กายอุปกรณ์เสริมพยุงเท้า (Foot orthoses) เพื่อรักษาเท้าแบนในเด็ก

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

ประโยชน์และอันตรายของการใช้กายอุปกรณ์เสริมพยุงเท้า (ที่ใส่รองเท้า) ในการรักษาเท้าแบนในเด็กคืออะไร

ความเป็นมา

เด็กเท้าแบนจะมีส่วนโค้งของเท้าที่น้อยกว่า เมื่อเด็กยืน ส่วนโค้งของเท้าจะดูราบกับพื้น และอาจม้วนเข้าด้านในและแตะพื้นได้ บางครั้งเท้าแบนอาจทำให้เกิดอาการปวดหรือเปลี่ยนวิธีเดินของเด็กได้

มีการรักษาแบบไม่ผ่าตัดหลายประเภทสำหรับเท้าแบน แต่เด็กส่วนใหญ่ไม่ต้องการการรักษาใดๆ เว้นแต่จะเจ็บปวด

Foot orthoses (FO) หรือส่วนเสริมของรองเท้า การยืดกล้ามเนื้อ การเลือกรองเท้า การปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางกายภาพ และการลดน้ำหนัก อาจเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเท้าและกิจกรรมโดยรวม อาจมีการใช้ยาสำหรับอาการปวดและการอักเสบในระยะสั้น

ลักษณะการศึกษา

Cochrane Review นี้เป็นข้อมูลล่าสุดจนถึงเดือนกันยายน 2021 มี 16 การศึกษา (เด็ก 1058 คน อายุ 11 เดือนถึง 19 ปี) รวมสามกลุ่ม - เด็กสุขภาพดีเท้าแบนไม่เจ็บปวด เด็กที่เป็นโรคข้ออักเสบและเท้าแบนที่เจ็บปวด อื่น ๆ (ความบกพร่องในการประสานสัมพันธ์ของร่างกาย; เท้าแบนที่เจ็บปวด) การศึกษาได้ดำเนินการทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อินเดีย อิหร่าน ตุรกี สหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐเกาหลี เราพบข้อมูลเกี่ยวกับรองเท้า การออกกำลังกาย และ foot orthoses ประเภทต่างๆ

ผลการศึกษา

การเปรียบเทียบ foot orthoses แบบทำเป็นพิเศษ (CFOs) กับรองเท้าในเท้าแบนที่ไม่เจ็บปวด:

สัดส่วนที่ไม่มีความเจ็บปวด (1 การทดลอง เด็ก 106 คน) ที่ 12 เดือน:

เด็กที่มี CFO ที่ไม่มีความเจ็บปวดน้อยลง 12% (ตั้งแต่ 26% น้อยกว่าถึง 5.5% มากขึ้น)

เด็ก 67 คนจาก 100 คนที่ได้ CFO ไม่มีอาการปวดเมื่อเทียบกับเด็ก 79 คนจาก 100 คนที่สวมรองเท้า

การถอนตัวเนื่องจากผลข้างเคียง (3 การทดลอง เด็ก 211 คน):

เด็กที่มี CFO ถอนตัวจากการรักษาเพิ่มขึ้น 3% เนื่องจากผลข้างเคียง (ตั้งแต่ 4% น้อยกว่าถึง 13% มากกว่า)

เด็ก 72 ใน 100 คนถอนตัวจากการรักษาด้วย CFO เทียบกับเด็ก 69 คนใน 100 คนที่ใช้รองเท้า

เปรียบเทียบ orthoses เท้าสำเร็จรูป (PFOs) กับรองเท้าในเท้าแบนที่ไม่เจ็บปวด

สัดส่วนที่ไม่มีความเจ็บปวด (1 การทดลอง เด็ก 106 คน) ที่ 12 เดือน:

เด็กที่มี PFO ไม่มีความเจ็บปวดน้อยลง 5% (ตั้งแต่น้อยลง 18.9% ถึง 12.6% มากขึ้น)

เด็ก 74 ใน 100 คนไม่มีอาการปวดเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีรองเท้า 79 ใน 100 คน

การถอนตัวเนื่องจากผลข้างเคียง (4 การทดลอง, เด็ก 338 คน):

