การกระตุ้นทางปากเพื่อส่งเสริมการให้อาหารทางปากในทารกที่คลอดก่อนกำหนด

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

การกระตุ้นทางปากที่เกี่ยวข้องกับโปรโตคอลการกระตุ้นด้วยนิ้วในทารกคลอดก่อนกำหนดที่เกิดก่อนอายุครรภ์ 37 สัปดาห์:

ลดเวลา (วัน) ในการทำให้ทารกสามารถรับอาหารทางปากอย่างเดียวหรือไม่

ลดเวลา (วัน) ที่ใช้ในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดหรือไม่

ลดระยะเวลา (วัน) ที่ต้องนอนโรงพยาบาลหรือไม่

ลดระยะเวลา (วัน) ที่ทารกใช้ในการให้อาหารทางสายยาง (สารอาหารทางหลอดเลือด)หรือไม่

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

นี่คือการปรับปรุงการทบทวนเดิมในปี 2016 ทารกคลอดก่อนกำหนดจำนวนมากมีความล่าช้าในการรับนมทางปาก (ดูด) และในช่วงแรกต้องให้อาหารทางสายยางหรือสารอาหารทางหลอดเลือดดำ (ทางหลอดเลือด) การพัฒนาทักษะการรับอาหารทางปากจำเป็นต้องมีการประสานกันของการดูด การกลืน และการหายใจอย่างระมัดระวัง ในทารกที่คลอดก่อนกำหนด พัฒนาการของการรับอาหารทางปากอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายเนื่องจากการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน การหายใจลำบาก และสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคลอดก่อนกำหนด ขั้นตอนที่ไม่พึงประสงค์และรุกราน เช่น การช่วยหายใจหรือการดูดสารคัดหลั่งจากปากหรือจมูกบ่อยๆ อาจส่งผลเสียต่อทักษะการรับอาหาร แนวทางระหว่างประเทศสำหรับการเปลี่ยนจากการให้อาหารทางสายยางเป็นการให้อาหารทางปากนั้นแตกต่างกันอย่างมาก ผู้ให้บริการด้านการแพทย์ใช้วิธีต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะการดูดนมและการให้อาหารในทารกที่คลอดก่อนกำหนด และการศึกษารายงานว่าเวลาในการเปลี่ยนจากการป้อนทางสายยางเป็นการป้อนทางปากเร็วขึ้น ระยะเวลาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลลดลง และการพัฒนาทักษะการดูดของทารก การทบทวนครั้งแรกในปี 2016 แสดงให้เห็นว่า แม้ว่าวิธีการกระตุ้นทางปากดูเหมือนจะลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล ลดความจำเป็นในการให้อาหารทางสายยางและเร่งเวลาในการให้อาหารทางปาก แต่การศึกษามีคุณภาพระเบียบวิธีวิจัยที่ไม่ดี ทำให้เกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบโดยรวม การอัปเดตนี้จะประเมินว่าการวิจัยปัจจุบันสนับสนุนการค้นพบเหล่านี้หรือไม่ และคุณภาพของการศึกษาดีขึ้นหรือไม่ เพื่อทำให้ความแน่นอนของผลลัพธ์ที่เพิ่มขึ้น

ลักษณะการศึกษา

การทบทวนนี้รวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) ที่สำรวจการกระตุ้นทางปากโดยการกระตุ้นนิ้วเท่านั้นในทารกที่คลอดก่อนกำหนด ผู้ทบทวนระบุการศึกษาที่จะรวมโดยการค้นหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การลงทะเบียนการทดลองทางคลินิก วารสารที่ผ่านการตรวจสอบ และเอกสารประกอบการประชุมที่ตีพิมพ์ การค้นหาเป็นปัจจุบันจนถึง เดือนมีนาคม 2022

ผลการศึกษาที่สำคัญ

สำหรับการอัปเดตนี้ เราได้เพิ่มการศึกษาใหม่ 12 ฉบับที่มีคุณภาพแตกต่างกันและมีผู้เข้าร่วมจำนวนน้อย ทำให้มีการศึกษารวมทั้งหมด 28 ฉบับ เนื่องจากความเชื่อมั่นของหลักฐานได้รับการพิจารณาว่า 'ต่ำ' ถึง 'ต่ำมาก' จึงยังคงไม่แน่นอนว่าการกระตุ้นทางปากจะทำให้การเปลี่ยนเป็นการให้อาหารทางปากสั้นลง ลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล และลดเวลาที่ใช้ในการให้สารอาหารทางหลอดเลือดหรือไม่ แม้ว่าอาจมีประโยชน์บ้าง ไม่มีการศึกษาใดรายงานระยะเวลาที่อยู่ใน NICU ไม่มีการศึกษาใดที่พิจารณาผลลัพธ์ระยะยาวของการแทรกแซง (เช่น มากกว่า 6 เดือน)

