Terapija glazbom za osobe s autizmom

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirani su dokazi iz istraživanja o djelovanju glazbene terapije na osobe s poremećajima iz spektra autizma (ASD). Provedena je usporedba glazbene terapije ili glazbene terapije u kombinaciji sa standardnom skrbi i nikakvom terapijom, sličnom terapijom bez glazbe (placebo terapija) ili standardnom skrbi.

Dosadašnje spoznaje

Osobe koje pate od ASD-a imaju problema u socijalnim interakcijama i komunikaciji. Glazbena terapija koristi glazbena iskustva i veze koje se razvijaju kroz njih kako bi omogućila ljudima da se drugačije odnose jedni prema drugima, da komuniciraju i da dijele svoje osjećaje. Na taj način glazbena terapija se usmjerava na neke od ključnih problema osoba s ASD-om. Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda literature bio je analizirati dokaze iz istraživanja koja su ispitala može li glazbena terapija pomoći osobama koje pate od poremećaja iz spektra autizma u usporedbi s drugim terapijama.

Obilježja studija

Uključeno je 10 istraživanja s ukupno 165 ispitanika. Istraživanja su ispitala kratkoročne i srednjeročne učinke glazbene terapije (jedan tjedan do nekoliko mjeseci) na djecu s ASD-om.

Ključni rezultati

Glazbena terapija je djelovala bolje od placebo terapije ili standardne skrbi na socijalne interakcije, neverbalne i verbalne komunikacijske vještine, inicirajuća ponašanja i socijalno-emocionalni reciprocitet. Glazbena terapija je također bila bolja od placebo terapije ili standardne skrbi za socijalnu adaptaciju, veselje i kvalitetu odnosa između djeteta i roditelja. Niti jedno od uključenih istraživanja nije opisalo štetne učinke glazbene terapije.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza bila je umjerena za socijalnu interakciju izvan terapijskog konteksta, inicirajuća ponašanja, socijalnu adaptaciju i kvalitetu odnosa između djeteta i roditelja. Kvaliteta dokaza bila je niska za preostala tri glavna rezultata (neverbalne komunikacijske vještine izvan terapijskog konteksta, verbalne komunikacijske vještine izvan terapijskog konteksta i socijalno-emocionalni reciprocitet). Kvaliteta dokaza ocijenjena je nižom zbog problema s ustrojem istraživanja i malog broja ispitanika koji su sudjelovali u istraživanjima.

Zaključci autora

Glazbena terapija može pomoći djeci s ASD-om u poboljšanju vještina iz važnih područja kao što su socijalna interakcija i komunikcija. Glazbena terapija također može poboljšati vještine društvene prilagodbe u djece s ASD-om i potaknuti bolju kvalitetu odnosa između djeteta i roditelja. Neka od uključenih istraživanja uključila su intervencije koje odgovaraju terapijama kje se nude u kliničkoj praksi. Međutim, potrebno je više istraživanja s odgovarajućim ustrojem i s većim brojem ispitanika koji će u njima sudjelovati. Vrlo je važno točno ispitati koliko dugo traje učinak glazbene terapije. Primjena glazbene terapije zahtijeva specijalizirano obrazovanje i kliničku edukaciju. To je vrlo važno imati na umu kad se rezultati ovog istraživanja budu primjenjivali na praksu.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr