Jakie są najlepsze metody leczenia złamań szyjki kości udowej u osób starszych?

Dlaczego jest to ważna kwestia?

Złamanie szyjki kości udowej to złamanie w górnej części kości nogi. Do badania włączono osoby ze złamaniem tuż poniżej stawu kulisto-panewkowego. Tego typu złamania kości udowej są częste u osób starszych, których kości mogą być kruche z powodu schorzenia zwanego osteoporozą. Do urazów dochodzi często po upadku z pozycji stojącej lub siedzącej. Złamaną kość udową można leczyć na różne sposoby, ale nie wiadomo, czy niektóre z nich są lepsze od pozostałych.

Jakie są sposoby leczenia?

– Wymiana złamanej kości udowej na sztuczną. Można zrobić to za pomocą hemiartroplastyki (HA), która polega na zastąpieniu endoprotezą wyłącznie kuli stawu. Proteza może być unipolarna (pojedynczy sztuczny staw) lub bipolarna, z dodatkowym stawem wewnątrz. Endoproteza używana podczas całkowitej alloplastyki stawu biodrowego (THA) zastępuje cały staw biodrowy, łącznie z panewką, i zazwyczaj składa się tylko z jednego sztucznego stawu pomiędzy kulą a panewką (pojedynczy staw) albo czasami z dwóch (podwójna mobilność). Wszystkie rodzaje sztucznych stawów mogą być zamocowane zarówno za pomocą cementu kostnego, jak i bez niego.

– Zastosowanie metalowych implantów do naprawy złamanych części kości. Chirurg może wprowadzić kołki lub śruby, łącząc dwie części złamanej kości albo użyć „zespolenia płytkowego”, które umieszcza się na zewnętrznej krawędzi złamanej kości i mocuje się do niej za pomocą śrub lub kołków.

– Leczenie nieoperacyjne, które zwykle wymaga okresu odpoczynku w łóżku, podczas którego noga jest utrzymywana w odpowiedniej pozycji za pomocą wyciągu ortopedycznego.

Co zrobiliśmy?

Poszukiwaliśmy badań, w których porównywano jedną lub więcej z wymienionych metod leczenia. Chcieliśmy wskazać korzyści i szkody wynikające z różnych metod leczenia. Połączyliśmy wyniki badań i stworzyliśmy „sieć” (która jest wykorzystywana przez badaczy podczas przeprowadzania „metaanalizy sieciowej”), aby sprawdzić, czy któreś z metod leczenia były skuteczniejsze od pozostałych.

Co znaleźliśmy?

Znaleźliśmy 119 badań obejmujących 17 653 uczestników ze 17 669 złamaniami. Średni wiek uczestników badań wynosił od 60 do 87 lat; 73% stanowiły kobiety, co jest typowe dla osób, które doznały tego rodzaju złamania biodra. Do naszej „sieci” włączyliśmy 75 spośród tych badań.

Odkryliśmy, że nowoczesne unipolarne endoprotezy wykorzystywane podczas HA i mocowane za pomocą cementu kostnego, a także niektóre implanty metalowe (zespolenia płytkowe i kołki) mogą w największym stopniu wpływać na zmniejszenie liczby zgonów w ciągu 12 miesięcy od urazu. W grupie pacjentów u których zastosowano niecementowaną nowoczesną bipolarną protezę wykorzystywaną podczas HA lub THA (pojedynczy staw) odnotowano większą liczbę zgonów w porównaniu z osobami poddanymi wyżej wymienionym zabiegom.

Nie znaleźliśmy tak wielu badań dotyczących jakości życia związanej ze zdrowiem, które można by włączyć do naszej „sieci”, a żadna z metod leczenia nie przyczyniła się do znaczącej poprawy w zakresie jakości życia pacjentów.

Stwierdziliśmy również, że u osób leczonych za pomocą którejkolwiek z protez zastępujących staw biodrowy, prawdopodobieństwo konieczności przeprowadzenia dodatkowej operacji złamanej kości udowej było mniejsze niż u osób, u których zastosowano implanty metalowe lub które leczono nieoperacyjnie. Spośród wszystkich rodzajów protez zastępujących staw biodrowy, nowoczesne unipolarne protezy cementowe wykorzystywane podczas HA najrzadziej wymagały dodatkowego zabiegu operacyjnego po zamocowaniu u pacjentów. Nie było aczkolwiek dużej różnicy w wynikach między tymi metodami protezowania stawu biodrowego.

Ogólnie rzecz biorąc, nowoczesne cementowe protezowanie stawu biodrowego zdaje się przynosić lepsze rezultaty i może być bardziej skuteczne niż próby naprawiania złamanej kości. Proteza wykorzystywana podczas THA (pojedynczy staw) mogła zwiększyć ryzyko zgonu w porównaniu z protezą cementowaną wykorzystywaną podczas HA, nie powodując istotnej różnicy w zakresie jakości życia. Nie mamy jednak pewności co do tego wyniku. Proteza wykorzystywana podczas THA może być odpowiednim sposobem leczenia dla niektórych osób z podobnymi złamaniami, ale nie zbadaliśmy tego w niniejszym przeglądzie.

Czy jesteśmy pewni tego, co znaleźliśmy?

Rzeczywiste efekty danych typów leczenia mogą być zupełnie inne niż te, które wykazaliśmy w niniejszym przeglądzie. Wiele badań, o których była mowa w tym przeglądzie, zostało opublikowanych przed udoskonaleniem ogólnych standardów raportowania badań, dlatego nie możemy być pewni, czy badania te były dobrze przeprowadzone. Czasami rodzaje złamań różniły się (zwłaszcza u osób leczonych implantami metalowymi i osób leczonych protezami zastępującymi staw biodrowy), co mogło wpłynąć na wyniki w „sieci”. Ustaliliśmy także, że otrzymane wyniki uwzględniają ryzyko potencjalnych korzyści i szkód, co często wiąże się z liczbą uczestników badania, niewystarczającą dla uzyskania precyzyjnych wyników.

Jak aktualny jest przegląd?

Nasze wyszukiwanie prowadziliśmy w lipcu 2020 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Yelyzaveta Mariot Redakcja: Katarzyna Kubas, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information