ก๊าซต่างๆ สำหรับเติมเข้าช่องท้องระหว่างการผ่าตัดช่องท้องแบบเจาะรู

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

ประโยชน์และโทษของก๊าซต่างๆ สำหรับการใส่ (การเติมด้วยก๊าซ) ของช่องท้อง (ท้อง) เพื่อให้เข้าถึงอวัยวะต่างๆ ได้ง่ายขึ้นในระหว่างการผ่าตัดช่องท้องผ่านกล้อง (แบบเจาะรู) คืออะไร

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

การผ่าตัดส่องกล้องในปัจจุบันมีการดำเนินการอย่างกว้างขวางเพื่อรักษาโรคในช่องท้องต่างๆ ก๊าซในอุดมคติสำหรับการใส่เข้าช่องท้อง เพิ่มพื้นที่การทำงาน และการมองเห็น ควรมีราคาถูก ไม่มีสี ไม่ติดไฟ ไม่ระเบิด ร่างกายกำจัดได้ง่าย และไม่เป็นพิษต่อผู้เข้าร่วม ปัจจุบันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่ใช้บ่อยที่สุดเพื่อการนี้ อย่างไรก็ตาม การใช้คาร์บอนไดออกไซด์อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของหัวใจหรือปอดได้ ดังนั้นจึงมีการแนะนำให้ใช้ก๊าซอื่นแทนคาร์บอนไดออกไซด์

ลักษณะการศึกษา

เราค้นหาการศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจนถึงเดือนตุลาคม 2021

เราพบ 10 การทดลองทางคลินิก มีผู้เข้าร่วม 583 คน โดย 3 การทดลอง (ผู้เข้าร่วม 260 คน) เปรียบเทียบไนตรัสออกไซด์ (แก๊สหัวเราะ) กับคาร์บอนไดออกไซด์ 5 การทดลอง (ผู้เข้าร่วม 177 คน) เปรียบเทียบฮีเลียมกับคาร์บอนไดออกไซด์ และ 1 การทดลอง(ผู้เข้าร่วม 146 คน) เปรียบเทียบอากาศในห้องกับ คาร์บอนไดออกไซด์ การศึกษาดำเนินการในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จีน ฟินแลนด์ อิหร่าน และเนเธอร์แลนด์ อายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมในการทดลองอยู่ระหว่าง 19 ถึง 62 ปี

แหล่งเงินทุนสนับสนุนการศึกษา

2 ใน 10 การศึกษาที่รวมอยู่ได้รับการสนับสนุนโดยเงินช่วยเหลือที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ 8 การศึกษาไม่ได้รายงานแหล่งเงินทุน

ผลลัพธ์ที่สำคัญ

เราไม่ทราบว่าไนตรัสออกไซด์ ฮีเลียม และอากาศในห้องนั้นเหนือกว่า เทียบเท่า หรือด้อยกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ในจำนวนผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนของหัวใจหรือปอด ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง

เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมไม่กี่คนที่รวมอยู่ในการตรวจสอบ ความปลอดภัยในการใช้ไนตรัสออกไซด์ ฮีเลียม หรืออากาศในห้องไม่เป็นที่ทราบ

คุณภาพของหลักฐาน

โดยรวมแล้วคุณภาพของหลักฐานสำหรับผลลัพธ์นั้นต่ำมาก ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการทดลองที่ออกแบบมาอย่างดีในอนาคตเพื่อตรวจสอบภาวะแทรกซ้อน อันตราย คุณภาพชีวิต และความเจ็บปวด

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

หลักฐานมีความไม่เชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับผลของ nitrous oxide, helium, และ room air pneumoperitoneum เมื่อเปรียบเทียบกับ carbon dioxide pneumoperitoneum ในผลลัพธ์หลักใดๆ รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวกับหัวใจและปอด การเจ็บป่วยจากการผ่าตัด และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง ความปลอดภัยของ nitrous oxide, helium และ room air pneumoperitoneum ยังไม่ได้รับการสรุป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะให้ยาสลบ

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

นี่เป็นการปรับปรุงครั้งที่ 2 ของ Cochrane Review ที่เผยแพร่ครั้งแรกในปี 2013 และปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี 2017

การผ่าตัดส่องกล้องในปัจจุบันมีการดำเนินการอย่างกว้างขวางเพื่อรักษาโรคในช่องท้องต่างๆ ปัจจุบัน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่ใช้บ่อยที่สุดในการทำให้มีลมในช่องท้อง (pneumoperitoneum) แม้ว่าคาร์บอนไดออกไซด์จะเป็นไปตามข้อกำหนดส่วนใหญ่สำหรับการทำให้มีลมในช่องท้อง แต่การดูดซึมของคาร์บอนไดออกไซด์อาจสัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ดังนั้นจึงมีการแนะนำก๊าซอื่นๆ เป็นทางเลือกแทนคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อสร้าง pneumoperitoneum

