Interwencje stosowane w leczeniu zaburzeń poznawczych spowodowanych nie-miejscowym leczeniem przeciwnowotworowym, takim jak chemioterapia lub terapia hormonalna

Na czym polega problem

Coraz większa liczba osób przeżywa i żyje dłużej z nowotworem ze względu na wczesne rozpoznanie i lepsze metody leczenia i starzejącą się populację. Z kolei zwiększa się liczba osób z długookresowymi lub długotrwałymi skutkami nowotworu i jego leczenia. Na przykład, aż do siedmiu na dziesięciu chorych po leczeniu przeciwnowotworowym doświadcza zmian w zakresie: zdolności pamięciowych, zdolności uczenia się nowych rzeczy, koncentracji, planowania i podejmowania decyzji odnośnie codziennego życia, co jest skutkiem zastosowanego leczenia przeciwnowotworowego. Zjawisko to znane jest jako zaburzenia czynności poznawczych i ma znaczący wpływ na codzienne funkcjonowanie osób, które przeżyły po chorobie nowotworowej. Zmiany te mogą być spowodowane nie-miejscowym, ogólnoustrojowym leczeniem przeciwnowotworowym, takim jak chemioterapia, co bywa zwane "chemo-fog" lub "chemobrain" (oba synonimy odnoszą się do zaburzeń pamięci, uwagi i funkcji wykonawczych związanych z procesem nowotworowym i chemioterapią - przyp. tłum.)

Jaki jest cel przeglądu?

Dokonaliśmy przeglądu badań, w których oceniano interwencje stosowane w celu poprawy czynności poznawczych lub utrzymania tych czynności u chorych, u których stosowano ogólnoustrojowe leczenie przeciwnowotworowe.

Jakie są główne wyniki przeglądu?

Zidentyfikowaliśmy pięć badań, w których opisano sześć interwencji. Wśród włączonych badań, w dwóch badano komputerowe ćwiczenia umiejętności poznawczych, w dwóch oceniano stosowanie programów szkoleniowych ukierunkowanych na umiejętność radzenia sobie, jedna interwencja obejmowała medytację, a ostatnia skupiała się na wykonywaniu ćwiczeń fizycznych. We wszystkich pięciu włączonych badaniach wzięło udział łącznie 235 kobiet, które leczono z powodu raka piersi. Wyniki sugerują, że rozwijanie umiejętności poznawczych i kształcenie umiejętności radzenia sobie może poprawiać wyniki w ocenie pacjenta i w formalnej ocenie czynności poznawczych, a także poprawiać jakość życia. Nie odnaleziono wystarczających danych naukowych, aby stwierdzić, czy interwencje takie jak medytacja i ćwiczenia fizyczne w jakikolwiek sposób poprawiały czynności poznawcze.

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych była niska. Odnotowaliśmy niejasności w zakresie metodologii badań, więc wnioski należy interpretować z ostrożnością.

Jakie są wnioski?

Brakuje danych naukowych o wystarczająco dobrej jakości, aby stwierdzić czy stosowanie jakichkolwiek interwencji, których celem jest poprawa czynności poznawczych lub utrzymanie funkcjonowania poznawczego u chorych, którzy otrzymali ogólnoustrojowe leczenie przeciwnowotworowe, faktycznie działają. Aktualnie trwa kilka badań z tego zakresu. Ich wyniki mogą dostarczyć w przyszłości kluczowych danych naukowych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Karolina Moćko, Małgorzata Bała

Tools
Information