การฝึกเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มความสามารถในการเคลื่อไหวและการทำงานของผู้สูงอายุที่มีความบอบบาง

ความเป็นมา

ความบอบบางเป็นเรื่องที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ความบอบบางทำให้มีโอกาสหกล้มมากขึ้น เคลื่อนไหวลำบาก (เช่น เดิน) และการทำงาน เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และเสียชีวิต ประมาณการณ์ว่า 21% ของประชากรในชุมชนที่มีอายุมากกว่า 65 ปีมีความบอบบาง การฝึกเคลื่อนไหวเป็นการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายในการทำงานเฉพาะอย่าง ตัวอย่างของการฝึกเคลื่อนไหว ได้แก่ ฝึกลุกนั่ง เดินบนทางเดิน หรือขึ้นลงบันได การฝึกเคลื่อนไหวสามารถใช้ได้มื่อผู้คนมีปัญหาในการทำงานดังกล่าว

ลักษณะของการศึกษา

Cochrane Review นี้เป็นข้อมูลล่าสุดจนถึงมิถุนายน 2021 และรวมการศึกษา 12 เรื่องที่มีผู้เข้าร่วม 1317 คน ทำการศึกษาใน 9 ประเทศ อายุผู้เข้าร่วมเฉลี่ยคือ 82 ปี; ผู้เข้าร่วม 73% เป็นผู้หญิง การทดลอง 6 ฉบับ รายงานการได้งบประมาณจากรัฐบาลและสถาบันวิจัย และการศึกษา 1 ฉบับ ได้งบประมาณนจากกลุ่มผู้สนับสนุนทางการค้า

ผลการศึกษาที่สำคัญ

- การเคลื่อนไหวดีขึ้น 8% (เพิ่มขึ้น 4% ถึงเพิ่มขึ้น 13%) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการฝึก (การศึกษา 12 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 1151 คน) จากการวัดด้วย Short Physical Performance Battery ผู้ที่ไม่ได้ฝึกเคลื่อนไหวได้คะแนน 4.69 คะแนน (จาก 12 คะแนน คะแนนที่สูงกว่าหมายถึงการเคลื่อนไหวดีขึ้น) ผู้ที่ฝึกเคลื่อนไหวได้ 5.69 คะแนน

- การเคลื่อนไหวในการทำงานดีขึ้น 9% (เพิ่มขึ้น 3% ถึง 14%) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการฝึก (การศึกษา 9 เรื่อง ผู้เข้าร่วม 916 คน) จากการวัดด้วย Barthel Index ผู้ที่ไม่ได้ฝึกเคลื่อนไหวได้คะแนน 86.1 คะแนน (จาก 100 คะแนน คะแนนสูงกว่าหมายถึงการเคลื่อนไหวดีขึ้น) ผู้ที่ฝึกเคลื่อนไหวได้ 94.68 คะแนน

- ผลที่ไม่พึงประสงค์หรือเป็นอันตรายจากการฝึกลดลง 19% (ลดลง 9% ถึง 26%) (การศึกษา 2 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 225 คน) ใน 1000 คน หากได้ติดตามต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ปี ผู้ได้รับการฝึกเคลื่อนไหว 562 คนได้รับผลที่ไม่พึงประสงค์หรือเป็นอันตราย ส่วนผู้ที่ไม่ได้ฝึกการเคลื่อนไหวจะได้รับผลที่ไม่พึงประสงค์หรือเป็นอันตราย 771 คน

- การเข้ารักษาในสถานพยาบาลลดลง 4% ( เพิ่มขึ้น 8% ถึง ลดลง12%) (การศึกษา 1 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 241 คน) ใน 1000 คน หากฝึกต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ปี 208 คนจะต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล ส่วนผู้ที่ไม่ได้ฝึกเคลื่อนไหวเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล 248 คน

- การล้มเพิ่มขึ้น 1% (น้อยลง 7% ถึง มากขึ้น 12%) (การศึกษา 2 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 425 คน) ใน 1000 คน หากฝึกต่อเนื่องในระยะเวลา 1 ปี 584 คนจะมีหกล้ม ส่วนผู้ที่ไม่มีการฝึกการเคลื่อนไหวหกล้ม 573 คน

- การตายเพิ่มขึ้น 1% (น้อยลง 2% ถึง เพิ่มขึ้น 6%) (การศึกษา 6 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 747 คน) ใน 1000 คน หากได้รับการติดตามต่อเนื่องในระยะเวลา 1 ปี ผู้ที่ไม่มีการฝึกการเคลื่อนไหวจะเสียชีวิต 51 คน ส่วนผู้ได้รับการฝึกเคลื่อนไหว 59 คนจะเสียชีวิต

