เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์: ภาพรวมของการทบทวนวรรณกรรม Cochrane

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

หลักฐานงานวิจัยของประสิทธิภาพและความปลอดภัยของหัตถการและการรักษาที่มีอยู่สำหรับคู่สมรสที่มีภาวะมีบุตรยากที่ใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

มากถึงหนึ่งในหกของคู่สมรสประสบปัญหาการมีบุตรยาก คือไม่มีการตั้งครรภ์หลังมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอเป็นเวลา 12 เดือน คู่สมรสจำนวนมากขึ้นหันมาใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ เพื่อช่วยในการตั้งครรภ์และมีุตรเป็นของตนเอง การรักษามีความซับซ้อนและราคาสูง และแต่ละรอบการรักษาประกอบด้วยกระบวนการหลายขั้นตอน หากหนึ่งในขั้นตอนการรักษานั้นไม่ถูกต้อง ย่อมทำให้สิ้นเปลืองได้และไม่ประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ ด้วยเหตุผลนี้ จึงมีความสำคัญที่แต่ละขั้นตอนในกระบวนการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ควรมีหลักฐานงานวิจัยที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่ดีมาสนับสนุน Cochrane reviews ได้ตรวจสอบหลักฐานจาก Cochrane systematic review เกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ใน Cochrane library

ลักษณะของการศึกษา

เรารวบรวม 68 Cochrane systematic review ซึ่งทบทวนแต่ละขั้นตอนของการรักษาโดยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ทั้งหมดนั้นมีคุณภาพในระดับสูง เรารวบรวมการทบทวนวรรณกรรมของกระบวนการ in vitro fertilisation (IVF) และ intracytoplasmic sperm injection (ICSI) เราไม่ได้รวบรวมการทบทวนวรรณกรรมของกระบวนการ intrauterine insemination (การฉีดน้ำอสุจิเข้าโพรงมดลูก) หรือ ovulation induction (การเหนี่ยวนำการตกไข่) ภาพรวมของการทบทวนวรรณกรรมนี้เป็นหลักฐานที่ทันสมัยจากการวิจัยแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบใน เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ หลักฐานงานวิจัยรวบรวมถึง พฤษภาคม 2018

ผลการศึกษาที่สำคัญ

การทบทวนวรรณกรรมนี้พบ 38 วิธีการที่มีประสิทธิภาพ (n = 23) หรือมีแนวโน้มจะมีประสิทธิภาพ (n=15), 19 วิธีการที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยไม่มีประสิทธิภาพ (n=2) หรืออาจจะไม่มีประสิทธิภาพ (n=17) มี 15 วิธีการ ที่ไม่สามารสรุปได้เนื่องจากขาดหลักฐานที่เพียงพอจะสรุป การใช้หลักฐานจากภาพรวมของการทบทวนวรรณกรรมนี้เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษา ควรช่วยให้อัตราการคลอดมีชีพสูงขึ้นและลดอัตราการตั้งครรภ์แฝด, การยกเลิกรอบการรักษา, และภาวะรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกิน

คุณภาพของหลักฐานการศึกษา

การทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดมีคุณภาพอยู่ในระดับสูง คุณภาพของหลักฐานสำหรับแต่ละการเปรียบเทียบที่เจาะจงมีระดับตั้งแต่ต่ำมากถึงสูง

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ภาพรวมของการทบทวนวรรณกรรมนี้เป็นหลักฐานที่ทันสมัยจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของการวิจัยแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบใน เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ การรักษาภาวะมีบุตรยากมีราคาและความเสี่ยงสูง การใช้ข้อมูลจากหลักฐานงานวิจัยที่ดีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด หลักฐานจากภาพรวมของการทบทวนวรรณกรรมนี้ สามารถนำมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษา เพื่อช่วยพัฒนาอัตราการคลอดมีชีพให้สูงขึ้นได้และลดอัตราการตั้งครรภ์แฝด, การยกเลิกรอบการรักษา, และภาวะรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไป

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

มากถึงหนึ่งในหกของคู่สมรสประสบปัญหาการมีบุตรยาก คือไม่มีการตั้งครรภ์หลังมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอเป็นเวลา 12 เดือน คู่สมรสจำนวนมากขึ้นหันมาใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ เพื่อช่วยในการตั้งครรภ์และมีุตรเป็นของตนเอง การรักษามีความซับซ้อนและราคาสูง และแต่ละรอบการรักษาประกอบด้วยกระบวนการหลายขั้นตอน หากหนึ่งในขั้นตอนการรักษานั้นไม่ถูกต้อง ย่อมทำให้สิ้นเปลืองได้และไม่ประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ ด้วยเหตุผลนี้ จึงมีความสำคัญที่แต่ละขั้นตอนในกระบวนการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ควรมีหลักฐานงานวิจัยที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่ดีมาสนับสนุน

วัตถุประสงค์: 

เพื่อสรุปผลของหลักฐานงานวิจัยจาก Cochrane systematic reviews เกี่ยวกับ หัตถการและทางเลือกการรักษาที่มีอยู่สำหรับคู่สมรสที่มีภาวะมีบุตรยากที่ใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

วิธีการ: 

Cochrane systematic reviews เกี่ยวกับคู่สมรสที่ใช้ เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ (IVF หรือ ICSI) ที่ตีพิมพ์แล้วเหมาะสมสำหรับรวมเข้าในภาพรวมของการทบทวนวรรณกรรมนี้ และได้ระบุ Cochrane reviews ที่อยู่ระหว่างจัดทำ เพื่อรวมเข้าในอนาคต

ผลการศึกษาหลักของงานวิจัยนี้คือ อัตราการคลอดมีชีพหรืออัตราการตั้งครรภ์ต่อเนื่อง ผลการศึกษารองคือ อัตราการตั้งครรภ์, การตั้งครรภ์แฝด, การแท้ง, และภาวะรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกิน เราไม่ได้ศึกษาการทำ intrauterine insemination (การฉีดน้ำอสุจิเข้าโพรงมดลูก) และ ovulation induction (การเหนี่ยวนำการตกไข่)

การดำเนินการเลือก systematic review, การจัดการข้อมูลและประเมินคุณภาพงานวิจัย โดยสองคน คุณภาพงานวิจัยประเมินโดยใช้ AMSTAR tool การจัดระเบียบแต่ละงานวิจัยโดยดูความเกี่ยวข้องกับแต่ละขั้นตอนของการรักษาโดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ เราสรุปสิ่งที่พบในข้อความเนื้อหาและรายงานผลของแต่ละตัวชี้วัดใน ‘Additional tables’

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวม 68 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบที่ตีพิมพ์ใน Cochrane library จนถึงพฤษภาคม 2018 ทั้งหมดนั้นมีคุณภาพในระดับสูง การทบทวนวรรณกรรมนี้พบ 38 วิธีการที่มีประสิทธิภาพ (n = 23) หรือมีแนวโน้มจะมีประสิทธิภาพ (n=15), 19 วิธีการที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยไม่มีประสิทธิภาพ (n=2) หรืออาจจะไม่มีประสิทธิภาพ (n=17) มี 15 วิธีการ ที่ไม่สามารสรุปได้เนื่องจากขาดหลักฐานที่เพียงพอจะสรุป

เราพบ 11 protocols และ 4 titles สำหรับนำเข้ามารวบรวมในอนาคต

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.นันทสิริ เอี่ยมอุดมกาล ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Tools
Information