ประโยชน์และความเสี่ยงของการทบทวนยาสำหรับผู้ใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคืออะไร

ข้อความสำคัญ

การทบทวนการใช้ยาในผู้ใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีแนวโน้มลดการเข้ารับการรักษาซ้ำในโรงพยาบาล แต่อาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อการเสียชีวิต

การทบทวนยาคืออะไร

การทบทวนยาเป็นวิธีการที่มีแนวทางชัดเจนที่ดำเนินการโดยบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ยาของผู้ป่วยแต่ละรายและปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพ

เราต้องการค้นหาอะไร

การทบทวนการใช้ยาช่วยปรับปรุงสุขภาพของผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือไม่

เราทำอะไร

เราค้นหาการทดลองที่ตรวจสอบการทบทวนการใช้ยาเทียบกับการดูแลตามปกติ หรือการทดลองที่ตรวจสอบการทบทวนยาตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปในผู้ใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เราเปรียบเทียบและสรุปผลการศึกษา และให้คะแนนความเชื่อมั่นในหลักฐาน

เราพบอะไร

การทบทวนการใช้ยาในผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีแนวโน้มว่าจะลดการกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาล และอาจลดการต้องมาติดต่อแผนกฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม การทบทวนการใช้ยาอาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อการเสียชีวิต และไม่ชัดเจนว่าการทบทวนการใช้ยามีผลต่อคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือไม่

ข้อจำกัด ของหลักฐานคืออะไร

การทดลองเกือบทั้งหมดรวมผู้ป่วยสูงอายุที่รับประทานยาจำนวนมาก ดังนั้นเราจึงอาจไม่สามารถสรุปผลกับผู้ป่วยประเภทอื่นได้

หลักฐานนี้ทันสมัยแค่ไหน

เราค้นหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และแหล่งข้อมูลอื่นๆ สำหรับการทดลองที่เผยแพร่จนถึงเดือนมกราคม 2022

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การทบทวนการใช้ยาในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีแนวโน้มว่าจะลดการกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาล และอาจลดการต้องมาติดต่อแผนกฉุกเฉิน หลักฐานบ่งชี้ว่าการทบทวนการใช้ยาอาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อการเสียชีวิต ในขณะที่ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนั้นไม่แน่นอนอย่างมาก การทดลองเกือบทั้งหมดเป็นผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับยาหลายชนิด ซึ่งจำกัดการที่จะนำผลลัพธ์นี้ไปใช้ในประชากรทั่วไปนอกเหนือจากประชากรกลุ่มนี้

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การทบทวนยาหมายถึงการประเมินการให้ยาของผู้ป่วยอย่างเป็นระบบที่ดำเนินการโดยบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำให้การใช้ยามีประสิทธิภาพสูงสุดและทำให้ผลลัพธ์ด้านสุขภาพดีขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาด้วยยาโดยการทบทวนยาอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์: 

เราตรวจสอบผลของการทบทวนยาในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เปรียบเทียบกับการดูแลมาตรฐานหรือการทบทวนยาประเภทอื่น ๆ ต่อการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ การกลับเข้ารักษาในโรงพยาบาล การติดต่อแผนกฉุกเฉิน และคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

วิธีการสืบค้น: 

ในการปรับปรุงการทบทวน Cochrane Review นี้ เราค้นหาการทดลองใหม่ที่เผยแพร่และไม่ได้เผยแพร่โดยใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2014 ถึง 17 มกราคม 2022 โดยไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา: the Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, Embase, the Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), ClinicalTrials.gov and the WHO International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP). ในการระบุการทดลองเพิ่มเติม เราค้นหารายการอ้างอิงของการทดลองที่รวมอยู่และสิ่งพิมพ์อื่นๆ โดยผู้เขียนนำของการศึกษา และติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มของการทบทวนการใช้ยาโดยบุคลากรทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เราไม่รวมการทดลองที่รวมถึงผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยเด็ก

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์การทบทวน 2 คนเลือกการทดลอง ดึงข้อมูลและประเมินความเสี่ยงของอคติโดยอิสระต่อกัน เราติดต่อผู้เขียนการทดลองเพื่อชี้แจงข้อมูลและข้อมูลที่ยังไม่ได้เผยแพร่ที่เกี่ยวข้อง เราคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยง (RRs) สำหรับข้อมูลแบบแบ่งขั้วและความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (MD) หรือความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมาตรฐาน (SMD) สำหรับข้อมูลต่อเนื่อง (โดยมีช่วงความเชื่อมั่น 95% (CIs)) เราประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานโดยใช Grades of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation (GRADE)

ผลการวิจัย: 

ในการทบทวนฉบับปรับปรุงนี้ เรารวมการทดลองทั้งหมด 25 ฉบับ (ผู้เข้าร่วม 15,076 คน) โดย 15 ฉบับเป็นการทดลองใหม่ (ผู้เข้าร่วม 11,501 คน) มีการติดตามผลตั้งแต่ หนึ่ง ถึง 20 เดือน เราพบว่าการทบทวนการใช้ยาในผู้ใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอาจมีผลต่อการเสียชีวิตเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีผลเลย (RR 0.96, 95% CI 0.87 ถึง 1.05; การศึกษา 18 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 10,108 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ); มีแนวโน้มที่จะลดการรับผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาลอีกครั้ง (RR 0.93, 95% CI 0.89 ถึง 0.98; การศึกษา 17 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 9561 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นปานกลาง); อาจลดการติดต่อแผนกฉุกเฉิน (RR 0.84, 95% CI 0.68 ถึง 1.03; การศึกษา 8 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 3527 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ) และมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (SMD 0.10, 95% CI -0.10 ถึง 0.30) ; การศึกษา 4 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 392 คน หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว Edit โดย ผกากรอง 30 พฤษภาคม 2023

Tools
Information