Konwencjonalna (tradycyjna) fizjoterapia klatki piersiowej w porównaniu z innymi metodami udrożniania dróg oddechowych u chorych na mukowiscydozę

Pytanie badawcze

Czy konwencjonalna fizjoterapia klatki piersiowej (CCPT) jest lepsza niż inne metody udrożniania dróg oddechowych u chorych na mukowiscydozę (CF)?

Kluczowe informacje

Techniki udrożniania dróg oddechowych (ACT) są bardzo ważną częścią terapii u chorych na mukowiscydozę.

Obecnie istnieje wiele różnych rodzajów ACT, ale wciąż niewiele wiadomo na temat tego, jak skuteczne są poszczególne z nich w porównaniu z innymi.

Celem niniejszego przeglądu było porównanie CCPT (znanej również jako tradycyjna fizjoterapia klatki piersiowej) z alternatywnymi ACT.

Czym jest mukowiscydoza?

Mukowiscydoza jest ograniczającą życie chorobą dziedziczną, na którą cierpi od 70 000 do 100 000 osób na całym świecie. Chorzy na mukowiscydozę wytwarzają w płucach śluz, który może być gęsty, lepki i trudny do usunięcia. Prowadzi to do powtarzających się zakażeń i uszkodzenia płuc. Ważne jest, aby usunąć śluz za pomocą leków i różnych metod fizjoterapii klatki piersiowej. CCPT jak drenaż posturalny, perkusja i wibracje, chuchanie i kaszel, zazwyczaj wymagały pomocy innej osoby podczas zabiegów. Alternatywne ACT, jak techniki aktywnego cyklu oddechowego, technika wymuszonego wydechu, drenaż autogenny, urządzenia wytwarzające dodatnie ciśnienie wydechowe, urządzenia wytwarzające oscylacyjne dodatnie ciśnienie wydechowe (np. Acapella, Aerobika, Flutter, RC-Cornevt) lub kompresja klatki piersiowej o wysokiej częstotliwości oraz ćwiczenia są wykonywane samodzielnie, co zwiększa niezależność i łatwość przystosowania się.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy porównać, jak różne ACT wpływają na: czynność płuc (na to, jak dobrze pracują płuca), zaostrzenia ze strony układu oddechowego (nawroty choroby płuc), preferencje danej osoby, przestrzeganie zaleceń (jak dobrze dana osoba przestrzega zaleceń lekarza), jakość życia i na poziom sprawności.

Co zrobiliśmy?

Przeszukaliśmy medyczne bazy danych w poszukiwaniu dobrze zaprojektowanych badań porównujących CCPT z innymi ACT u chorych na mukowiscydozę. W badaniach dokonywano losowego lub częściowo losowego wyboru osób do grupy jednego lub drugiego leczenia. Wybraliśmy badania trwające dłużej niż tydzień, aby zapewnić wystarczający czas na leczenie, co miało wpływ na interesujące nas wyniki.

Czego się dowiedzieliśmy?

Znaleźliśmy 21 badań z udziałem 778 chorych na mukowiscydozę w wieku od noworodka do 45 lat ze wszystkimi stadiami zaawansowania choroby. Liczba osób uwzględnionych w każdym badaniu wahała się od 13 do 166. We wszystkich badaniach (za wyjątkiem 2) wzięło udział więcej kobiet niż mężczyzn.

Głównie wnioski

W badaniach nie wykazano, żeby jakiekolwiek alternatywne ACT były lepsze od CCPT pod względem czynności płuc, zaostrzeń ze strony układu oddechowego, preferencji danej osoby, przestrzegania zaleceń, jakości życia i wpływu na poziom sprawności. Badania, w których u uczestników występowały nawroty zakażeń w obrębie klatki piersiowej, wykazały, że po leczeniu czynność płuc znacznie się poprawiła, niezależnie od rodzaju ACT. W badaniach długoterminowych wykazano mniejszą poprawę lub pogorszenie czynności płuc. W 10 badaniach uczestnicy woleli techniki fizjoterapii klatki piersiowej, które mogli sami zastosować, aczkolwiek w badaniach mierzono preferencje na różne sposoby, nie mogliśmy połączyć wyników poszczególnych badań w analizie. Działania niepożądane różnych ACT występowały rzadko, były łagodne i szybko ustępowały. W tej chwili nie możemy polecić żadnej, pojedynczej metody leczenia.

Jakie są ograniczenia zidentyfikowanych danych naukowych?

Jakość danych naukowych różniła się znacznie w poszczególnych badaniach. Nie ma pewności, czy obecne dane naukowe są w stanie odpowiedzieć na zadane przez nas pytania. Nie znaleźliśmy wystarczających dowodów, aby potwierdzić lub wykluczyć jakiekolwiek różnice między CCPT i alternatywnymi ACT pod względem ocenianych przez nas wyników. Co więcej, dane z uwzględnionych przez nas badań nie wykazały, że którakolwiek z alternatywnych ACT była lepsza niż CCPT u chorych na mukowiscydozę. Może to wynikać z faktu, że badania nie zawierały wystarczających danych do analizy, a nie z potwierdzenia, że wszystkie ACT działały równie dobrze. Istniały różnice w sposobie prowadzenia badań i gromadzenia danych przez badaczy, co również utrudnia porównanie wyników. Różnice te obejmowały liczbę osób, które brały udział w badaniach, czas trwania badań, lokalizację badań (np. w szpitalu lub w domu), rodzaje stosowanych ACT i wyniki mierzone przez badaczy w celu oceny wpływu różnych technik. W przyszłych badaniach byłoby lepiej, gdyby te czynniki były bardziej podobne, aby ułatwić porównanie wyników.

Jak aktualne są te dane naukowe?

Ostatnio przeszukaliśmy bazy danych w czerwcu 2022 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Anna Witkowska Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information