Tlenek azotu w wydychanym powietrzu w procesie planowania leczenia astmy u osób dorosłych

Wprowadzenie

Badaliśmy, czy tlenek azotu w wydychanym powietrzu (marker w oddechu, który może wykazać rodzaj stanu zapalnego w płucach) jest przydatny w dostosowaniu leczenia farmakologicznego u osób dorosłych chorych na astmę, w porównaniu do tradycyjnych sposobów dostosowywania leczenia przeciwastmatycznego. Pomiar stężenia tlenku azotu w wydychanym powietrzu można łatwo uzyskać poprzez wykonanie przez pacjenta wydechu do urządzenia (analizatora), które jest dostępne na rynku.

Charakterystyka badania

Włączyliśmy wszystkie badania z randomizacją (badania, w których uczestników przydziela się losowo do grupy badanej i kontrolnej), w których porównywano dostosowanie leków przeciwastmatycznych w ramach tradycyjnej opieki klinicznej (grupa kontrolna) w porównaniu do oceny stężenia tlenku azotu w wydychanym powietrzu. U uczestników włączonych do badań zdiagnozowano astmę zgodnie z odpowiednimi wytycznymi.

Dane naukowe są aktualne do czerwca 2016 r., kiedy to ostatnie wyszukiwanie zostało zakończone.

W wyniku wyszukiwania odnaleźliśmy siedem badań. Spośród 1700 losowo przydzielonych uczestników, 1546 ukończyło badania kliniczne. Badania różniły się w kilku aspektach, takich jak czas trwania, wartości punktu odcięcia dla stężenia tlenku azotu w wydychanym powietrzu (FeNO) wykorzystywane do zmiany leczenia oraz w sposobie definiowania przez każde z badań zaostrzenia choroby. Włączone badania trwały od 4 do 12 miesięcy. Wartości odcięcia dla FeNO również się różniły pomiędzy badaniami. Poziomy wykorzystywane do zmniejszenia dawkowania leków wahały się od 10 ppb do 25 ppb. Podobnie, poziomy stosowane dla zwiększania dawkowania leków we włączonych badaniach mieściły się w zakresie od 15 ppb do 35 ppb. Większość badań była wspierana przez przemysł.

Średni wiek uczestników badań wynosił od 28 do 54 lat.

Główne wyniki

W niniejszym przeglądzie obejmującym 1700 osób dorosłych chorych na astmę stwierdziliśmy, że dostosowywanie dawek leków przeciwastmatycznych na podstawie stężenia tlenku azotu w wydychanym powietrzu (w porównaniu do grupy kontrolnej) było korzystne dla zmniejszenia liczby zaostrzeń (nawrotu choroby) podczas trwania badania. Jednak, nie odnaleźliśmy różnic pomiędzy poszczególnymi grupami w odniesieniu do pozostałych punktów końcowych (sposobów pomiaru) dotyczących astmy, które wpływały na codzienne objawy kliniczne, hospitalizacje lub dawki steroidów wziewnych. Zatem, wykorzystanie poziomu stężenia tlenku azotu w wydychanym powietrzu do dostosowania terapii astmy, może zmniejszyć ryzyko wystąpienia nawrotu choroby u osób dorosłych z astmą, ale nie wpływało na nasilenie codziennych objawów.

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych wahała się od umiarkowanej, w przypadku porównania dwóch grup dla zaostrzenia choroby, do bardzo niskiej przy porównaniu grup w odniesieniu do dawek kortykosteroidów wziewnych w czasie wizyty końcowej.

Wnioski autorów: 

Z nowych badań włączonych od ostatniej wersji niniejszego przeglądu, które obejmowały dorosłych i dzieci, niniejsza uaktualniona meta-analysis u dorosłych pacjentów z astmą wykazało, że krawiectwo astmy leków opartego na poziomach FeNO (w porównaniu z głównie na objawy kliniczne) zmniejszała częstość zaostrzeń astmy, lecz nie miało wpływu na day-to-day objawów klinicznych, end-of-study FeNO poziomy lub wziewnego kortykosteroidu dawki. W związku z tym powszechnego stosowania FeNO pomógłby terapii u dorosłych pacjentów z astmą nie może być zalecane. Jako główną korzyścią wykazano w badaniach, w tym przeglądzie była zmniejszenie liczby zaostrzeń astmy, interwencja może być najbardziej przydatne u osób dorosłych, u których nie występują zaostrzenia choroby. Dalsze RCTs obejmującej różne nasilenie astmy, grup etnicznych w mniej zamożnych ustawienia, i z uwzględnieniem różnych FeNO odcięcia są wymagane.

