Immunoterapia postkonsolidacyjna z przeciwciałem anty-GD2 u osób z nerwiakiem zarodkowym (łac. neuroblastoma) dużego ryzyka po autologicznym przeszczepie hematopoetycznych komórek macierzystych

Pytanie badawcze

Poszukiwaliśmy badań, w których pacjenci z nerwiakiem zarodkowym (łac. neuroblastoma) dużego ryzyka byli leczeni wysokodawkową chemioterapią niszczącą komórki macierzyste, a następnie przeprowadzono autologiczny (od nich samych) przeszczep hematopoetycznych komórek macierzystych (czyli prekursorów komórek krwi pobranych wcześniej) w celu odnowy lub zastąpienia zabitych własnych komórek macierzystych. Dokonano przeglądu danych naukowych dotyczących wpływu immunoterapii przeciwciałem anty-GD2 w porównaniu ze standardowym leczeniem u tych pacjentów na ogólne przeżycie, zgon związany z leczeniem, przeżycie wolne progresji nowotworu lub wolne od zdarzeń, wczesną toksyczność, późną niehematologiczną toksyczność oraz jakość życia związaną ze zdrowiem.

Wprowadzenie

Nerwiak zarodkowy jest rzadką formą nowotworu, który występuje głównie u dzieci. Choroba dużego ryzyka charakteryzuje się obecnością przerzutów w momencie rozpoznania oraz innymi cechami związanymi z guzem pierwotnym, które wpływają na pogorszenie rokowania. Węglowodanowy antygen GD2 ulega ekspresji (jest zlokalizowany; przyp.tłum.) na powierzchni komórek nerwiaka złośliwego i dzięki temu jest obiecującym celem dla immunoterapii przeciwciałami anty-GD2.

Charakterystyka badań

Dane są aktualne do 20 września 2018 roku. Do przeglądu włączyliśmy jedno randomizowane badanie (uczestnicy są losowo przypisani do jednej z dwóch lub więcej grup terapeutycznych), w którym 113 osób otrzymało immunoterapię z izotretynoiną, czynnikiem stymulującym tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów (GM-CSF), interleukiną 2 (IL-2) oraz z ch14.18, który jest przeciwciałem anty-GD2 (znany również jako dinutuksymab). Drugie 113 osób otrzymało standardową terapię z izotretynoiną (w grupie kontrolnej; przyp.tłum.).

Główne wyniki

Wyniki dotyczące ogólnej przeżywalności oraz przeżycia wolnego od zdarzeń były bardziej korzystne w grupie osób otrzymujących immunoterapię zawierającą dinutuksymab. Pozostałe wyniki, również te dotyczące działań niepożądanych nie były odpowiednio opisane, dlatego sformułowanie jednoznacznych wniosków wymaga przeprowadzenia dalszych badań.

Jakość danych naukowych

Oceniliśmy jakość danych jako umiarkowaną.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Rafał Gulej Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information