Kompleksowa ocena geriatryczna osób w podeszłym wieku przyjmowanych do szpitali

Jaki jest cel przeglądu?

Celem tego przeglądu jest ustalenie czy zorganizowane i skoordynowane postępowanie specjalistyczne (znane jako kompleksowa ocena geriatryczna, ang. comprehensive geriatric assessment, CGA) może poprawić jakość opieki nad osobami starszymi przyjmowanymi do szpitali. Aby odpowiedzieć na to pytanie badacze Cochrane zebrali i przeanalizowali wszystkie istotne badania i uwzględnili w tym przeglądzie 29 z nich.

Kluczowe przesłanie

Osoby starsze przyjęte do szpitala i natychmiast objęte całościową oceną geriatryczną (COG) mają większe szanse na dalsze życie we własnym domu.

Co było przedmiotem przeglądu?

Osoby starsze przyjmowane do szpitala mogą mieć liczne, złożone i nawarstwiające się problemy zdrowotne. Ludzie starsi są bardziej narażeni na niepełnosprawność w przebiegu ciężkich schorzeń, co może prowadzić do umieszczenia ich w zakładach opiekuńczo-lecznicznych. Przy właściwym określeniu celów opieki oraz wprowadzeniu odpowiednio skoordynowanego leczenia można uniknąć lub zmniejszyć stopień niepełnosprawności. Specjalistyczna skoordynowana ocena z udziałem doświadczonego zespołu wielodyscyplinarnego (znana jako COG lub CGA; comprehensive geriatric assessment) została opracowana, aby sprostać potrzebom medycznym, społecznym, psychicznym i fizycznym pacjentów. Celem tych działań jest poprawa stanu zdrowia chorych w najwyższym możliwym stopniu oraz jeśli to możliwe, przywrócenie wcześniejszego poziomu funkcjonowania. W szpitalach COG przeprowadza się na oddziałach geriatrycznych lub na oddziałach internistycznych odwiedzanych przez specjalne zespoły geriatryczne.

Jakie były główne wyniki przeglądu?

Autorzy przeglądu odnaleźli 29 istotnych badań przeprowadzonych w 9 krajach u łącznie 13766 osób. Badania te porównywały GOG z rutynową opieką u osób powyżej 65 lat przyjętych do szpitala. Większość badań oceniała pacjentów objętych COG na oddziałach specjalistycznych lub też na różnych oddziałach będących pod nadzorem mobilnego zespołu specjalistów. W przeglądzie wykazano, że w przypadku osób starszych przyjętych do szpitali i objętych COG, a nie rutynową opieką, zwiększa się prawdopodobieństwo dalszego funkcjonowania w dom i zmniejsza się ryzyko skierowania tych osób do domu opieki w ciągu roku po wypisie ze szpitala.

Nie znaleźliśmy dowodów potwierdzających, że COG zmniejsza ryzyko zgonu w ciągu roku od wypisu ze szpitala. Stwierdziliśmy ponadto, że COG wpływa w niewielkim stopniu lub wogóle na samodzielność tych osób (przy codziennych czynnościach, takich jak: jedzenie i chodzenie).

Dane dotyczące czynności poznawczych i czasu pobytu w szpitalu były zbyt zróżnicowane, aby móc sformułować wnioski na ten temat. Niepewność co do opłacalności COG wskazuje, że konieczne są dalsze badania w tej kwestii.

Na ile aktualny jest przegląd?

Autorzy przeglądu szukali badań, które zostały opublikowane do 5 października 2016 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Konrad Fertliński Redakcja: Piotr Szymczak, Ewa Płaczkiewicz-Jankowska, Małgorzata Kołcz

Tools
Information