมกันของ BCT ทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่มีการเข้ารับการตรวจคัดกรองต่ำ เราพบผลการประมาณค่าที่สูงกว่าในการวิเคราะห์กลุ่มย่อยสำหรับ BCT 'การกำหนดเป้าหมาย (ผลลัพธ์)' (RD 0.26, 95% CI 0.16 ถึง 0.36) และ'ผลสะท้อนกลับเกี่ยวกับผลลัพธ์ด้านพฤติกรรม' (RD 0.22, 95% CI 0.15 ถึง 0.29) ในการให้สิ่งแทรกแซงแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ป่วยและ ‘การปรับโครงสร้างของสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคม’ (RD 0.19, 95% CI 0.12 ถึง 0.26) และ ‘แหล่งที่น่าเชื่อถือ’ (RD 0.16, 95% CI 0.08 ถึง 0.24) ในการให้สิ่งแทรกแซงแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์

การศึกษา 10 เรื่อง (ผู้เข้าร่วม 23,715 คน) เปรียบเทียบสิ่งแทรกแซงที่มีความละเอียดมากกว่า (stepped) กับสิ่งแทรกแซงที่มีความละเอียดน้อยกว่า ในการศึกษาเหล่านี้ การเข้ารับการตรวจคัดกรอง DRS เพิ่มขึ้น 5% (RD 0.05, 95% CI 0.02 ถึง 0.09; หลักฐานมีความเชื่อมั่นปานกลาง)

การศึกษา 14 เรื่องรายงานกลยุทธ์แบบ QI เปรียบเทียบกับการดูแลตามปกติที่รวมถึงผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม มีเพียง 5 การศึกษาจากการศึกษาทั้งหมดที่ประเมินทางด้านเศรษฐศาสตร์ โดยรวมแล้ว เราพบว่าหลักฐานไม่เพียงพอที่จะสรุปเกี่ยวกับความคุ้มค่า (cost effectiveness) ของการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งแทรกแซงด้วยกันเองหรือการเปรียบเทียบกับการดูแลตามปกติ

ยกเว้นเรื่องเพศและชาติพันธ์ ลักษณะทั่วไปของผู้เข้าร่วมการศึกษาอธิบายไว้ไม่ดีในแง่ขององค์ประกอบ PROGRESS การศึกษา 17 เรื่อง (25.8%) ที่ดำเนินการในกลุ่มประชากรผู้ด้อยโอกาส ไม่มีการศึกษาใดที่ดำเนินการในประเทศที่มีรายได้น้อยหรือปานกลาง

บันทึกการแปล: 

แปลโดย นางสาวน้ำเพชร จำปาทอง Cochrane ประเทศไทย แปลเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2018

Tools
Information