เด็กที่มี PFO ถอนตัวจากการรักษาเนื่องจากผลข้างเคียงน้อยลง 0.7% (จากน้อยลง 15.2% ถึง มากกว่า 16.6%)

เด็ก 71 คนจาก 100 คนถอนตัวจากการรักษาด้วย PFO เทียบกับเด็ก 72 ใน 100 คนที่สวมรองเท้า

การเปรียบเทียบ CFO กับ PFO ในเท้าแบนที่ไม่เจ็บปวด

สัดส่วนที่ไม่มีความเจ็บปวด (1 การทดลอง เด็ก 106 คน) ที่ 12 เดือน:

เด็กที่มี CFO ที่ไม่มีความเจ็บปวดน้อยกว่า 7% (ตั้งแต่น้อยกว่า 22.2% ถึงมากกว่า 11.1%)

เด็ก 68 ใน 100 คนไม่มีความเจ็บปวดกับ CFO เมื่อเทียบกับเด็กที่มี PFO 74 คนจาก 100 คน

การถอนตัวเนื่องจากผลข้างเคียง (1 การทดลอง, เด็ก 118 คน):

เด็กจำนวนน้อยลง 0% ถอนตัวจากการรักษาด้วย CFO เนื่องจากผลข้างเคียง (จากน้อยกว่า 9.2% ถึง มากกว่า 11%)

เด็ก 91 ใน 100 คนถอนตัวจากการรักษาด้วย CFO เทียบกับเด็ก 91 ใน 100 คนที่มี PFO

ไม่มีรายงานการทำงาน คุณภาพชีวิต ความสำเร็จในการรักษา และผลข้างเคียงในการทดลองเหล่านี้

คุณภาพของหลักฐาน

ในเด็กที่มีสุขภาพดีและเท้าแบนที่ไม่เจ็บปวด หลักฐานคุณภาพต่ำถึงต่ำมากแสดงให้เห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบรองเท้า CFO กีบ PFO นั้นไม่มีความแตกต่างในสัดส่วนที่ไม่มีความเจ็บปวดหรือการถอนตัวอันเนื่องมาจากผลข้างเคียงจากการรักษา คุณภาพของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำมาก ทำให้ข้อสรุปอ่อนแอ เราลดระดับความเชื่อมั่ของหลักฐานเนื่องจากการทดลองดำเนินการได้ไม่ดีและมีข้อมูลไม่เพียงพอ

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำถึงต่ำมากแสดงให้เห็นว่าผลของ CFO (ต้นทุนสูง) หรือ PFO (ต้นทุนต่ำ) กับรองเท้า และ CFO กับ PFO ต่อความเจ็บปวด การทำงาน และ HRQoL ไม่แน่นอน สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางคลินิก เนื่องจากมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจระหว่าง CFO และ PFO FOs อาจช่วยให้ความเจ็บปวดและการทำงานดีขึ้น เมื่อเทียบกับรองเท้าในเด็กที่มี JIA โดยมีความแตกต่างระหว่าง CFO ที่มีราคาแพงและ PFO ทั่วไปเพียงเล็กน้อย

การทบทวนวรรณกรรมนี้เป็นการปรับปรุงว่าตั้งแต่ปี 2010 ซึ่งยืนยันว่าในกรณีที่ไม่มีอาการปวด การใช้ CFO ที่มีราคาสูงสำหรับเด็กที่มีสุขภาพดีที่มีเท้าแบนที่ยืดหยุ่นได้นั้นไม่มีหลักฐานสนับสนุน และได้ข้อสรุปที่จำกัดมากเกี่ยวกับ FO สำหรับการรักษาเท้าแบนในเด็ก