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินความปลอดภัย ประโยชน์ และอันตรายของก๊าซต่างๆ (เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ฮีเลียม อาร์กอน ไนโตรเจน ไนตรัสออกไซด์ และอากาศในห้อง) ที่ใช้ในการสร้างภาวะ pneumoperitoneum ในผู้เข้าร่วมการผ่าตัดช่องท้องหรือทางนรีเวชผ่านกล้อง

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา CENTRAL, Ovid MEDLINE, Ovid Embase, ฐานข้อมูลอื่นๆ สี่แห่ง และทะเบียนการทดลองสามรายการในวันที่ 15 ตุลาคม 2021 ร่วมกับการตรวจสอบเอกสารอ้างอิง การค้นหาการอ้างอิง และการติดต่อกับผู้ประพันธ์การศึกษาเพื่อหาการศึกษาเพิ่มเติม

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวบรวมการศึกษาแบบ randomized controlled trials (RCTs) ที่เปรียบเทียบก๊าซต่างๆ สำหรับการสร้าง pneumoperitoneum ในผู้เข้าร่วม (โดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ หรือเชื้อชาติ) ที่ได้รับการผ่าตัดผ่านกล้องช่องท้องหรือทางนรีเวชภายใต้การดมยาสลบ

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้ขั้นตอนวิธีการมาตรฐานที่ Cochrane กำหนด

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวม 10 RCTs ที่สุ่มผู้เข้าร่วม 583 คน เปรียบเทียบก๊าซต่างๆ สำหรับการสร้าง pneumoperitoneum: ไนตรัสออกไซด์ (4 การทดลอง) ฮีเลียม (5 การทดลอง) หรืออากาศในห้อง (1 การทดลอง) เปรียบเทียบกับคาร์บอนไดออกไซด์ RCTs ทั้งหมดเป็นการศึกษาแบบศูนย์เดียว มี 4 RCTs ดำเนินการในสหรัฐอเมริกา 2 การศึกษา ในออสเตรเลีย 1 การศึกษาในจีน 1 การศึกษาในฟินแลนด์ 1 การศึกษาในอิหร่าน และ 1 การศึกษาในเนเธอร์แลนด์ อายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมอยู่ระหว่าง 27.6 ถึง 49.0 ปี

4 การทดลองสุ่มผู้เข้าร่วมเข้ากลุ่ม nitrous oxide pneumoperitoneum (ผู้เข้าร่วม 132 คน) หรือ carbon dioxide pneumoperitoneum (ผู้เข้าร่วม 128 คน) ไม่มีการทดลองใดที่มีความเสี่ยงของการมีอคติต่ำ หลักฐานมีความไม่เชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับผลของ nitrous oxide pneumoperitoneum เมื่อเปรียบเทียบกับ carbon dioxide pneumoperitoneum ต่อภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือด (Peto odds ratio (OR) 2.62, 95% CI 0.78 ถึง 8.85; 3 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 204 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) หรือ การเจ็บป่วยจากการผ่าตัด (Peto OR 1.01, 95% CI 0.14 ถึง 7.31; 3 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 207 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) ไม่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับ nitrous oxide หรือ carbon dioxide pneumoperitoneum (4 การศึกษา มีผู้เข้าร่วม 260 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

4 การทดลองสุ่มผู้เข้าร่วมให้ได้ helium pneumoperitoneum (ผู้เข้าร่วม 69 คน) หรือ carbon dioxide pneumoperitoneum (ผู้เข้าร่วม 75 คน) และ 1 การทดลองซึ่งมีผู้เข้าร่วม 33 คนไม่ได้ระบุจำนวนผู้เข้าร่วมในแต่ละกลุ่ม ไม่มีการทดลองใดที่มีความเสี่ยงของการมีอคติต่ำ หลักฐานมีความไม่เชื่อมั่นมากเกี่ยวกับผลของ nitrous oxide pneumoperitoneum เมื่อเปรียบเทียบกับ carbon dioxide pneumoperitoneum ต่อภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือด (Peto OR 1.66, 95% CI 0.28 to 9.72; 3 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 128 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) หรือ การเจ็บป่วยจากการผ่าตัด (5 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 177 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) มี 3 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง (ถุงลมโป่งพองใต้ผิวหนัง) ที่เกี่ยวข้องกับ helium pneumoperitoneum (3 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 128 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

1 การทดลองสุ่มผู้เข้าร่วมเข้ากลุ่มที่ได้รับ room air pneumoperitoneum (ผู้เข้าร่วม 70 คน) หรือ carbon dioxide pneumoperitoneum (ผู้เข้าร่วม 76 คน) การทดลองนี้มีความเสี่ยงของการมีอคติสูง ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่หัวใจและปอด เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง หรือการเสียชีวิตที่สังเกตได้จากการใช้ room air หรือ carbon dioxide pneumoperitoneum

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 มีนาคม 2022

Tools
Information