Badanie lekarskie osób do nowej pracy w celu zapobiegania urazom, chorobom i zwolnieniom lekarskim

Jaki jest cel badań lekarskich pracowników zanim podejmą oni nową pracę?

Celem wstępnych badań do pracy jest wyselekcjonowanie osób, które na danym stanowisku mogłyby mieć zwiększone ryzyko chorób zawodowych, urazów lub zwolnień lekarskich. Poprzez odstąpienie od zatrudnienia kandydatów obarczonych większym ryzykiem zdrowotnym można zapobiec wystąpieniu chorób lub urazów. Te potencjalne korzyści zdrowotne są konfrontowane z konsekwencjami dla osób, które w wyniku tego badanie nie zostaną zatrudnione. Inne strategie prewencyjne, aby rozwiązać stwierdzony we wstępnym badaniu lekarskim problem, polegają na zmianie zadań w pracy lub ćwiczeniach sprawnościowych.

W jaki sposób zbadano to zagadnienie?

Przeprowadziliśmy wyszukiwanie badań, które zostały opublikowane do dnia 31 marca 2015 roku. Znaleźliśmy jedenaście badań obejmujących 7820 osób, w których oceniano cały proces badania lekarskiego, w tym także odmowę kandydatom z wyższym ryzykiem chorób zawodowych, urazów lub zwolnień lekarskich.

Co stwierdzono w badaniach?

W jednym z włączonych badań stwierdzono, że ogólne badanie lekarskie w porównaniu z brakiem interwencji (w postaci takiego badania; przyp.tłum.) nie zmniejsza liczby zwolnień lekarskich wśród pracowników wykonujących lekkie prace. Jednak inne badanie wykazało, że rekruci wojskowi byli lepiej przygotowani fizycznie do pełnienia służby 12 miesięcy po badaniu lekarskim. Wyniki z pięciu badań porównujących wstępne badania lekarskie do pracy z brakiem takich badań lub badaniem ogólnym były niespójne. Badania do pracy mogą również skutkować nieprzyjęciem kandydata na dane stanowisko. W sześciu badaniach odsetek odrzuconych kandydatów z powodu badań lekarskich wzrósł średnio z 2% do 35%, choć w jednym badaniu takiego zjawiska nie zanotowano. Dwa z włączonych 11 badań (obejmujące 2164 osób) porównywały kandydatów, którzy podczas badania zostali zaklasyfikowani jako wysportowani z tymi, którzy otrzymali określone zalecenia odnośnie ich stanu zdrowia wynikające z przeprowadzonego badania. W obydwu badaniach nie odnotowano różnicy w odsetku urazów mięśniowo-szkieletowych pomiędzy grupami w trakcie trwania obserwacji. Oznacza to, że kandydaci do pracy byli w stanie zająć się problemami zdrowotnymi rozpoznanymi podczas ich badania.

Jakość danych naukowych

Autorzy przeglądu ocenili jakość danych naukowych dla analizowanych porównań we włączonych badaniach na bardzo niską.

Wnioski

Badania lekarskie, które koncentrują się na ryzyku zdrowotnym związanym z wymaganiami stanowiska pracy, mogą być skuteczne. Odpowiednie postępowanie z potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia poprzez zmianę zadań podczas pracy lub treningi sprawnościowe również mogą być skuteczne. Potrzebujemy więcej lepszej jakości badań. Brak zdolności do pracy osób w niektórych zawodach może mieć wpływ na ich zdrowie. Ponoszą oni z tego powodu również straty finansowe. Przyszłe badania powinny brać pod uwagę obydwa powyższe aspekty.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny

Tools
Information