การมี normative and prospective foot development data ขจัดปัญหาเท้าแบนส่วนใหญ่ และปฏิเสธความสนใจที่มีต่อเนื่องต่อหัวข้อนี้ ควรหันความสนใจไปที่สภาพเท้าในเด็กที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้เกิดอาการปวด จำกัดการทำงาน หรือคุณภาพชีวิตลดลง วาระการค้นคว้าวิจัยเรื่องเท้าแบนที่ไม่มีอาการในเด็กที่มีสุขภาพดีจะต้องถูกลดชั้นไปเป็นประวัติศาสตร์ และแทนที่ด้วยเหตุผลการวิจัยที่เป็นเป้าหมาย โดยกล่าวถึงเด็กที่มีพยาธิสภาพของเท้าที่ไม่อาจโต้แย้งได้จากการวินิจฉัยที่ไม่ต่อเนื่อง ได้แก่ JIA สมองพิการ congenital talipes equino varus, trisomy 21 และ Charcot Marie Tooth ทรัพยากรการวิจัยควรจะสิ้นเปลืองต่อไปในการศึกษาเท้าแบนในเด็กที่มีสุขภาพดีซึ่งไม่เจ็บหรือไม่นั้นเป็นที่น่าสงสัย การปรับปรุงในอนาคตของการทบทวนวรรณกรรมนี้จะทำเฉพาะสภาพเท้าในเด็กที่เหมาะสมเท่านั้น

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

เท้าแบนในเด็กเป็นเรื่องที่พบบ่อยในการดูแลเบื้องต้น รายงานความชุกประมาณ 15% เท้าแบนส่วนน้อยอาจทำให้เจ็บและจำกัดการเดิน ไม่มีแนวทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้ foot orthoses (FOs) ในการรักษาเท้าแบนในเด็ก

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประโยชน์และอันตรายของ foot orthoses ในการรักษาเท้าแบนในเด็ก

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา CENTRAL, MEDLINE และ Embase จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2021 และ ทะเบียนการทดลองทางคลินิก 2 แหล่ง เมื่อ 7 สิงหาคม 2020

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราพบการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) ทั้งหมดของ FO ที่เป็นการรักษาสำหรับเท้าแบนในเด็ก ผลลัพธ์ที่รวมอยู่ในการทบทวนวรรณกรรมนี้คือความเจ็บปวด การทำงาน คุณภาพชีวิต ความสำเร็จในการรักษา และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การเปรียบเทียบที่ตั้งใจไว้คือ: FO แบบใดๆ กับ sham, FO แบบใดๆ กับรองเท้า FO ที่ทำพิเศษ (CFO) กับ FO สำเร็จรูป (PFO)

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราปฏิบัติตามวิธีมาตรฐานที่แนะนำโดย Cochrane

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวม 16 การทดลอง โดยมีเด็ก 1058 คน อายุ 11 เดือนถึง 19 ปี โดยมีเท้าแบนที่ยืดหยุ่นได้ รูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะของเท้าแบน ได้แก่ ไม่มีอาการ juvenile idiopathic arthritis (JIA) ความผิดปกติที่มีอาการและ developmental co-ordination disorder (DCD) การรักษาในการทดลอง ได้แก่ FOs รองเท้า การออกกำลังกายเท้าและการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการกระตุ้นประสาทและกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (NMES) เนื่องจากความแตกต่าง เราไม่ได้รวมข้อมูล การทดลองส่วนใหญ่มีโอกาสเกิดอคติในประเด็นดังต่อไปนี้ selection, performance, detection, และ selective reporting bias ไม่มีการปกปิดผู้เข้าร่วมทดลอง เรานำเสนอผลลัพธ์แยกกันสำหรับเท้าแบนที่ไม่มีอาการ (เด็กที่มีสุขภาพดี) และเท้าแบนที่มีอาการ (เด็กที่มี JIA)

ความเชื่อมั่นของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำมากถึงต่ำ โดยถูกลดระดับจากอคติ ความไม่แม่นยำ และ indirectness

มีการประเมินการเปรียบเทียบ 3 รายการในการทดลองทั้งหมด: CFO กับรองเท้า; PFO กับรองเท้า; CFO กับ PFO

เท้าแบนที่ไม่มีอาการ

1. CFO กับรองเท้า (1 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 106 คน): หลักฐานคุณภาพต่ำแสดงว่า CFO ส่งผลให้เกิดความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในสัดส่วนที่ไม่มีความเจ็บปวด (10-point visual analogue scale (VAS)) ใน 1 ปี (risk ratio (RR) 0.85, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 0.67 ถึง 1.07); absolute decrease (11.8%, 95% CI น้อยกว่า 4.7% ถึงมากกว่า 15.8%); หรือถอนตัวเนื่องจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (RR 1.05, 95% CI 0.94 ถึง 1.19); absolute effect (มากกว่า 3.4%, CI 95% น้อยลง 4.1% ถึงมากกว่า 13.1%)

