Czy można pomóc palaczom w zmniejszeniu szkodliwych skutków palenia papierosów, poprzez zmniejszenie liczby wypalanych papierosów lub stosowanie innych produktów tytoniowych?

Wprowadzenie

Najlepszym sposobem zmniejszenia szkodliwych skutków palenia tytoniu jest jego rzucenie, jednak niektóre osoby mogą nie chcieć rzucić palenia lub sądzą, że nie będą w stanie rzucić go całkowicie. Ograniczenie liczby wypalanych dziennie papierosów lub używanie innych produktów tytoniowych, takich jak tytoń do żucia albo papierosy o małej zawartości substancji smolistych, mogą częściowo zmniejszyć szkodliwe skutki palenia. Może to również pomóc całkowicie rzucić palenie w dłuższym okresie czasu. Z drugiej strony, zmniejszanie liczby wypalanych papierosów lub używanie innych produktów tytoniowych może nie poprawić zdrowia zdrowia i równocześnie może zmniejszać motywację do całkowitego zaprzestania palenia tytoniu. Ważne jest, abyśmy dokonali przeglądu danych naukowych, by dowiedzieć się, czy któryś z tych sposobów pomaga zmniejszyć szkodliwe skutki palenia u osób, które nie chcą lub nie mogą rzucić palenia. Interesowało nas głównie, czy któraś z tych metod wpływała na poprawę stanu zdrowia palaczy, jednak zwróciliśmy również uwagę na ograniczenie i rzucanie palenia tytoniu.

Charakterystyka badań

Odnaleźliśmy 20 badań z randomizacją, w których oceniano metody pomocne w zmniejszeniu liczby wypalanych papierosów. W niektórych badaniach zalecano palaczom, aby palili mniej, ale w większości badań oferowano im dodatkowo inną metodę leczenia wspomagającą zaprzestanie palenia tytoniu: nikotynową terapię zastępczą (NTZ), wareniklinę, bupropion, elektroniczne papierosy (e-papierosy) lub snus (forma tytoniu, której się nie pali, przyjmowana doustnie). Odnaleźliśmy również cztery badania z randomizacją, w których oceniano skutki palenia papierosów specjalnie zaprojektowanych w celu ograniczenia szkodliwych skutków palenia: papierosów o ograniczonej zawartości węgla, substancji smolistych lub nikotyny. W większości badań, aby pomóc palaczom ograniczyć palenie, oferowano NTZ. Do wszystkich badań włączano osoby, które nie planowały rzucić palenia tytoniu w niedalekiej przyszłości. Badania są aktualne do października 2015 r.

Główne wyniki

W ośmiu badaniach (obejmujących 3081 palaczy) stwierdzono, że w porównaniu z placebo, stosowanie NTZ zwiększało mniej więcej dwukrotnie prawdopodobieństwo zmniejszenia liczby wypalanych dziennie papierosów o połowę. Ponadto, stosowanie NTZ zwiększało prawie dwukrotnie prawdopodobieństwo całkowitego zaprzestania palenia tytoniu. W jednym badaniu oceniano stosowanie bupropionu, warenikliny, e-papierosów i snusu pod względem pomocy w ograniczeniu szkodliwych skutków palenia. Nie odnaleziono danych naukowych wskazujących na to, że którakolwiek z tych metod była pomocna w ograniczeniu liczby wypalanych dziennie papierosów. Być może było tak ze względu na niedostateczną liczbę badań dotyczących stosowania tych metod. Tylko w jednym z badań oceniano stosowanie papierosów opracowanych z myślą o zmniejszeniu ryzyka związanego z paleniem tytoniu, wyrażonego liczbą osób, które zerwały z nałogiem. W badaniu tym wykazano, że osoby palące papierosy o obniżonej zawartości nikotyny, w porównaniu z osobami palącymi zwykłe papierosy, nie były bardziej skłonne do zaprzestania palenia. Nie odnaleźliśmy żadnych badań, w których przedstawiono długoterminowe efekty zdrowotne tych metod leczenia, zatem pozostaje niejasne, jak duże korzyści dla zdrowia przynosi zmniejszenie liczby wypalanych dziennie papierosów lub palenie papierosów zaprojektowanych tak, by były mniej szkodliwe.

Jakość danych naukowych

Trzy spośród włączonych do przeglądu badań, w których oceniano papierosy zaprojektowane tak, aby zmniejszać ryzyko związane z paleniem tytoniu, były sponsorowane przez przemysł tytoniowy. W żadnym z badań nie oceniano, czy w długim okresie czasu nastąpiła zmiana stanu zdrowia użytkowników. Jakość danych naukowych oceniających jak duża liczba osób rzuciła palenie tytoniu była niska lub bardzo niska, głównie ze względu na to, że wyniki pochodzą z małej liczby badań. Konieczne jest przeprowadzenie większej liczby badań, aby ocenić metody służące zmniejszeniu szkód spowodowanych ciągłym paleniem tytoniu. W badaniach tych należy ocenić stan zdrowia użytkowników w długim okresie czasu.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Mateusz Wasylewski Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information