ความเชื่อมั่นของหลักฐาน

จำนวนทารกในการศึกษาเหล่านี้มีจำนวนน้อย วิธีการที่ใช้โดยนักวิจัยนั้นมีคุณภาพแตกต่างกัน และความเชื่อมั่นของหลักฐานมีการประเมินว่า 'ต่ำ' ถึง 'ต่ำมาก'

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ยังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลของการกระตุ้นทางปาก (เทียบกับการดูแลมาตรฐานหรือวิธีการที่ไม่ใช่ทางปาก) ต่อเวลาการเปลี่ยนไปสู่การให้อาหารทางปาก ระยะเวลาของการอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤ และระยะเวลาการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือการได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดสำหรับทารกที่คลอดก่อนกำหนด แม้ว่าเราจะพบการทดลองที่เข้าเกณฑ์ 28 ฉบับในการทบทวนนี้ แต่มีเพียง 18 ฉบับที่ให้ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์เมตต้า จุดอ่อนของระเบียบวิธีวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปกปิดการจัดสรรและการปิดบังบุคลากรในการศึกษาและผู้ดูแล ความไม่สอดคล้องกันระหว่างการทดลองในการประเมินขนาดผลกระทบ (ความแตกต่าง) และความไม่แม่นยำของการประมาณการผลลัพธ์แบบรวมเป็นสาเหตุหลักในการประเมินหลักฐานว่ามีความเชื่อมั่นต่ำหรือต่ำมาก

ควรมีการทดลองการกระตุ้นทางปากสำหรับทารกคลอดก่อนกำหนดที่ออกแบบมาอย่างดียิ่งขึ้น การทดลองดังกล่าวควรพยายามปิดบังผู้ดูแลการรักษาเมื่อเป็นไปได้ โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการทำให้ผู้ประเมินผลลัพธ์ไม่รู้ว่าทารกอยู่ในกลุ่มใด ขณะนี้มีการทดลอง 32 ฉบับที่กำลังดำเนินอยู่ การวัดผลลัพธ์ที่สะท้อนถึงการปรับปรุงในการพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อในช่องปาก ตลอดจนมาตรการวัดผลลัพธ์ระยะยาวที่เกินอายุ 6 เดือน จำเป็นต้องมีการกำหนดและใช้โดยนักวิจัยเพื่อตรวจสอบผลกระทบทั้งหมดของวิธีการที่ใช้เหล่านี้

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ทารกคลอดก่อนกำหนด (อายุน้อยกว่า 37 สัปดาห์ PMA)) มักได้รับอาหารทางปากล่าช้า การให้อาหารทางปากตามปกติเป็นผลลัพธ์ที่สำคัญสำหรับระยะเวลาที่ได้ออกจากโรงพยาบาล และอาจเป็นตัวบ่งชี้ความสมบูรณ์ของระบบประสาทและผลลัพธ์การพัฒนาในระยะแรก มาตรการกระตุ้นทางปากหลายรูปแบบอาจช่วยให้ทารกพัฒนาการดูดนมและการประสานกันของกล้ามเนื้อ ส่งเสริมการรับอาหารทางปากเร็วขึ้นและออกจากโรงพยาบาลเร็วขึ้น นี่คือการปรับปรุงการทบทวนเดิมในปี 2016

วัตถุประสงค์: 

เพื่อหาประสิทธิผลของวิธีการกระตุ้นทางปากเพื่อให้ได้สามารถรับอาหารทางปากในทารกคลอดก่อนกำหนดที่เกิดก่อนอายุครรภ์ 37 สัปดาห์

วิธีการสืบค้น: 

การค้นหาดำเนินการในเดือนมีนาคม 2022 ของฐานข้อมูลต่อไปนี้: CENTRAL ผ่าน CRS Web, MEDLINE และ Embase ผ่าน Ovid นอกจากนี้ เรายังค้นหาฐานข้อมูลการทดลองทางคลินิกและรายการอ้างอิงของบทความที่ดึงมาสำหรับการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) และการทดลองกึ่งสุ่ม การค้นหาถูกจำกัดโดยปี 2016 (วันที่ค้นหาข้อมูลของการทบทวนก่อนหน้า) ไปข้างหน้า

หมายเหตุ: เนื่องจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา (COVID และการขาดแคลนพนักงานที่ฐานบรรณาธิการของ Cochrane Neonatal) การเผยแพร่บทวิจารณ์นี้ซึ่งวางแผนไว้กลางปี ​​2021 จึงล่าช้าออกไป ดังนั้น แม้ว่าการค้นหาจะดำเนินการในปี 2022 และคัดกรองผลลัพธ์แล้ว แต่การศึกษาที่อาจเกี่ยวข้องซึ่งพบหลังเดือนกันยายน 2020 ได้ถูกจัดไว้ในหัวข้อ รอการจัดหมวดหมู่ และไม่ได้รวมอยู่ในการวิเคราะห์ของเรา

