Systematyczne badania przesiewowe i ocena samopoczucia psychospołecznego oraz potrzeb opiekuńczych osób chorych na raka

Wprowadzenie
Pacjenci z chorobą nowotworową mogą doświadczać problemów fizycznych, psychologicznych oraz społecznych z powodu choroby i jej leczenia. Dlatego powinno się mieć na uwadze wszystkie te aspekty podczas stawiania diagnozy i leczenia tych osób. Obecnie często zalecane są badania przesiewowe pod kątem samopoczucia psychospołecznego i potrzeb w zakresie opieki. Oznacza to, że pacjenci są systematycznie pytani o ich samopoczucie i potrzeby związane z różnymi aspektami życia psychospołecznego (takimi jak funkcje poznawcze, emocje, związki i kontakty z bliskimi, seksualność, życie społeczne i praca). Jest to wdrażane przy użyciu kwestionariusza do samodzielnego wypełnienia lub wywiadów, które są przeprowadzane zgodnie z treścią kwestionariusza lub listy kontrolnej. Obecny przegląd miał dwa cele: zbadanie skutków i możliwych szkód związanych z badaniem przesiewowym w zakresie samopoczucia psychospołecznego i potrzeb opiekuńczych u osób chorych na raka oraz ocena, które składowe badania przesiewowego są mniej lub bardziej skuteczne.

Charakterystyka badań
Znaleźliśmy 26 badań, obejmujących łącznie 7654 dorosłych z chorobą nowotworową. Większość badań obejmowała zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Jeśli chodzi o typ nowotworu, to w większości badań chorzy meli jeden typ raka, ale niektóre obejmowały pacjentów z różnym rodzajami nowotworów. Co więcej, rodzaj badań przesiewowych był różny. W połowie badań poproszono uczestników o wypełnienie kwestionariusza przesiewowego dotyczącego ich zdrowia z zakresu potrzeb psychospołecznych, podczas gdy w pozostałych przeprowadzono wywiady przesiewowe, w których pracownik służby zdrowia osobiście zadawał pytania uczestnikom o ich samopoczucie.

Główne wyniki
W kilku badaniach wykazano korzyści związane z badaniem przesiewowym w zakresie aspektów samopoczucia psychospołecznego osób chorych na raka, takich jak jakość życia związana ze zdrowiem, uczucie niepokoju, potrzeby opiekuńcze i zadowolenie pacjentów. Jednak niektóre badania wykazały również negatywne efekty. Stwierdzono istotne różnice między badaniami. Oceniały one różnorodne aspekty psychospołeczne (np. jakość życia związana ze zdrowiem, niepokój, potrzeby w zakresie opieki i zadowolenie pacjentów), stosowano różne formy badań przesiewowych (samodzielny opis a wywiad), różny był czas trwania i częstotliwość badań przesiewowych (od 1 do 12 razy), a także sposoby pomiaru i punkty czasowe oznaczania określonych wyników. Ze względu na te różnice tylko trzy badania dotyczące tej samej interwencji mogły zostać uwzględnione w analizie.

Pewność oszacowania danych naukowych
Nasze wyniki nie popierają przeprowadzania badań przesiewowych w zakresie samopoczucia psychospołecznego i potrzeb opiekuńczych u osób chorych na raka. Pewność oszacowania danych naukowych była niska, co oznacza, iż nie jesteśmy pewni wyników przeglądu z powodu różnic w cechach badań przesiewowych, samych wyników i sposobu, w jaki badania zostały przeprowadzone.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Kris Baraniuk Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information