Płacenie za osiągnięte wyniki (stosowanie zachęt lub kar pieniężnych w celu zachęcenia szpitali do poprawy jakości opieki zdrowotnej)

Jaki był cel tego przeglądu?

Celem niniejszego przeglądu Cochrane było zbadanie, czy płacenie szpitalom za wyniki (system wynagradzania P4P; ang. pay for performance), czyli stosowanie zachęt pieniężnych dla szpitali, które osiągnęły wyznaczone cele lub wymierzanie kar za nieosiągnięcie celów, może poprawić jakość opieki nad pacjentem, usprawnić wykorzystanie zasobów oraz zwiększyć równość w systemie opieki zdrowotnej. Ten przegląd nie skupił się na konkretnym problemie zdrowotnym. Badacze Cochrane zebrali i przeanalizowali wszystkie istotne badania, aby odpowiedzieć na to pytanie.

Główne wyniki

Płacenie za osiągnięcia nie przyniosło poprawy wyników w odniesieniu do pacjentów (pod względem śmiertelności i występowania klinicznych zdarzeń niepożądanych) lub były one nieistotne. Oferowanie dodatkowych wypłat dla szpitali jako wyróżnienie za osiągnięte wyniki wydaje się przynosić jedynie niewielkie, krótkoterminowe, ale nietrwałe efekty. Karanie szpitali za nieosiągnięcie wyników poprzez zaprzestanie płatności wydaje się być nieco bardziej skuteczne niż stosowanie dodatkowych wypłat za ich osiągnięcie. Płacenie za osiągnięcie jakości (np. spadek poniżej określonego progu śmiertelności) wydaje się być nieco bardziej skuteczne niż nagradzanie za poprawę jakości (np. zmniejszenie wskaźnika śmiertelności o określony procent w ciągu jednego roku). Nie było możliwe ustalenie, czy P4P ma wpływ na wyniki leczenia pacjentów, ponieważ pewność oszacowania co do dostępnych danych naukowych była bardzo niska. Wpływ stosowania dodatkowych wypłat na równość w systemie opieki zdrowotnej jest niejasny.

Co badano w ramach tego przeglądu?

Sposoby wynagradzania za opiekę zdrowotną świadczoną w szpitalach mogą mieć wpływ na wyniki leczenia pacjentów, jakość opieki, równość w systemie zdrowotnym, wykorzystanie zasobów, wyniki osób zapewniających usługi zdrowotne (np. nakład pracy) oraz występowanie skutków ubocznych. Badacze Cochrane ocenili wpływ wynagradzania szpitali za osiągnięte wyniki (np. występowanie infekcji nabytych w szpitalu) stosowanego w celu stymulacji poprawy ich wydajności.

Główne wyniki

Autorzy przeglądu znaleźli 27 istotnych badań, w których porównano 6 różnych programów P4P. Dwadzieścia cztery badania pochodziły za USA, dwa z Wielkiej Brytanii, a jedno z Francji. We wszystkich badaniach porównywano wynagradzanie szpitali za osiągnięcie wyników (poprzez stosowanie nagród, kar pieniężnych lub obydwu tych metod) z brakiem dodatkowych wypłat, np. stosowaniem podstawowego systemu płatności, który nie uwzględnia dodatków stosowanych w celu poprawy jakości opieki. Badania były finansowane przez agencje rządowe lub nie posiadały dodatkowego finansowania.

Nie zaobserwowano poprawy wyników leczenia pacjentów (pod względem śmiertelności i występowania niepożądanych zdarzeń klinicznych), a jeśli już, to była ona bardzo mała. Pewność oszacowania danych naukowych była bardzo niska, dlatego nie mamy pewności, czy system wynagradzania P4P ma pozytywny wpływ na wyniki leczenia pacjentów. Stwierdzono nieco większą poprawę jakości opieki zdrowotnej. Zaprzestanie płatności (kary) wydaje się być nieco bardziej skuteczne niż stosowanie dodatkowych wypłat (zachęty). Wpływ wynagradzania za osiągnięte wyniki na równość w systemie opieki zdrowotnej jest niejasny. Nie znaleźliśmy żadnych danych naukowych odnośnie wykorzystania zasobów, wyników osób dostarczających usługi zdrowotne (jakość opieki) oraz efektów niepożądanych.

Wszystkie badania zostały przeprowadzone w krajach o wysokich dochodach (USA, Wielka Brytania, Francja). Ze względu na różnice w systemach opieki zdrowotnej i złożoność programów wynagradzania za osiągnięte wyniki, możliwość odniesienia naszych ustaleń do innych krajów jest ograniczona.

Przyszłe badania powinny położyć większy nacisk na funkcje, które mogą zmienić skutki programów P4P. W szczególności należy ocenić zależności między funkcjami P4P i kontekstem/ warunkami (np. stosowanie większych zachęt finansowych dla szpitali w trudnej sytuacji finansowej).

Na ile aktualny jest ten przegląd?

Autorzy przeglądu poszukiwali badań opublikowanych do 27 czerwca 2018 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie; Katarzyna Kijowska Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information