วิธีการที่ใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อสนับสนุนการวางแผนครอบครัว/การคุมกำเนิด

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

จุดมุ่งหมายของการทบทวนนี้คือเพื่อตรวจสอบว่าวิธีการที่ส่งผ่านโทรศัพท์มือถือช่วยเพิ่มการใช้การคุมกำเนิดหรือไม่

ใจความสำคัญ

วิธีการที่เป็นการใช้โทรศัพท์มือถือแสดงให้เห็นผลเชิงบวกต่อการใช้การคุมกำเนิดและการใช้การคุมกำเนิดอย่างต่อเนื่อง

ข้อความเชิงโต้ตอบดีกว่าข้อความทางเดียวในการปรับปรุงการใช้การคุมกำเนิด

หลักฐานที่มีอยู่มีคุณภาพปานกลาง

เหตุใดการทบทวนวรรณกรรมนี้จึงมีความสำคัญ

การส่งข้อความด้านสุขภาพหรือวิธีการที่ส่งผ่ายโทรศัพท์มือถือแสดงให้เห็นว่ามีการปรับปรุงสุขภาพและพฤติกรรม แต่ไม่ทราบว่าการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือส่งผลกระทบต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอนามัยการเจริญพันธุ์หรือไม่ เช่น การใช้การคุมกำเนิด

ประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้หญิงและเด็กอย่างมากจากการป้องกันการตั้งครรภ์ แม้จะมีประโยชน์เหล่านี้ แต่ผู้หญิงจำนวนมากทั่วโลกกลับไม่ใช้การคุมกำเนิดแม้จะต้องการหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ก็ตาม

การใช้โทรศัพท์มือถือในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการขยายตัวอย่างมาก ทำให้มีความสนใจในการดูแลสุขภาพผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และมีศักยภาพในการให้การสนับสนุนไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ที่ใดเมื่อใดก็ตามที่มีความจำเป็น และเพื่อเข้าถึงประชากรที่มีการเข้าถึงบริการที่จำกัด

เราค้นหาและประเมินหลักฐานได้อย่างไร

เราค้นหาฐานข้อมูลทางการแพทย์สำหรับการศึกษาที่ประเมินการใช้วิธีการที่เป็นการใช้โทรศัพท์มือถือและผลกระทบต่อการใช้การคุมกำเนิด เราพบการทดลอง 23 ฉบับในผู้หญิง 12,793 คน ที่ดำเนินการใน 11 ประเทศทั้งในพื้นที่ที่มีรายได้สูง (การศึกษา 11 ฉบับ) และมีรายได้ต่ำ (การศึกษา 12 ฉบับ) การศึกษาเหล่านี้เปรียบเทียบมาตรฐานการดูแลกับวิธีการที่เป็นการใช้โทรศัพท์มือถือ เช่น การแจ้งเตือนข้อความทางเดียว ข้อความโต้ตอบ (ซึ่งจำเป็นต้องตอบกลับจากลูกค้า) ข้อความเสียง หรือแอปบนมือถือ

เราพบหลักฐานอะไร

ผลลัพธ์ในการศึกษาต่างๆ มีความหลากหลาย อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมผลลัพธ์แล้ว เราพบว่ามีผลเชิงบวกจากการใช้วิธีการที่เป็นการใช้โทรศัพท์มือถือและการใช้การคุมกำเนิดเพิ่มขึ้น

ไม่มีความแตกต่างในการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจระหว่างกลุ่มที่ใช้เครื่องมือโทรศัพท์มือถือกับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้

การใช้เครื่องมือโทรศัพท์มือถือแบบโต้ตอบดีกว่าในการปรับปรุงการใช้การคุมกำเนิดมเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้โทรศัพท์มือถือแบบทางเดียว มีหลักฐานไม่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือผลเสียของเครื่องมือโทรศัพท์มือถือในการปรับปรุงการใช้การคุมกำเนิด

การวิจัยเพิ่มเติมมีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบสำคัญต่อความมั่นใจของเราในผลลัพธ์

สิ่งนี้หมายความว่าอะไร

ดูเหมือนว่าการแทรกแซงโดยโทรศัพท์มือถือมีประโยชน์ในการปรับปรุงการใช้การคุมกำเนิด การวิเคราะห์ของเราถูกจำกัดด้วยคุณภาพของหลักฐานที่เราพบ ซึ่งทำให้ยากต่อการสรุปผลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น จำเป็นต้องมีการวิจัยที่มีคุณภาพมากขึ้นในด้านการส่งข้อความด้านสุขภาพและการคุมกำเนิด

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

การทบทวนวรรณกรรมนี้เป็นการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมก่อนหน้า หลักฐานเป็นปัจจุบันถึงเดือนสิงหาคม 2022

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การทบทวนนี้แสดงให้เห็นว่ามีหลักฐานที่สนับสนุนการใช้วิธีการที่เป็นการใช้โทรศัพท์มือถือในการปรับปรุงการใช้การคุมกำเนิด โดยมีหลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง วิธีการที่เป็นการใช้โทรศัพท์มือถือแบบโต้ตอบมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการแบบทิศทางเดียว

ความคุ้มทุน ผลประโยชน์ด้านต้นทุน ความปลอดภัย และผลกระทบระยะยาวของมาตรการเหล่านี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด เช่นเดียวกับหลักฐานของแนวทางนี้เพื่อสนับสนุนการใช้การคุมกำเนิดในประชากรเฉพาะกลุ่ม

การวิจัยในอนาคตควรตรวจสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวิธีการที่ใช้โทรศัพท์มือถือด้วยการทดลองที่มีคุณภาพดีกว่า เพื่อช่วยสร้างผลกระทบของวิธีการที่เป็นการใช้โทรศัพท์มือถือต่อการใช้การคุมกำเนิด การทบทวนนี้ถูกจำกัดด้วยคุณภาพของการศึกษาเนื่องจากข้อบกพร่องในระเบียบวิธี ความมีอคติหรือความไม่แม่นยำของผลลัพธ์

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การคุมกำเนิดให้ประโยชน์อย่างมากต่อสุขภาพของผู้หญิงและเด็ก แต่ความต้องการที่แท้จริงผู้หญิงจำนวนมากต่อการคุมกำเนิดกลับยังไม่ได้รับการตอบสนอง การขยายตัวอย่างรวดเร็วของการใช้โทรศัพท์มือถือในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีผลกระทบอย่างมากต่อการสื่อสารระหว่างบุคคล ภายในโดเมนสุขภาพ ข้อความและแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนเสนอวิธีการสื่อสารระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการด้านสุขภาพ การทบทวนนี้มุ่งเน้นไปที่วิธีการที่เป็นการใช้โทรศัพท์มือถือและผลกระทบต่อการคุมกำเนิด

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประโยชน์และผลเสียของวิธีการที่เป็นการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อปรับปรุงการใช้การคุมกำเนิด

วิธีการสืบค้น: 

เราใช้วิธีการค้นหาแบบมาตรฐานและครอบคลุมตามวิธีการของ Cochrane วันที่ค้นหาล่าสุดคือเดือนสิงหาคม 2022

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวบรวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) ของวิธีการที่เป็นการใช้โทรศัพท์มือถือ เพื่อปรับปรุงรูปแบบการใช้การคุมกำเนิดในหมู่ผู้ใช้หรือผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้ใช้การคุมกำเนิด

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้วิธีตามมาตรฐานของ Cochrane ผลลัพธ์หลักของเราคือ 1. การคุมกำเนิด 2. การคุมกำเนิดโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง 3. การยึดมั่นในวิธีคุมกำเนิด 4. การเปลี่ยนวิธีที่ปลอดภัย 5. การหยุดการคุมกำเนิด และ 6. การตั้งครรภ์หรือการแท้ง ผลลัพธ์รองของเราคือ 7. อุบัติเหตุจราจรทางบก 8. ผลกระทบทางร่างกายหรือจิตใจที่ได้รับรายงาน และ 9. ความรุนแรงหรือการละเมิดในครอบครัว

ผลการวิจัย: 

RCTs 23 ฉบับ (ผู้เข้าร่วม 12,793 คน) จาก 11 ประเทศ ตรงตามเกณฑ์การคัดเข้าของเรา การศึกษา 11 ฉบับ ดำเนินการในพื้นที่ที่มีรายได้สูง และ การศึกษา 12 ฉบับ ดำเนินการในพื้นที่ที่มีรายได้ต่ำ การศึกษา 13 ฉบับ ใช้การส่งข้อความแบบทิศทางเดียว การศึกษา 6 ฉบับ ใช้การส่งข้อความแบบโต้ตอบ การศึกษา 4 ฉบับใช้การส่งข้อความเสียง และใช้แอปโทรศัพท์มือถือ 2 ฉบับ ใช้แอปโทรศัพท์เพื่อปรับปรุงการคุมกำเนิด การศึกษาทั้งหมดได้รับทุนจากหน่วยงานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

วิธีการใช้โทรศัพท์มือถืออาจเพิ่มการใช้การคุมกำเนิดเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (odds ratio (OR) 1.30, 95% ช่วงความเชื่อมั่น (CI) 1.06 ถึง 1.60; การศึกษา 16 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 8972 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง)

อาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในอัตราการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจเมื่อใช้วิธีการที่เป็นการใช้โทรศัพท์มือถือ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (OR 0.82, 95% CI 0.48 ถึง 1.38; การทดลอง 8 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 2947 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง)

การวิเคราะห์กลุ่มย่อยที่ประเมินวิธีการที่เป็นการใช้โทรศัพท์มือถือแบบทิศทางเดียวกับวิธีการที่ใช้โทรศัพท์มือถือแบบมีการโต้ตอบ พบหลักฐานของความแตกต่างระหว่างกลุ่มย่อยที่มีแนวโน้มไปทางวิธีการใช้โทรศัพท์มือถือแบบมีการโต้ตอบ (P = 0.003, I 2 = 88.5%) วิธีการแบบมีการโต้ตอบมี OR 1.71 (95% CI 1.28 ถึง 2.29; P = 0.0003, I 2 = 63%; การทดลอง 8 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 3089 คน) ในขณะที่วิธีการแบบทิศทางเดียวมี OR 1.03 (95% CI 0.87 ถึง 1.22; P = 0.72 , I 2 = 17%; การทดลอง 9 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 5883 คน)

การวิเคราะห์กลุ่มย่อยที่ประเมินการทดลองที่ทำในที่ที่มีรายได้สูงและที่ที่มีรายได้ต่ำพบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม (การทดสอบความแตกต่างกลุ่มย่อย: P = 0.70, I 2 = 0%)

การทดลองเพียง 6 ฉบับเท่านั้นที่รายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจ; การทดลอง 1 ฉบับรายงานความรุนแรงของคู่รักเพิ่มขึ้น ในขณะที่การทดลองอีก 4 ฉบับรายงานว่าไม่มีความแตกต่างในอัตราความรุนแรงทางกายภาพระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง การทดลอง 1 ฉบับรายงานว่าไม่มีอุบัติเหตุจราจรทางถนนโดยใช้โทรศัพท์มือถือ

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

Tools
Information