Czytaj pełne streszczenie...
Wprowadzenie: 

Astma wytyczne mające na celu przewodnik zdrowia osób zajmujących się do optymalizacji leczenia dla pacjentów, tak aby zmniejszyć objawy, poprawy lub utrzymania dobrego czynności płuc, i zapobiegają zaostrzenia lub flare-ups. Zasada astmy wytycznych opiera się na step-up lub step-down schematu leczenia astmy leków do maksymalizacji dobrych wyników zdrowotnych przy użyciu minimalnych leków. Astma terapii podtrzymującej zredukować stan zapalny dróg oddechowych, które jest zazwyczaj eozynofilów. Krawiectwo astmy leki zgodnie z drogi oddechowe eozynofilowe poziomy mogą poprawić wyniki astmy, takich jak wskaźniki kontroli lub zmniejszać częstość występowania zaostrzeń lub obu. Frakcyjnej wydalany tlenku azotu (FeNO) jest marker eozynofilowe zapalenie, i jak łatwo jest środkiem, ma przewagę nad innymi pomiary eozynofilowe zapalenie (na przykład plwociny eozynofilami).

Cele: 

Aby ocenić skuteczność krawiectwo astmy interwencje oparte na wydalany tlenku azotu (FeNO), w porównaniu do niekorzystania FeNO, to jest zarządzanie oparte na objawy kliniczne (z lub bez spirometry/peak przepływu) lub astma lub wytycznych, zarówno dla asthma-related wyników u dorosłych.

Metody wyszukiwania badań: 

Przeszukaliśmy Cochrane Airways Group Wyspecjalizowane Rejestru Trials, Cochrane Centralnego Rejestru Controlled Trials (AZJA), MEDLINE, EMBASE, i listy referencyjne artykułów. Ostatnie wyszukiwanie zostały podjęte w 2016 r.

Kryteria selekcji badań: 

W randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych (RCTs) porównywano dostosowania astmy leki na podstawie stężenia tlenku azotu, wydalany w porównaniu do niekorzystania FeNO, to jest zarządzanie oparte na objawy kliniczne (z lub bez spirometry/peak przepływu) lub astma wytyczne lub obu.

Zbieranie i analiza danych: 

Przeprowadziliśmy przegląd wyników wyszukiwań przeciwko wcześniej określonych kryteriów włączenia. My, niezależnie od wybranej odpowiednich badań w dwóch egzemplarzach. Dwaj autorzy przeglądu niezależnej ocenie jakości i procesu ekstrakcji danych. Skontaktowaliśmy się badaniu autorów dalszych informacji, otrzymujących odpowiedzi od czterech.

Główne wyniki: 

My obejmował siedem osób dorosłych; w badaniach tych badań nie różniły się na różne sposoby, w tym określenia zaostrzeń astmy, FeNO styczny zastosowane poziomy (15 do 35 ppb), w jaki sposób FeNO było stosowane w celu terapii oraz czas trwania badania (4 do 12 miesięcy). Z 1700 randomizowanych uczestników, 1546 zakończone w badaniach. Średni wiek uczestników wynosił od 28 do 54 lat. Kryteria włączenia dla uczestników w każdym badaniu zróżnicowane, ale wszyscy z rozpoznaniem astmy i wymagane astmy leków. W meta-analysis znaczne różnice w podstawowych wyników zaostrzeń astmy pomiędzy grupami, sprzyjanie FeNO grupy. Liczba osób, posiadające jedną lub więcej zaostrzeń astmy była znacząco mniejsza w grupie FeNO w porównaniu do grupy kontrolnej (iloraz szans (OR) 0.60, 95% przedział ufności (CI) 0.43 do 0.84). The number needed to treat korzyści (NNTB) ponad 52 tygodni wynosiła 12 (CI 95% 8 do 32). Ci, którzy są w grupie FeNO było również istotnie większe prawdopodobieństwo niższe niż stawki zaostrzenie kontroli (współczynnika częstości 0.59, 95% CI 0.45 do 0.77). Jednakże nie znaleźliśmy różnicy pomiędzy grupami dla zaostrzeń wymagających hospitalizacji (CI LUB 0.14, 95% 0.01 do 2.67) lub ratowanie doustne kortykosteroidy (CI LUB 0.86, 95% 0.50 do 1.48). Odnotowano również żadnych znaczących różnic między grupami w którejkolwiek z drugorzędne efekty FEV (1, FeNO poziomów, objawy wyniki, lub wziewnego kortykosteroidu dawek o wizyty końcowej).

Rozważaliśmy trzech włączonych do badań, które były niewystarczające oślepienie wykazują wysokie ryzyko stronniczości. Jednakże podczas tych badań zostały wyłączone z meta-analysis, różnica pomiędzy grupami wyników dla pierwotnego (zaostrzeń) pozostawał statystycznie istotne. W CERTYFIKAT jakość dowodów wahała się od " umiarkowanej (wyniki " zaostrzeń ") bardzo niskie (wyniki " wziewnego kortykosteroidu dawki podczas wizyty końcowej "), oparty na braku statystycznej oślepienie i różnorodność. Sześć z siedmiu badaniach wspieranych przez przemysł, ale firma nie miała żadnej roli w projekcie badania lub analizy danych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Agnieszka Ole, Redakcja: Małgorzata Bała

Tools
Information