Zastosowanie muzykoterapii u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Pytanie badawcze

Dokonaliśmy przeglądu danych naukowych dotyczących efektów muzykoterapii u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ang. autism spectrum disorder, ASD). Porównaliśmy wyniki osób otrzymujących muzykoterapię (lub muzykoterapię jako uzupełnienie standardowej terapii) z wynikami osób, które otrzymywały podobną terapię bez muzyki (terapia placebo), standardową opiekę lub nie otrzymywały żadnego leczenia.

Wprowadzenie

ASD jest trwającym całe życie schorzeniem neurorozwojowym, które wpływa na to, jak ludzie postrzegają otaczający ich świat oraz jak komunikują się z innymi i do nich odnoszą. Tak więc interakcja społeczna i komunikacja społeczna należą do głównych obszarów trudności dla osób autystycznych. Muzykoterapia wykorzystuje doświadczenia muzyczne i relacje, które dzięki nim się wykształcają, aby umożliwić ludziom nawiązywanie kontaktów z innymi, komunikowanie się oraz dzielenie się swoimi uczuciami. W ten sposób muzykoterapia rozwiązuje niektóre z głównych problemów osób z ASD. Muzykoterapia jest stosowana w autyzmie od początku lat 50. XX wieku. Jej dostępność dla osób z ASD różni się w zależności od krajów i środowisk. Zastosowanie muzykoterapii wymaga specjalistycznego szkolenia akademickiego i klinicznego. Pomaga to terapeutom w dostosowaniu działań do konkretnych potrzeb danej osoby. Chcieliśmy zbadać, czy muzykoterapia pomaga osobom autystycznym w porównaniu z innymi opcjami.

Okres wyszukiwania danych

Dane naukowe są aktualne do sierpnia 2021 roku.

Charakterystyka badań

Uwzględniliśmy 16 nowych badań, więc przegląd ten obejmuje teraz łącznie 26 badań z 1165 uczestnikami. W badaniach analizowano krótko- i średnioterminowe efekty działań muzykoterapeutycznych (od 3 dni do 8 miesięcy) dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z autyzmem w warunkach indywidualnych lub grupowych. Żaden gabinet nie zgłosił finansowania przez agencję komercyjnie zainteresowaną wynikami badań; zgłoszone źródła wsparcia obejmowały finansowanie rządowe, uniwersyteckie i fundacyjne; w 3 badaniach wsparcie pochodziło od stowarzyszenia zajmującego się muzykoterapią.

Główne wyniki

Muzykoterapia w porównaniu z terapią placebo lub standardową opieką prawdopodobnie zwiększa szansę na ogólne polepszenie stanu zdrowia do końca terapii, poprawia jakość życia i całkowite nasilenie objawów autyzmu bezpośrednio po terapii i możliwe, że nie zwiększa liczby zdarzeń niepożądanych. Na podstawie dostępnych dowodów nie możemy stwierdzić, czy muzykoterapia ma jakikolwiek wpływ na interakcje społeczne oraz komunikację werbalną i niewerbalną pod koniec terapii.

Jakość danych naukowych

Dane naukowe, które znaleźliśmy w tym przeglądzie są bardzo niskiej lub umiarkowanej pewności. Oznacza to, że przyszłe badania mogą zmienić te ustalenia i nasze zaufanie do nich. Stwierdziliśmy, że muzykoterapia jest prawdopodobnie skuteczna w odniesieniu do ogólnej poprawy, jakości życia, całkowitego nasilenia objawów autyzmu i zdarzeń niepożądanych mierzonych pod koniec terapii w oparciu o umiarkowaną pewność danych naukowych w tych dziedzinach. Pozostaje niejasne, czy muzykoterapia ma wpływ na interakcje społeczne, komunikację niewerbalną i werbalną pod koniec terapii, ponieważ jakość danych naukowych była niska do bardzo niskiej. Powodem ograniczonej pewności dowodów były kwestie związane z projektem badania i zaślepieniem (tj. osoby dokonujące pomiaru wyników często wiedziały, czy uczestnicy otrzymali muzykoterapię, czy nie, co mogło wpłynąć na ich oceny).

Wnioski autorów

Muzykoterapia w porównaniu z terapią placebo lub standardową opieką prawdopodobnie zwiększa szansę na ogólną poprawę do końca terapii. Możliwe, że pomaga też poprawić jakość życia i zmniejszyć nasilenie objawów. Muzykoterapia przypuszczalnie nie zwiększa liczby zdarzeń niepożądanych. Nie możemy stwierdzić, czy muzykoterapia jest w stanie wspomóc interakcje społeczne oraz komunikację werbalną i niewerbalną pod koniec terapii. W większości z włączonych badań opisywano działania, które dobrze pasują do stosowania muzykoterapii w praktyce klinicznej w zakresie metod i warunków świadczenia opieki. Te nowe dowody są ważne dla osób z autyzmem i ich rodzin, jak również dla decydentów, dostawców usług i klinicystów, aby pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru działań oraz w planowaniu zasobów. Potrzeba więcej odpowiednio skonstruowanych badań (tj. dostarczających wiarygodnych dowodów), dotyczących obszarów istotnych dla osób z autyzmem. Ponieważ długoterminowe wyniki terapii mają znaczenie dla osób z autyzmem i ich rodzin, ważne jest, aby dokładnie zbadać, jak długo trwają efekty terapii muzycznej.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Paweł Stachurski Redakcja:Karolina Moćko

Tools
Information