Leczenie żelazem w celu poprawy rozwoju fizycznego i intelektualnego u dzieci w wieku poniżej trzech lat, z anemią spowodowaną brakiem żelaza

Sugeruje się, że niedobór żelaza u małych dzieci, ma negatywny wpływ na ich rozwój fizyczny i intelektualny, z tego powodu dzieci cierpiące na anemię powinno się odpowiednio leczyć. Aby ocenić wpływ leczenia żelazem na rozwój psychomotoryczny i czynności poznawcze u bardzo małych dzieci z niedokrwistością, z niedoborem żelaza, aby znaleźć odpowiednie badania przeszukaliśmy w kwietniu 2013 roku osiem elektronicznych baz danych. Poszukiwaliśmy badań, w których dzieci poniżej trzech lat, cierpiące na niedokrwistość z niedoboru żelaza, były losowo przydzielane do grupy otrzymującej albo żelazo, albo żelazo wraz z witaminą C, w porównaniu z placebo ("tabletki obojętne") lub witaminą C samodzielnie, a ich rozwój lub czynności poznawcze były niezależnie oceniane przez osobę, która nie wiedziała czy otrzymywały żelazo. Aby upewnić się, że wszystkie możliwe badania zostały odnalezione, przeszukano także piśmiennictwo publikacji, prowadzono wyszukiwanie na podstawie cytowań, a także skontaktowaliśmy się z ekspertami w tej dziedzinie.

Dwaj autorzy niezależnie analizowali wszystkie odnalezione tytuły i streszczenia, w celu wyłonienia odpowiednich badań. Gdy było to konieczne, analizie poddawano pełne teksty artykułów, by sprawdzić, czy spełniają kryteria włączenia do przeglądu. Ci sami autorzy niezależnie zgromadzili dane z włączonych do analizy badań i oceniali ryzyko błędu w poszczególnych badaniach. Przeanalizowano dane oddzielnie w zależności od tego, czy oceny zostały przeprowadzone w ciągu jednego miesiąca od rozpoczęcia leczenia żelazem lub po upływie jednego miesiąca.

Znaleźliśmy osiem badań spełniających kryteria włączenia. Sześć badań (z udziałem 225 dzieci) oceniało wpływ leczenia żelazem w ciągu 30 dni i dla pięciu z nich możliwe było połączenie wyników. Nie wydaje się, by leczenie żelazem skutkowało poprawą wyników wskaźnika rozwoju psychoruchowego skali Bayleya (PDI) czy poprawą wskaźnika rozwoju umysłowego skali Bayleya (MDI). W dwóch badaniach (160 dzieci) analizowano skutki leczenia żelazem przez okres powyżej 30 dni po rozpoczęciu interwencji. W jednym z badań nie wykazano żadnych korzyści z leczenia żelazem w odniesieniu do nabywania umiejętności mierzonych skalą Denver. Jednakże, w innym badaniu, wykazano, że wyniki w obu skalach Bayleya: PDI i MDI były istotnie wyższe w grupie otrzymującej żelazo.

Wyniki niniejszego przeglądu, ​​nie przedstawiają przekonujących danych naukowych, które potwierdzałyby, że żelazo podawane doustnie lub przez zastrzyk poprawia rozwój fizyczny i intelektualny u małych dzieci, które cierpią na anemię wywołaną brakiem żelaza w ciągu jednego miesiąca po rozpoczęciu leczenia. Nie jest jasne, czy interwencja długoterminowa jest korzystna dla rozwoju fizycznego i intelektualnego u tych dzieci. Niezbędne są duże badania z randomizacją, z długoterminowym okresem obserwacji, przeprowadzone w przyszłości.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny

Tools
Information