วิธีการสำหรับการระงับความปวดระหว่างผ่าตัดเปิดหน้าท้องเพื่อทำหมันระยะหลังคลอด

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

จุดประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมนี้คือเพื่อเปรียบเทียบวิธีการในการระงับความเจ็บปวดกับวิธีการอื่นหรือไม่ใช้วิธีการใดเลย ในระหว่างการผ่าตัดเปิดหน้าท้องเพื่อทำหมันระยะหลังคลอด (เปิดแผลผ่าตัดทางหน้าท้องขนาดเล็ก)

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

การทำหมันเป็นวิธีการคุมกำเนิดชนิดถาวรโดยการตัดหรือทำให้เกิดการตีบตันของท่อนำไข่เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ การผ่าตัดชนิดนี้สามารถทำโดยการผ่าตัดเปิดหน้าท้องขนาดเล็ก โดยมีวิธีการที่ใช้เพื่อการระงับปวดในระหว่างการตัดท่อนำไข่ได้หลายวิธี วิธีการในการระงับปวดประกอบด้วยการฉีดยาลดการอักเสบที่ไม่มีสเตียรอยด์ (ยาชนิดหนึ่งที่สามารถลดอาการปวดและไข้ได้) ยาในกลุ่ม opioids (ยาชนิดหนึ่งที่สกัดจากฝิ่น) หรือการเท lidocaine (ยาที่ใช้ให้เกิดอาการชาต่อเนื้อเยื่อในบริเวณที่ต้องการ) ลงในช่องท้อง

ลักษณะของการศึกษา

เรารวบรวมสามการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ ซึ่งมีสตรีเข้าร่วม 230 คน การศึกษาเหล่านี้เปรียบเทียบการเท lidocaine ลงในช่องท้องกับยาหลอก หรือการรักษาแบบอื่น เช่นการฉีดยามอร์ฟีน (รู้จักกันในชื่อ opioids) เข้ากล้ามเนื้อ หรือการใช้ lidocaine และมอร์ฟีนร่วมกัน การศึกษาทุกชิ้นเกิดขึ้นในประเทศไทย หลักฐานที่ถูกอธิบายในที่นี้มาจากการศึกษาที่ตีพิมพ์ก่อน 31 กรกฎาคม 2560

ผลการศึกษาที่สำคัญ

การเท lidocaine ลงในช่องท้องระหว่างการผ่าตัดเปิดหน้าท้องในการทำหมันหลังคลอดก่อนการผูกท่อนำไข่ ให้ผลในการควบคุมความเจ็บปวดดีกว่ายาหลอกหรือการฉีดมอร์ฟีน ถึงแม้ว่าหลักฐานเกี่ยวกับอาการข้างเคียงจะยังไม่ชัดเจน สตรีที่ได้รับการฉีดมอร์ฟีนร่วมกับการเท lidocaine ลงในช่องท้อง มีความแตกต่างในความปวดที่ไม่ชัดเจนเมื่อเทียบกับสตรีที่ได้รับ lidocaine เพียงอย่างเดียว การฉีดมอร์ฟีนเข้ากล้ามเนื้อเพียงอย่างเดียวไม่สามารถลดความปวดได้มากกว่ายาหลอก

ความน่าเชื่อถือของหลักฐาน
ความน่าเชื่อถือของหลักฐานเกี่ยวกับประสิทธิผลของวิธีการเหล่านี้ค่อนข้างต่ำเนื่องจากความเสี่ยงของการเกิดอคติและความไม่แม่นยำของผลลัพธ์ ความน่าเชื่อถือของหลักฐานเกี่ยวกับประสิทธิผลของวิธีการเหล่านี้ค่อนข้างต่ำเนื่องจากความเสี่ยงของการเกิดอคติและความไม่แม่นยำของผลลัพธ์

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การหยอด lidocaine ลงในช่องท้องระหว่างการทำหมันหลังคลอดโดยการเปิดหน้าท้องขนาดเล็กก่อนที่ท่อนำไข่จะถูกผูกอาจให้ผลในการควบคุมความเจ็บปวดในช่องท้องที่ดีกว่า ถึงแม้ว่าหลักฐานเกี่ยวกับอาการข้างเคียงจะไม่ชัดเจน เราพบความแตกต่างที่ไม่ชัดเจนของความเจ็บปวดในช่องท้องระหว่างสตรีที่ได้รับการฉีดมอร์ฟีนเข้ากล้ามเพิ่มเติมจากการหยด lidocaine ในช่องท้องกับการหยด lidocaine ลงในช่องท้องเพียงอย่างเดียว ผลลัพธ์เหล่านี้ควรได้รับการแปลผลอย่างระมัดระวังเพราะหลักฐานโดยรวมมีความน่าเชื่อถือต่ำจนถึงต่ำมาก

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การทำหมันหลังคลอดโดยการเปิดหน้าท้องขนาดเล็ก (PPTL) คือวิธีการคุมกำเนิดที่มีผลโดยการทำให้เกิดการขัดขวางการเชื่อมต่อทางเดินท่อนำไข่ มีการใช้วิธีการหลายอย่างสำหรับการระงับปวดระหว่างการผ่าตัด เช่น การให้ยาเชิงระบบด้วย opioids หรือการหยอด lidocaine ลงในช่องท้อง

