Trening fizyczny u osób z chorobą nowotworową w czasie leczenia przeciwnowotworowego przed lub po operacji

Wprowadzenie
Osoby, u których zdiagnozowano raka, często przechodzą intensywne leczenie w nadziei na uzyskanie całkowitego wyleczenia. Takie leczenie może obejmować zabieg chirurgiczny, chemioterapię i chemioradioterapię, które często są ze sobą łączone. Terapie te mogą powodować skutki uboczne (zdarzenia niepożądane), na przykład sprawiając, że ludzie czują się mniej sprawni i bardziej zmęczeni oraz obniżając jakość ich życia. Powyższym działaniom niepożądanym można zapobiegać lub przynajmniej je ograniczyć, jeśli w czasie leczenia przeciwnowotworowego wdrożony zostanie program ćwiczeń fizycznych. W przeszłości chorym na raka zalecano odpoczynek, ale aktualne zalecenia wskazują na zachowanie jak największej aktywności.

Pytanie badawcze
Jaki wpływ na sprawność fizyczną sprawność fizyczną, bezpieczeństwo, jakość życia, zmęczenie i inne wyniki kliniczne ma trening fizyczny w porównaniu ze standardową opieką w przypadku pacjentów onkologicznych poddawanych leczeniu chirurgicznemu?

Główne wyniki
Uwzględniliśmy 11 badań, w których uczestniczyło łącznie 1067 osób, opublikowanych do października 2018 roku. Większość osób (73%) była leczona z powodu raka piersi. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do udziału w programie ćwiczeń fizycznych lub do standardowej opieki (bez treningu wysiłkowego). Włączone badania sugerują, że trening fizyczny może mieć niewielki wpływ na poziom sprawności fizycznej (lub nie mieć go wcale). Jednocześnie włączone badania wskazały, że ćwiczenia fizyczne są prawdopodobnie bezpieczne, ponieważ liczba zdarzeń niepożądanych była niska. Wykazano również, że trening fizyczny może wiązać się z niewielkim wpływem na jakość życia (lub jego brakiem), ale prawdopodobnie zmniejsza poziom zmęczenia. Nie wiemy, czy ćwiczenia poprawiają rekonwalescencję po operacji, ponieważ nie zostało to odnotowane w żadnym z badań.

Jakość danych naukowych
Ogólna jakość (pewność w stosunku do) danych naukowych była umiarkowana do bardzo niskiej dla wszystkich punktów końcowych, głównie z powodu niewielkiej liczby badań oraz małej liczby uczestników, jak również ograniczeń poszczególnych badań.

Wnioski
Wyniki tego przeglądu należy interpretować z ostrożnością ze względu na ogólnie niską pewność w stosunku do danych naukowych, zróżnicowanie typów nowotworów oraz stosowanych metod leczenia, ćwiczeń fizycznych i mierzonych punktów końcowych. Jesteśmy umiarkowanie pewni, że wykonywanie ćwiczeń fizycznych podczas leczenia uzupełniającego (chemioterapia lub radioterapia po operacji) zmniejsza zmęczenie.

To nowy obszar badań i potrzebne są dalsze informacje, które pozwolą zrozumieć, czy ćwiczenia fizyczne są korzystne dla osób poddawanych leczeniu przeciwnowotworowemu. Przyszłe badania powinny również koncentrować się na osobach z nowo zdiagnozowanym rakiem, które poddawane są chemioterapii lub radioterapii przed operacją (tzw. leczenie neoadjuwantowe), aby określić, czy trening fizyczny przed operacją jest istotny.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Tomasz Jurys Redakcja: Anna Rychert

Tools
Information