Stosowanie interwencji ukierunkowanych na zmianę stylu życia w celu poprawy osiągnięć szkolnych u dzieci i młodzieży z nadwagą lub otyłością

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Duża grupa dzieci i młodzieży na całym świecie cierpi z powodu nadwagi lub otyłości. Występowanie nadwagi lub otyłości wśród dzieci i młodzieży zwiększa liczbę chorób fizycznych oraz problemów emocjonalnych. Ponadto, dzieci i młodzież z nadwagą lub otyłością osiągają słabsze wyniki w testach zdolności poznawczych i gorsze wyniki w szkole. W celu zapobiegania i leczenia otyłości, zaproponowano wprowadzenie kilku zmian w obrębie stylu życia, jak na przykład: zwiększenie aktywności fizycznej, spożywanie mniejszej liczby kalorii oraz ograniczenie czasu spędzanego w pozycji siedzącej. Stosowanie takich interwencji u dzieci z prawidłową masą ciała poprawia umiejętność myślenia oraz osiągnięcia szkolne. Nie wiadomo czy takie działania przyniosłyby takie same efekty u dzieci i młodzieży z nadwagą lub otyłością.

Autorzy niniejszego przeglądu poszukiwali badań, w których oceniano osiągnięcia szkolne, zdolności poznawcze oraz późniejsze osiągnięcia w życiu (np. dochody, zatrudnienie) wśród dzieci i młodzieży z nadwagą lub otyłością losowo przydzielonych do grupy, w której stosowano interwencje ukierunkowane na zmianę stylu życia (dążenie do bycia bardziej aktywnym fizycznie i/lub poprawę diety i/lub ograniczenie czasu spędzanego w pozycji siedzącej) albo do grupy kontrolnej (np. standardowa opieka, niestosowanie żadnej interwencji). Odnaleziono sześć badań, które spełniły kryteria włączenia do przeglądu, obejmujące łącznie 674 dzieci z nadwagą i otyłością.

Stwierdzono, że w porównaniu ze standardowo stosowanymi w szkołach działaniami, stosowanie interwencji ukierunkowanych na zdrową dietę i edukację dotyczącą stylu życia wiązało się z niewielką poprawą w zakresie ogólnych osiągnięć szkolnych u dzieci z nadwagą lub otyłością. Okazało się też, że zwiększenie aktywności fizycznej poprawiło wyniki testów matematycznych i pamięciowych oraz pozytywnie wpłynęło na umiejętność rozwiązywania problemów. Nie odnaleziono natomiast jednoznacznych danych naukowych dotyczących wpływu stosowania takich interwencji na inne umiejętności - związane z czytaniem, językowe lub słownictwo. Nie odnaleziono żadnych badań, w których oceniano czy stosowanie interwencji ukierunkowanych na zmianę stylu życia wpłynęło na późniejsze osiągnięcia dzieci, po ukończeniu szkoły.

Podsumowując, pomimo dużej liczby badań, w których oceniano stosowanie interwencji u dzieci otyłych, jedynie w kilku wybranych oceniano skutki stosowania interwencji w kontekście osiągnięć szkolnych i zdolności poznawczych. Dotychczasowe badania są ograniczonej jakości, jednak ich wyniki sugerują, że stosowanie interwencji, których celem jest zmiana stylu życia u dzieci z nadwagą lub otyłością może poprawić ogólne osiągnięcia szkolne, osiągnięcia z matematyki, pamięć i konkretne umiejętności myślenia. Decydenci mogliby rozważyć te potencjalne, dodatkowe korzyści podczas promowania aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w szkołach. W przyszłych badaniach dotyczących leczenia otyłości można by ocenić także wyniki akademickie i wyniki w zakresie zdolności poznawczych, na równi z wynikami w zakresie sprawności fizycznej.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Karolina Moćko

Share/Save