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบสุ่มและกึ่งสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบวิธีการกระตุ้นทางปากที่กำหนดไว้กับการไม่แทรกแซง การดูแลมาตรฐาน การรักษาหลอกหรือวิธีการที่ไม่ใช่ทางปาก (เช่น โปรโตคอลการลูบร่างกายหรือโปรโตคอลการปรับสายยางให้สารอาหาร) ในทารกคลอดก่อนกำหนด และมีการรายงานผลลัพธ์ที่ระบุอย่างน้อย 1 รายการ

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

หลังจากการค้นหาใหม่นี้แล้ว ผู้ประพันธ์ 2 คนคัดกรองชื่อเรื่องและบทคัดย่อของการศึกษาและสำเนาฉบับเต็มเมื่อจำเป็นเพื่อระบุการทดลองเพื่อรวมในการทบทวน ผลลัพธ์หลักที่สนใจ ได้แก่ เวลา (วัน) ในการให้อาหารทางปากอย่างเดียว เวลา (วัน) ที่ใช้ใน NICU การนอนโรงพยาบาลทั้งหมด (วัน) และระยะเวลา (วัน) ของสารอาหารทางหลอดเลือด ผู้ประพันธ์การทบทวนและผู้สนับสนุนทั้งหมดมีส่วนร่วมในการดึงข้อมูลอย่างอิสระและวิเคราะห์การศึกษาที่ได้รับมอบหมายสำหรับความเสี่ยงของอคติทั้งห้าโดเมนของอคติโดยใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงของการมีอคติของ Cochrane ระบบ GRADE ถูกนำมาใช้เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐาน การศึกษาถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเพื่อเปรียบเทียบ: วิธีการกระตุ้นทางปากเทียบกับการดูแลมาตรฐาน และเปรียบเทียบการกระตุ้นทางปากกับวิธีการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ช่องปากหรือวิธีการแบบหลอก เราทำการวิเคราะห์เมตต้าโดยใช้ fixed-effect model

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวม RCTs 28 ฉบับ (ผู้เข้าร่วม 1831 คน) การทดลองส่วนใหญ่มีจุดอ่อนด้านระเบียบวิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปกปิดการจัดสรรและการปิดบังกลุ่มในบุคลากรที่ทำการศึกษา

การกระตุ้นช่องปากเมื่อเทียบกับการดูแลมาตรฐาน

จากการวิเคราะห์เมตต้า ไม่แน่ใจว่าการกระตุ้นทางปากช่วยลดเวลาในการเปลี่ยนไปให้อาหารทางปากเมื่อเทียบกับการดูแลมาตรฐานหรือไม่ (ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (MD) -4.07 วัน, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) -4.81 ถึง -3.32 วัน, การศึกษา 6 ฉบับ, ทารก 292 คน; I 2 = 85% หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมากเนื่องจากมีความเสี่ยงของการมีอคติสูงและความไม่สอดคล้องกัน) ไม่ได้รายงานเวลา (วัน) ที่ใช้ในหออภิบาลทารกแรกเกิด (NICU) ไม่แน่นอนว่าการกระตุ้นทางปากจะลดระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือไม่ (MD -4.33, 95% CI -5.97 ถึง -2.68 วัน, การศึกษา 5 ฉบับ, ทารก 249 คน; i 2 = 68% ,หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมากเนื่องจากมีความเสี่ยงของการมีอคติสูงและความไม่สอดคล้องกัน) ไม่มีรายงานระยะเวลา (วัน) ของสารอาหารทางหลอดเลือด

การกระตุ้นทางปากเมื่อเทียบกับการกระต้นที่ไม่ใช่ทางปาก

จากการวิเคราะห์เมตต้าไม่แน่ใจว่าการกระตุ้นทางปากช่วยลดเวลาในการเปลี่ยนไปสู่การให้อาหารทางปากอย่างเดียวหรือไม่เมื่อเทียบกับการให้สิ่งอื่นที่ไม่ใช่ทางปาก (MD -7.17, 95% CI -8.04 ถึง -6.29 วัน, การศึกษา 10 ฉบับ, ทารก 574 คน; I 2 = 80% หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมากเนื่องจากมีความเสี่ยงของการมีอคติสูง ความไม่สอดคล้องกัน และความแม่นยำ) ไม่ได้รายงานเวลา (วัน) ที่ใช้ใน NICU การกระตุ้นทางปากอาจลดระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาล (MD -6.15, 95% CI -8.63 ถึง -3.66 วัน, การศึกษา 10 ฉบับ, ทารก 591 คน; I 2 = 0%, หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำเนื่องจากความเสี่ยงของการมีอคติอย่างร้ายแรง) การกระตุ้นทางปากอาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อระยะเวลา (วัน) ของการได้รับสารอาหารทางหลอดเลือด (MD -2.85, 95% CI -6.13 ถึง 0.42, การศึกษา 3 ฉบับ, ทารก 268 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมากเนื่องจากความเสี่ยงร้ายแรงของอคติ ความไม่สอดคล้องกัน และไม่แม่นยำ)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี Edit โดย พญ ผกากรอง ลุมพิกานนท์ 9 มกราคม 2024

Tools
Information