Cranberries เพื่อป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

การแปลนี้ไม่ทันสมัย โปรด คลิกที่นี่ เพื่อดูฉบับภาษาอังกฤษล่าสุดของการทบทวนนี้

ประเด็นคืออะไร

แครนเบอร์รี่ (ในรูปของน้ำแครนเบอร์รี่ เม็ดหรือแคปซูล) ถูกใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (UTIs) มาหลายปีแล้ว Cranberries มีสาร proanthocyanidins (PACs) ซึ่งเป็นสารที่สามารถป้องกันไม่ให้แบคทีเรียเกาะติดกับผนังกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งอาจช่วยป้องกันการติดเชื้อและลดความจำเป็นของคนวัยทำงานที่ต้องใช้เวลาในการนัดหมายแพทย์ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีข้อกำหนดที่กำหนดไว้สำหรับปริมาณ PAC ที่จะใช้ และไม่มีกฎระเบียบอย่างเป็นทางการของผลิตภัณฑ์ cranberry จากหน่วยงานด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขนาดยาที่แนะนำอาจไม่รวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์

เราทำอะไร

เราวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) ซึ่งเปรียบเทียบการเกิด UTIs ในผู้ที่รับประทานผลิตภัณฑ์ cranberry กับผู้ที่ได้รับยาหลอกหรือไม่ได้รับการรักษา เรายังวิเคราะห์ผลลัพธ์ของ RCTs ที่เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ cranberry กับการรักษาอื่นๆ เช่น ยาปฏิชีวนะหรือ probiotics

เราพบอะไร

เราพบ RCTs 50 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับ 8857 คน RCTs 45 ฉบับ เปรียบเทียบ cranberry กับยาหลอกหรือไม่มีการรักษา การรับประทาน cranberry เป็นน้ำผลไม้ ยาเม็ดหรือแคปซูลช่วยลดจำนวนของ UTIs ในสตรีที่เป็นโรค UTIs ซ้ำ ในเด็กที่เป็นโรค UTIs และในผู้ที่ไวต่อการติดเชื้อ UTIs หลังจากการรักษา เช่น การรักษาด้วยรังสีที่กระเพาะปัสสาวะ อย่างไรก็ตาม UTIs ดูเหมือนจะไม่ลดลงในชายและหญิงสูงอายุที่อยู่ในสถานพยาบาล ในผู้ใหญ่ที่มีความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะจากระบบกล้ามเนื้อและประสาท และถ่ายปัสสาวะไม่หมด หรือในสตรีมีครรภ์ มีเพียงไม่กี่คนที่รายงานผลข้างเคียงใด ๆ ที่พบมากที่สุดคืออาการปวดท้อง เราไม่พบข้อมูลเพียงพอที่จะตัดสินว่าผลิตภัณฑ์ cranberry มีประสิทธิภาพมากหรือน้อยเมื่อเทียบกับยาปฏิชีวนะหรือ probiotics ในการป้องกันโรค UTI เพิ่มเติม

ข้อสรุป

ผลิตภัณฑ์จาก cranberry อาจช่วยป้องกัน UTIs ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการในสตรีที่เป็นโรค UTIs บ่อยๆ ในเด็กที่เป็นโรค UTIs และในผู้ที่ได้รับการรักษาเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการประเมินเพิ่มเติมใน RCTs ที่ออกแบบมาอย่างดีและได้รับการลงทะเบียนในอนาคต เพื่อชี้แจงเพิ่มเติมว่าใครที่เป็นโรค UTI จะได้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์แครนเบอร์รี่

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การปรับปรุงนี้มีการศึกษาเพิ่มอีก 26 ฉบับ ทำให้จำนวนการศึกษาทั้งหมดเป็น 50 ฉบับ โดยมีผู้เข้าร่วม 8857 คน ข้อมูลเหล่านี้สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ cranberry เพื่อลดความเสี่ยงของ UTI ที่มีอาการและพิสูจน์โดยการเพาะเชื้อ ในสตรีที่เป็นโรค UTI ซ้ำ ในเด็ก และในผู้ที่เสี่ยงต่อ UTI หลังการทำหัตถการ หลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สนับสนุนการใช้ในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีปัญหาการถ่ายปัสสาวะ หรือสตรีมีครรภ์

