Rehabilitacja kardiologiczna oparta na ćwiczeniach fizycznych u dorosłych pacjentów z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem

Pytanie badawcze

Dokonaliśmy przeglądu korzyści i szkód wynikających z rehabilitacji kardiologicznej opartej na ćwiczeniach fizycznych u dorosłych, u których wszczepiono kardiowerter-defibrylator z dowolnej przyczyny.

Wprowadzenie

Kardiowerter-defibrylator (ang. implantable cardioverter defibrillator, ICD) to bardzo skuteczne urządzenie zapobiegające nagłej śmierci sercowej. Odbywa się to poprzez zastosowanie stymulacji antytachykardialnej, terapii szokowej wysokim napięciem lub obu tych metod. Pomimo potencjalnych korzyści w zakresie śmiertelności, pacjenci mogą również doświadczać negatywnego wpływu na jakość życia związaną ze zdrowiem, większej liczby ponownych przyjęć do szpitala i placówek opieki zdrowotnej, utraty produktywności i zarobków z pracy oraz zwiększonej zachorowalności i śmiertelności. Rehabilitacja kardiologiczna oparta na ćwiczeniach fizycznych może przynieść korzyści wśród pacjentów z ICD.

Charakterystyka badań

Poszukiwaliśmy badań z randomizacją (RCT; badań eksperymentalnych, w których uczestnicy są losowo przydzielani do jednej z 2 lub więcej grup leczenia: interwencji eksperymentalnej oraz interwencji kontrolnej), w których oceniano interwencję opartą na ćwiczeniach fizycznych w porównaniu z niewykonywaniem ćwiczeń fizycznych. Odnaleźliśmy 8 badań opublikowanych pomiędzy 2004 i 2017 rokiem, obejmujących łącznie 1730 uczestników. W 2 badaniach nie raportowano finansowania, a w 1 badanie zostało sfinansowane przez przemysł. Poniższe dane są aktualne do 30 sierpnia 2018 r.

Kluczowe wyniki

W przeglądzie nie wykazano wpływu na ryzyko zgonu, szkodliwych skutków ubocznych lub konieczności stosowania stymulacji antytachyarytmicznej lub terapii wstrząsowej w porównaniu interwencji wysiłkowej z grupą kontrolną. Istniały również niewielkie lub żadne dowody na różnicę w jakości życia związanej ze zdrowiem. Odnotowano jednak poprawę wydolności wysiłkowej na korzyść grupy ćwiczącej.

Jakość danych naukowych

Jakość wszystkich danych naukowych wahała się od umiarkowanej do bardzo niskiej. Liczba zdarzeń była mała, osoby biorące udział w badaniach mogły wiedzieć, do której grupy zostały losowo przydzielone, raportowanie wyników nie było kompletne w niektórych badaniach, a w przypadku niektórych punktów końcowych wyniki różniły się w zależności od badania. Powyższe uwagi ograniczają nasze zaufanie względem ogólnych wyników przeglądu.

Wnioski

Potrzebne są dalsze, odpowiednio zaprojektowane i dobrze przeprowadzone RCT, aby móc ocenić wpływ rehabilitacji kardiologicznej opartej na ćwiczeniach fizycznych u dorosłych pacjentów z ICD.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Olga Adamowicz-Sidor Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information