2. PFO กับรองเท้า (1 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 106 คน): หลักฐานคุณภาพต่ำถึงต่ำมากแสดงให้เห็นว่า PFO ส่งผลให้เกิดความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในสัดส่วนที่ไม่มีความเจ็บปวด (10 จุด VAS) ใน 1 ปี (RR 0.94, 95% CI 0.76 ถึง 1.16); absolute effect (น้อยลง 4.7%, CI 95% น้อยลง 18.9% ถึง มากกว่า 12.6%); หรือถอนตัวเนื่องจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (RR 0.99, 95% CI 0.79 ถึง 1.23)

3. CFO กับ PFO (1 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 108 คน): หลักฐานที่มีคุณภาพต่ำพบว่าไม่มีความแตกต่างในสัดส่วนที่ไม่มีความเจ็บปวดในหนึ่งปี (RR 0.93, 95% CI 0.73 ถึง 1.18); absolute effect (น้อยกว่า 7.4%, 95% CI น้อยกว่า 22.2% ถึงมากกว่า 11.1%); หรือถอนตัวเนื่องจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (RR 1.00, 95% CI 0.90 ถึง 1.12)

ไม่ได้ประเมินการทำงานและคุณภาพชีวิต (QoL)

เท้าแบนที่มีอาการ (JIA)

1. CFO กับรองเท้า (1 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 28 คน ติดตามผล 3 เดือน): หลักฐานคุณภาพต่ำมากพบว่าความเจ็บปวดแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย (ระดับ 0 ถึง 10, 0 ไม่มีความเจ็บปวด) ระหว่างกลุ่ม (MD -1.5, 95% CI -2.78 ถึง -0.22) หลักฐานคุณภาพต่ำแสดงให้เห็นการปรับปรุงในการทำงานด้วย CFO (Foot Function Index - FFI disability, 0 ถึง 100, 0 best function; MD -18.55, 95% CI -34.42 to -2.68), child-rated QoL (PedsQL, 0 to 100) , 100 คุณภาพดีที่สุด; MD 12.1, 95% CI -1.6 ถึง 25.8) และ QoL ที่ผู้ปกครองให้คะแนน (PedsQL MD 9, 95% CI -4.1 ถึง 22.1) และความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยระหว่างกลุ่มที่ประสบความสำเร็จในการรักษา (การเดินตามกำหนดเวลา; MD - 1.33 วินาที, 95% CI -2.77 ถึง 0.11) หรือถอนตัวเนื่องจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (RR 0.58, 95% CI 0.11 ถึง 2.94); absolute difference (น้อยกว่า 9.7%, น้อยกว่า 20.5% ถึงมากกว่า 44.8%)

2. PFO กับรองเท้า (1 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 25 คน ติดตามผล 3 เดือน): หลักฐานคุณภาพต่ำมากพบว่าความเจ็บปวดระหว่างกลุ่มแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย (MD 0.02, 95% CI -1.94 ถึง 1.98) หลักฐานคุณภาพต่ำพบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มในการทำงาน (FFI-disability MD -4.17, 95% CI -24.4 ถึง 16.06), child-rated QoL (PedsQL MD -3.84, 95% CI -19 ถึง 11.33) หรือ parent- จัดอันดับ QoL (PedsQL MD -0.64, 95% CI -13.22 ถึง 11.94)

3. CFO กับ PFO (2 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 87 คน): หลักฐานคุณภาพต่ำพบความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยระหว่างกลุ่มสำหรับอาการปวด (ระดับ 0 ถึง 10, 0 ไม่มีอาการเจ็บปวด) ที่ 3 เดือน (MD -1.48, 95% CI -3.23 ถึง 0.26) การทำงาน (FFI-disability MD -7.28, 95% CI -15.47 ถึง 0.92) child-rated QoL (PedsQL MD 8.6, 95% CI -3.9 ถึง 21.2) หรือ QoL ที่ประเมินโดยผู้ปกครอง (PedsQL MD 2.9, 95% CI -11 ถึง 16.8)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2022

Tools
Information