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

Cranberries มี proanthocyanidins (PACs) ซึ่งยับยั้งการเกาะตัวของ p-fimbriated เชื้อ Escherichia coli กับ urothelial cells ที่บุกระเพาะปัสสาวะ ผลิตภัณฑ์ cranberry ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมานานหลายทศวรรษเพื่อป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (UTIs) นี่คือการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมที่เผยแพร่ครั้งแรกในปี 1998 และปรับปรุงในปี 2003, 2004, 2008 และ 2012

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ cranberry ในการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในประชากรกลุ่มเสี่ยง

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา Cochrane Kidney and Transplant Register จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2023 ผ่านการติดต่อกับ Information Specialist โดยใช้คำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนวรรณกรรมนี้ การศึกษาในทะเบียนจะค้นหาผ่าน CENTRAL, MEDLINE และ EMBASE, เอกสารการประชุม International Clinical Trials Register Search Portal (ICTRP) และ ClinicalTrials.gov

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) หรือ quasi-RCTs ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ cranberry เปรียบเทียบกับยาหลอก ไม่มีการรักษาเฉพาะหรือการรักษาอื่นๆ (ยาปฏิชีวนะ probiotics) สำหรับการป้องกัน UTIs รวมอยู่ด้วย

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนวรรณกรรม 2 คน ได้ประเมินคุณภาพของการศึกษาวิจัยและดึงข้อมูลอย่างเป็นอิสระต่อกัน ข้อมูลถูกรวบรวมเกี่ยวกับวิธีการ ผู้เข้าร่วม การรักษา และผลลัพธ์ (อุบัติการณ์ของ UTI ที่มีอาการ ผลการเพาะเชื้อที่เป็นบวก ผลข้างเคียง การปฏิบัติตามการรักษา) Risk ratios (RR) กับช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) ถูกคำนวณตามความเหมาะสม ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงของอคติของ Cochrane ความเชื่อมั่นในหลักฐานได้รับการประเมินโดยใช้วิธี Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE)

ผลการวิจัย: 

สำหรับการปรับปรุงนี้มีการเพิ่มการศึกษาใหม่ 26 ฉบับ ทำให้จำนวนการศึกษาทั้งหมดรวมเป็น 50 (ผู้เข้าร่วมแบบสุ่ม 8857 คน) ความเสี่ยงของการมีอคติสำหรับ sequence generation และ allocation concealment อยู่ในระดับต่ำสำหรับการศึกษา 29 ฉบับและ 28 ฉบับ ตามลำดับ การศึกษา 36 ฉบับมีความเสี่ยงต่ำต่อ performance bias และ การศึกษา 23 ฉบับมีความเสี่ยงต่ำต่อ detection bias การศึกษา 27, 41 และ 17 ฉบับ มีความเสี่ยงต่ำต่อ attrition bias, reporting bias และ other bias ตามลำดับ

การศึกษา 45 ฉบับ เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ cranberry กับยาหลอกหรือไม่มีการรักษาที่เฉพาะเจาะจงในกลุ่มผู้เข้าร่วม 6 กลุ่ม การศึกษา 26 ฉบับจากทั้งหมด 45 ฉบับสามารถนำมาทำ meta-analysis เพื่อหาผลลัพธ์ของ UTIs ที่มีอาการและ UTIs ที่พิสูจน์โดยการเพาะเชื้อได้ ด้วยหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นในระดับปานกลาง ผลิตภัณฑ์ cranberry ช่วยลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ (ผู้เข้าร่วม 6211 คน: RR 0.70, 95% CI 0.58 ถึง 0.84; I² = 69%) เมื่อแบ่งการศึกษาออกเป็นกลุ่มตามข้อบ่งชี้การรักษา ผลิตภัณฑ์จาก cranberry อาจลดความเสี่ยงของ UTI ที่มีอาการและพิสูจน์โดยการเพาะเชื้อได้ ในสตรีที่เป็นโรค UTI ซ้ำ (การศึกษา 8 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 1555 คน: RR 0.74, 95% CI 0.55 ถึง 0.99; I² = 54%) ในเด็ก (การศึกษา 5 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 504 คน: RR 0.46, 95% CI 0.32 ถึง 0.68; I² = 21%) และในผู้ที่มีความไวต่อ UTI เนื่องจากการทำหัตถการ (การศึกษา 6 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 1434 คน: RR 0.47, 95% CI 0.37 ถึง 0.61; I² = 0%) อย่างไรก็ตาม ด้วยหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ อาจมีประโยชน์เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในชายและหญิงสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในสถานดูแลผู้สูงอายุ (การศึกษา 3 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 1489 คน: RR 0.93, 95% CI 0.67 ถึง 1.30; I² = 9%) หญิงมีครรภ์ (การศึกษา 3 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 765 คน: RR 1.06, 95% CI 0.75 ถึง 1.50; I² = 3%) หรือผู้ใหญ่ที่มีความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะจากระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่มีการถ่ายปัสสาวะไม่หมด (การศึกษา 3 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 464 คน: RR 0.97, 95% CI 0.78 ถึง 1.19; I² = 0%)

การเปรียบเทียบอื่นๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ cranberry ที่มี probiotics (การศึกษา 3 ฉบับ) หรือยาปฏิชีวนะ (การศึกษา 6 ฉบับ) cranberry แบบเม็ดเทียบกับ cranberry แบบน้ำ หรือไม่(การศึกษา 1 ฉบับ) และปริมาณ PAC ที่แตกต่างกัน (การศึกษา 2 ฉบับ)

เมื่อเปรียบเทียบกับยาปฏิชีวนะ ผลิตภัณฑ์จาก cranberry อาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อความเสี่ยงของ UTI ที่มีอาการและพิสูจน์โดยการเพาะเชื้อ (การศึกษา 2 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 385 คน: RR 1.03, 95% CI 0.80 ถึง 1.33; I² = 0%) หรือความเสี่ยงของอาการทางคลินิกโดยไม่มีการเพาะเชื้อ (การศึกษา 2 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 336 คน: RR 1.30, 95% CI 0.79 ถึง 2.14; I² = 68%) เมื่อเปรียบเทียบกับ probiotics ผลิตภัณฑ์ cranberry อาจลดความเสี่ยงของ UTI ที่มีอาการและพิสูจน์โดยการเพาะเชื้อ (การศึกษา 3 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 215 คน: RR 0.39, 95% CI 0.27 ถึง 0.56; ฉัน = 0%) ไม่ชัดเจนว่าประสิทธิภาพแตกต่างกันหรือไม่ระหว่าง cranberry น้ำกับยาเม็ดหรือระหว่างปริมาณ PAC ที่แตกต่างกัน เนื่องจากความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำมาก

จำนวนผู้เข้าร่วมที่มีผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารอาจไม่แตกต่างกันระหว่างผู้ที่รับประทานผลิตภัณฑ์ cranberry และผู้ที่ได้รับยาหลอกหรือไม่ได้รับการรักษาที่เฉพาะเจาะจง (การศึกษา 10 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 2166 คน: RR 1.33, 95% CI 1.00 ถึง 1.77; I² = 0%; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง). ไม่มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างการปฏิบัติตามการรักษาและความเสี่ยงต่อ UTIs ซ้ำ ไม่สามารถแสดงความแตกต่างของความเสี่ยงต่อ UTIs ระหว่างปริมาณ PAC ที่ต่ำ ปานกลาง และสูง

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล ศ.นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 พฤษภาคม 2023 Edit โดย ผกากรอง 31 กรกฏาคม 2023