Czy obecność fotoradarów przyczynia się do zmniejszenia liczby rannych, ofiar śmiertelnych i wypadków drogowych?

Wypadki na drodze są główną przyczyną zgonów i niepełnosprawności. Prędkość, z jaką porusza się pojazd jest ważnym wyznacznikiem uszkodzenia ciała; im szybciej porusza się pojazd, tym większej energii podlegają pasażerowie podczas wypadku i tym samym większe są odniesione obrażenia.

Nadmierna prędkość (jazda szybsza niż maksymalna dopuszczalna prędkość lub zbyt szybka jak na panujące warunki) została uznana za główny czynnik dużej liczby wypadków drogowych. Przewiduje się więc, że jeżeli liczba kierowców przekraczających prędkość uległaby zmniejszeniu, to liczba wypadków na drogach również byłaby mniejsza. Dlatego uważa się, że stosowanie interwencji ukierunkowanych na zmniejszenie prędkości na drogach jest niezbędne, aby zapobiegać urazom i zgonom spowodowanym wypadkami drogowymi. Przykładem takich działań jest egzekwowanie przestrzegania bezpiecznych prędkości za pomocą fotoradarów i podobnych urządzeń zautomatyzowanych.

Aby ocenić skuteczność fotoradarów autorzy przeanalizowali wszystkie dostępne badania, które spełniły wcześniej ustalone kryteria. Przeanalizowaliśmy wpływ kontroli radarowej na prędkość pojazdów, częstość urazów i zgonów porównując sytuację na drogach przed i po wprowadzeniu fotoradarów. Zbadaliśmy także, co działo się na podobnych obszarach drogowych, na których radary prędkości nie były w ogóle zainstalowane.

Autorzy zaakceptowali w sumie 35 badań, które spełniły wcześniej ustalone kryteria włączenia. We wszystkich badaniach wykazano zmniejszenie średniej prędkości pojazdów w miejscach, w których zainstalowano radary. Prędkość pojazdów opisywano również jako zmniejszenie odsetka pojazdów (kierowców) przekraczających dozwoloną prędkość, jako procentowe zmniejszenie szybkości pojazdu w odniesieniu do różnych ograniczeń prędkości lub zmniejszenie odsetka osób poruszających się z największą prędkością. Zmniejszenie odsetka pojazdów (kierowców) przekraczających dozwoloną prędkość wahało się od 8 do 70%, przy czym w większości państw odnotowano zmniejszenie w zakresie od 10% do 35%.

W 28 badaniach oceniano wpływ fotoradarów na liczbę wypadków drogowych. We wszystkich tych badaniach potwierdzono zmniejszenie liczby wypadków drogowych w miejscach monitorowania prędkości po wdrożeniu programu. W rejonach monitorowania zmniejszenie liczby wszystkich wypadków drogowych wyniosło od 8% do 49%, w większości badań o 14% do 25%. Odsetek wypadków, w których zostały ranne osoby, zmniejszył się od 8% do 50%, a odsetek wypadków z ofiarami poważnie rannymi lub śmiertelnymi o 11 do 44%. Analizując większe obszary drogowe wykazano, że odsetek wszystkich wypadków drogowych zmniejszył się o 9 do 35%, w większości badań o 11 do 27%. Odsetek wypadków z ofiarami śmiertelnymi i poważnie rannymi zmniejszył się o 17 do 58%, w większości badań o 30 do 40%. W badaniach dłużej trwających wykazano, że te zadowalające wyniki z czasem pozostały takie same lub uległy poprawie.

Jakość przeprowadzonych badań oceniono na umiarkowaną, jednak spójne i zadowalające wyniki w odniesieniu do oceny prędkości pojazdu i częstości wypadków drogowych we wszystkich badaniach pokazują, że zainstalowanie fotoradarów to przydatna interwencja pozwalająca zmniejszyć liczbę rannych i ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Aby potwierdzić te wyniki konieczne jest przeprowadzenie lepszej jakości, prawidłowo zaprojektowanych badań z grupą kontrolną (tam, gdzie jest to możliwe) oraz badań o odpowiednio długim okresie obserwacji, w których dane zostaną zebrane przed, jak i po wprowadzeniu kontroli radarowej. Żadnego z badań nie przeprowadzono w krajach o niskich dochodach, zatem badania w takich warunkach są również potrzebne. Konieczne jest ustalenie spójności metod, takich jak międzynarodowe standardy zbierania i raportowania danych dotyczących prędkości i odsetka wypadków drogowych, a także uzgodnienie metod wykrywania błędu systematycznego w badaniach. Pozwoli to na bardziej wiarygodne porównania wyników badań z różnych krajów, a tym samym na mocniejsze dowody potwierdzające korzyści z wprowadzenia kontroli radarowej.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Zuzanna Czerwińska Redakcja: Piotr Szymczak, Karolina Moćko, Małgorzata Kołcz

Tools
Information