ความเชื่อมั่นของหลักฐาน

ในผู้บอบบาง หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูงแสดงให้เห็นว่าการฝึกเคลื่อนไหวช่วยให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้น หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นปานกลาง แสดงให้เห็นว่าการฝึกเคลื่อนไหวมีแนวโน้มที่จะทำให้ความสามารถในการทำงานดีขึ้น การฝึกเคลื่อนไหวอาจไม่มีหรือมีผลเล็กน้อยต่อการเข้ารักษาในสถานพยาบาล (หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ) จำนวนคนหกล้ม (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) และอัตราการตาย (หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) ไม่มีการรายงานเป็นอย่างดีเกี่ยวกับผลไม่พึงประสงค์หรือเป็นอันตรายของการฝึก และในกรณีที่มีรายงาน หลักฐานโดยรวมมีความความเชื่อมั่นต่ำมาก

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ข้อมูลในการทบทวนสนับสนุนการฝึกเคลื่อนไหวเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเคลื่อนไหวในผู้สูงอายุที่บอบบางในชุมชน หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูงแสดงให้เห็นว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม การฝึกเคลื่อนไหวช่วยเพิ่มระดับของการเคลื่อนไหว และหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นปานกลางแสดงให้เห็นว่าอาจปรับปรุงระดับการทำงานของผู้สูงอายุที่บอบบางในชุมชนได้ มีหลักฐานความเชื่อมั่นปานกลางว่าการเคลื่อนไหวที่ดีนี้ยังคงอยู่อีก 6 เดือนหลังการฝึก การฝึกเคลื่อนไหวอาจทำให้จำนวนคนที่หกล้มหรือเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลหรือตายลดลงเพียงเล็กน้อยหรือไม่ลดลงเลย เราไม่แน่ใจถึงผลต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เนื่องจากหลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ความบอบบางเป็นเรื่องปกติในผู้สูงอายุและมีลักษณะเฉพาะ โดยระบบการทำงานของร่างกายหลายอย่างลดลง มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ ประมาณการณ์ว่า 21% ของประชากรในชุมชนที่มีอายุมากกว่า 65 ปีมีความบอบบาง ความบอบบางเป็นตัวทำนายการหกล้ม การเคลื่อนไหว การทำงานที่แย่ลง กิจกรรมในชีวิตประจำวันที่บกพร่อง และการเสียชีวิต World Health Organization's International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) ให้คำจำกัดความการเคลื่อนไหวไว้ว่า เป็นการการเปลี่ยนแปลงและรักษาตำแหน่งของร่างกาย การเดิน และการเคลื่อนไหว วิธีการทั่วไปที่ใช้เพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหว ได้แก่ การออกกำลังกาย เช่น การลุกนั่ง เดิน หรือการฝึกก้าว

วัตถุประสงค์: 

เพื่อสรุปหลักฐานเกี่ยวกับประโยชน์และความปลอดภัยของการฝึกการเคลื่อนไหวในการทำงานทั่วไปและการเคลื่อนไหวในผู้สูงอายุที่บอบบางในชุมชน

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้นจาก CENTRAL, MEDLINE, Embase, AMED, PEDro, US National Institutes of Health Ongoing Trials Register, และ the World Health Organization International Clinical Trials Registry Platform (มิถุนายน 2021)

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวม randomised controlled trials (RCTs) ที่ประเมินผลของการฝึกเคลื่อนไหวทุกรูปแบบต่อการเคลื่อนไหวและการทำงานในผู้บอบบางที่อายุ 65 ปีขึ้นไปที่อาศัยในชุมชน เรากำหนดให้ชุมชนคือ ผู้ที่อาศัยอยู่ที่บ้านหรือในสถานที่ที่ไม่ได้ให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพหรือในที่พักอาศัยที่มีการดูแลสุขภาพ เช่น หมู่บ้านผู้เกษียณอายุ บ้านพักพิง หรือหอพัก

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราเปรียบเทียบการฝึกเคลื่อนไหวทุกประเภทกับกลุ่มควบคุม

ผลการวิจัย: 

การทบทวนนี้รวม RCT 12 ฉบับ โดยมีผู้เข้าร่วม 1317 คน จาก 9 ประเทศ มัธยฐานจำนวนผู้เข้าร่วมเท่ากับ 97 คน อายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมคือ 82 ปี การทดลองส่วนใหญ่มีความไม่ชัดเจนหรือความเสี่ยงสูงต่อการมีอคติหนึ่งประเด็นขึ้นไป การทดลองทั้งหมดเปรียบเทียบการฝึกเคลื่อนไหวกับกลุ่มควบคุม (หมายถึงวิธีการที่ไม่ได้มีผลในการทำให้การเคลื่อนไหวดีขึ้น เช่น ให้ความรู้ด้านสุขภาพทั่วไป การเยี่ยมบ้าน การออกกำลังกายเบาๆ หรือการออกกำลังกาย "หลอก" ที่ไม่คาดว่าจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหว)

หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูงแสดงให้เห็นว่าการฝึกเคลื่อนไหวช่วยเพิ่มระดับของการเคลื่อนไหวเมื่อเสร็จสิ้นระยะเวลาการฝึก คะแนนการเคลื่อนไหวจาก Short Physical Performance Battery (คะแนน 0 ถึง 12; คะแนนสูงบอกถึงระดับการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น) ในกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 และในกลุ่มฝึกเคลื่อนไหวมีคะแนนดีขึ้น 1.00 คะแนน (95%CI 0.51 ถึง 1.51) (การศึกษา 12 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 1151 คน) แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญทางคลินิก (ระดับต่ำสุดที่มีความแตกต่างที่สำคัญทางคลินิก: 0.5 คะแนน absolute improvement 8% (เพิ่มขึ้น 4% ถึง 13%) number needed to treat สำหรับผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ (NNTB) 5 (95% CI 3.00 ถึง 9.00) ประโยชน์นี้คงอยู่เป็นเวลา 6 เดือนหลังการฝึก

หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง (ปรับลดเนื่องจากความไม่สอดคล้องกัน) แสดงให้เห็นว่าการฝึกเคลื่อนไหวน่าจะช่วยเพิ่มระดับการทำงานเมื่อเสร็จสิ้นการฝึก คะแนนการทำงานจาก Barthel Index (คะแนน of 0 to 100; คะแนนสูงบอกถึงการทำงานดีขึ้น) ในกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย 86.1 และในกลุ่มฝึกเคลื่อนไหวมีค่าเพิ่มขึ้น 8.58 คะแนน (95% CI 3.00 ถึง 14.30) (การศึกษา 9 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 916 คน) absolute improvement 9% (เพิ่มขึ้น 3% ถึง 14%) ผลลัพธ์นี้ไม่มีนัยสำคัญทางคลินิก (9.8 คะแนน) ดูเหมือนว่าผลนี้จะไม่คงอยู่ที่ 6 เดือนหลังการฝึก

เราไม่แน่ใจว่ามีผลกระทบของการฝึกเคลื่อนไหวต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เนื่องจากเราประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำมาก (ลดระดับลงหนึ่งระดับสำหรับความไม่แม่นยำและสองระดับสำหรับอคติ) ในกลุ่มควบคุมมีจำนวนการเกิดเหตุการณ์คือ 771 ต่อ 1000 และในกลุ่มที่ฝึกเคลื่อนไหวเกิดเหตุการณ์ 562 ต่อ 1000 (อัตราส่วนความเสี่ยง (RR) 0.74, 95% CI 0.63 ถึง 0.88; การศึกษา 2 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 225 คน) (absolute difference 19% (น้อยกว่า 9% ถึง น้อยกว่า 26%)

การฝึกเคลื่อนไหวอาจไม่มีผลถึงมีผลเล็กน้อยต่อความแตกต่างในจำนวนผู้ที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการฝึก จากช่วงความเชื่อมั่น 95% รวมความเป็นไปได้ของการเข้าสถานพยาบาลที่ลดลงและเพิ่มขึ้น (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ ปรับลดจากความไม่แม่นยำและอคติ) ในกลุ่มควบคุมมีจำนวนการเกิดเหตุการณ์คือ 248 ต่อ 1000 และในกลุ่มฝึกเคลื่อนไหวเกิดเหตุการณ์ 208 ต่อ 1000 (อัตราส่วนความเสี่ยง (RR) 0.84, 95% CI 0.53 ถึง 1.34; การศึกษา 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 241 คน) (absolute difference 4% (มากกว่า 8% ถึง น้อยกว่า 12%)

การฝึกเคลื่อนไหวอาจไม่มีผลถึงมีผลเล็กน้อยต่อความแตกต่างในจำนวนผู้หกล้ม จากช่วงความเชื่อมั่น 95% รวมความเป็นไปได้ของการหกล้มที่ลดลงและเพิ่มขึ้น (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ ปรับลดจากความไม่ชัดเจนและความจำกัดของรูปแบบการศึกษา) ในกลุ่มควบคุมมีจำนวนการเกิดเหตุการณ์คือ 573 ต่อ 1000 และในกลุ่มฝึกการเคลื่อนไหวเกิดเหตุการณ์ 584 ต่อ 1000 (อัตราส่วนความเสี่ยง (RR) 1.02, 95% CI 0.87 ถึง 1.20; การศึกษา 2 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 425 คน) (absolute improvement 1% (มากขึ้น 12% ถึง น้อยลง 7% )

การฝึกเคลื่อนไหวอาจไม่มีผลถึงมีผลเล็กน้อยต่อการตาย เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการให้การฝึก จากช่วงความเชื่อมั่น 95% รวมความเป็นไปได้ของการตายลดลงและเพิ่มขึ้น (หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง ปรับลดเนื่องจากอคติ) ในกลุ่มควบคุมมีจำนวนการเกิดเหตุการณ์คือ 51 ต่อ 1000 และในกลุ่มฝึกการเคลื่อนไหวเกิดเหตุการณ์ 59 ต่อ 1000 (อัตราส่วนความเสี่ยง (RR) 1.16, 95% CI 0.64 ถึง 2.10; การศึกษา 6 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 747 คน) (absolute improvement 1% (มากขึ้น 6% ถึงน้อยลง 2% )

บันทึกการแปล: 

แปลโดย เพียงจิตต์ ธารไพรสาณฑ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2022 Edit โดย ผกากรอง 25 พฤศจิกายน 2022

Tools
Information