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิผลและอาการข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับวิธีการในการระงับปวดในสตรีที่ได้รับการทำ PPTL

วิธีการสืบค้น: 

เราทำการสืบค้นการศึกษาที่เหมาะสมที่ได้รับการตีพิมพ์ก่อน 31 กรกฎาคม 2560 ใน ENTRAL Register of Studies Online, MEDLINE, Embase, PsycINFO และ CINAHL เราตรวจสอบการทบทวนวรรณกรรมและสืบค้นทะเบียนของการทดลองทางคลินิกที่ได้รับการลงทะเบียน รายการอ้างอิงของการศึกษาที่ได้รับการรวบรวม ตำราสำคัญ เอกสารที่ไม่ได้พิมพ์ และการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบก่อนหน้านี้เพื่อหาการศึกษาที่น่าจะมีความเกี่ยวข้อง

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวบรวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบที่เปรียบเทียบการระงับปวดระหว่างการผ่าตัดที่ถูกวัดในระหว่างการทำ PPTL

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์การทบทวนสองคนประเมินชื่อเรื่อง บทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็มของการศึกษาโดยอิสระเพื่อหาการศึกษาที่สามารถรวบรวมเข้าได้ เราสกัดข้อมูลจากการศึกษาที่รวบรวม ประเมินความเสี่ยงของการเกิดอคติและคำนวณและเปรียบเทียบผลลัพธ์ ความเห็นที่ไม่ตรงกันจะถูกแก้ไขโดยการสนทนาหรือโดยการปรึกษาผู้ประพันธ์การทบทวนคนที่สาม เราคำนวณ inverse variance risk ratio (RR) และช่วงความเชื่อมั่น 95% สำหรับข้อมูลผลลัพธ์แบบทวิภาค (binary) และความแตกต่างของค่าเฉลี่ยและช่วงความเชื่อมั่น 95% สำหรับตัวแปรแบบต่อเนื่อง

ผลการวิจัย: 

เราพบเพียงสามการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบที่มีสตรีหลังคลอดเข้าร่วมทั้งหมด 230 คน การวิเคราะห์ทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของการศึกษาที่มีจำนวนผู้ป่วยค่อนข้างน้อย โดยรวมแล้ว ความน่าเชื่อถือของหลักฐานเกี่ยวกับประสิทธิผลของวิธีการเหล่านี้ค่อนข้างต่ำเนื่องจากความเสี่ยงของการเกิดอคติและความไม่แม่นยำของผลลัพธ์ เราพบว่าความน่าเชื่อถือของหลักฐานเกี่ยวกับประสิทธิผลของวิธีการเหล่านี้ค่อนข้างต่ำเนื่องจากความเสี่ยงของการเกิดอคติและความไม่แม่นยำของผลลัพธ์ สองการศึกษามีความเสี่ยงต่ออคติของการเลือกที่ไม่ชัดเจน หนึ่งการศึกษามีความเสี่ยงของอคติการรายงานที่ไม่ชัดเจนและความเสี่ยงอคติอื่นๆสูงซึ่งเกิดจากกระบวนการการศึกษา

สตรีที่ได้รับการหยอด lidocaine ลงในช่องท้อง มีความปวดระหว่างการผ่าตัดน้อยกว่าสตรีที่ได้รับยาหลอก (pooled MD -3.34, 95% CI -4.19 ถึง -2.49, สามการศึกษา, ผู้เข้าร่วม 190 คน, หลักฐานความน่าเชื่อถือต่ำ) เราพบความแตกต่างที่ไม่ชัดเจนของความเจ็บปวดในช่องท้องระหว่างสตรีที่ได้รับการฉีดมอร์ฟีนเข้ากล้ามเพิ่มเติมจากการหยอด lidocaine ลงในช่องท้องและสตรีที่ได้รับ lidocaine เพียงอย่างเดียว (MD -0.40, 95% CI -1.52 ถึง 0.72, หนึ่งการศึกษา, ผู้เข้าร่วม 40 คน, หลักฐานความน่าเชื่อถือต่ำ) การฉีดมอร์ฟีนเข้ากล้ามเพียงอย่างเดียวไม่มีประสิทธิภาพในการระงับความเจ็บปวดในช่องท้องเมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก (MD 0.50, 95% CI -1.33 ถึง 2.33, หนึ่งการศึกษา, สตรี 40 คน, หลักฐานความน่าเชื่อถือต่ำ) ไม่มีการศึกษาใดที่รายงานถึงอาการข้างเคียงที่รุนแรงแต่หลักฐานมีความน่าเชื่อถือต่ำมาก การหยอด lidocaine ลงในช่องท้องนั้นอาจลดจำนวนของสตรีที่ขอยาที่ควบคุมความปวดเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับยาหลอก (RR 0.27, 95% CI 0.17 ถึง 0.44, สามการศึกษา, สตรี 190 คน, หลักฐานความน่าเชื่อถือต่ำ)

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล นพ.เจน โสธรวิทย์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28 มีนาคม 2562

Tools
Information